Illustrasjonsfoto av bruker på NAV.

Foto: Colourbox

Sosiale tjenester

Vi vil ha en by som tar vare på de som har behov for hjelp fra det offentlige.

Byen som tar vare på de som trenger det

FrP vil ha en by som tar vare på de som har behov for hjelp fra det offentlige. Vi vil prioritere tjenester til personer som av ulike grunner trenger hjelp hele eller deler av livet sitt, men det er også viktig at kommunen stiller krav til de som har mulighet å klare seg selv. Den enkelte, og deres pårørende når det er naturlig, skal ha en reell brukermedvirkning og ha valgfrihet i et mangfoldig tilbud med både kommunale, kommersielle og idelle tjenestetilbydere.

Barnevern til barnets beste

Det er foreldrenes ansvar gi barna sine en trygg og god oppvekst, samtidig er det samfunnets ansvar å ha en god barnevernstjeneste for å sikre barns rett på god omsorg. FrP vil at barnevernet skilles mellom de som jobber med omsorgsovertakelser, og den øvrige delen som arbeider med forebygging og hjelpetiltak, slik at det kan opparbeides større tillit mellom foreldre og barnevern.

Vi vil at barnevernet, når det er til barnets beste, først må vurdere tiltak i hjemmet og nærmiljøet og samarbeide med familie og nettverk gjennom bruk av familieråd. Familie og nettverk skal alltid vurderes ved plassering i fosterhjem.

Personer med nedsatt funksjonsevne

Mennesker med funksjonsnedsettelse og deres pårørende skal ha mulighet til selv å velge sine egne personlige assistenter i BPA-ordningen (Brukerstyrt personlig assistanse). Det skal legges vekt på hva slags bolig den enkelte og deres pårørende selv ønsker. Unge med funksjonsnedsettelse skal ikke plasseres i sykehjem mot deres egen vilje.

Personer med utviklingshemming må gis gode muligheter til å delta i samfunnet. FrP vil derfor legge til rette for at den enkelte og deres pårørende har størst mulig frihet til å utforme tjenestene de mottar og at det tilbys boforhold som er tilpasset deres behov. Familier som selv har omsorgen for personer med utviklingshemming må gis større avlastningsmuligheter.

Rusomsorg

Oslo har store utfordringer innen rusomsorgen. FrP vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre at unge blir rusavhengige. Motivasjon for behandling er avgjørende, det samme er det at hver enkelt tar ansvar for å forbedre sin livssituasjon og selv jobber aktivt for å bli rusfri. Vi ser på rus i et familie- og generasjonsperspektiv. Når en person blir syk er det alltid flere som blir berørt. Pårørende skal bli møtt på en respektfull måte og bør inkluderes der det er hensiktsmessig.

FrP vil ha et helhetlig tilbud innen rusomsorgen, og derfor må den enkelte rusavhengige få tildelt en koordinator som skal bidra med hjelp og støtte under hele behandlingsforløpet. Personer som har vært til behandling skal tilbys en tett helse- og sosialfaglig oppfølging. For å lykkes med en bedre samhandling og for å sikre at rusavhengige i byen skal få hjelp til avrusning når de trenger det, mener vi at deler av den spesialiserte rusomsorgen må overføres tilbake til kommunen. Vi vil vri innsatsen fra midlertidige botilbud til boliger med oppfølging.

De ideelle organisasjonene innen rusomsorgen, som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, er en viktig del av kommunens tilbud. Vi ønsker derfor å la slike aktører overta en større del av dette tilbudet.

Arbeidsavklaring

FrP vil at Oslo kommune skal være aktive for å sikre en helhetlig og tett oppfølging av de som er økonomisk avhengige av NAV. Som et ledd i dette vil vi arbeide for at Oslo kommune søker om deltakelse i regjeringens prosjekt «kommunal Aap». Målet er å sikre mer sømløs bistand og raskere avklaring av arbeidsevne.

Sosialhjelp

FrP vil at sosialhjelp skal være tidsbegrenset hjelp til selvhjelp og at det stilles aktivitetskrav til mottakerne. Vi vil legge til rette for at det etableres flere tilbud for de som står utenfor arbeidslivet, blant annet tiltak som Bydelsrusken, Jobben og Lønn som fortjent.

Oslo-sykehusene

FrP mener Helse Sør-Øst, med omorganiseringen av Oslo-sykehusene, har bidratt til at Oslo på sikt vil oppleve en sykehuskrise. Det var et feilgrep å nedlegge Aker sykehus og det bør igjen bli et lokalsykehus for Groruddalens befolkning.

Vi mener at det er stor usikkerhet om planene for samling av virksomheten ved Oslo Universitetssykehus på Gaustad. Gaustadplanene er svært kostbare og er ikke tilstrekkelige med hensyn til fremtidig sykehusbehov i hovedstadsområdet. FrP mener derfor at Ullevål sykehus ikke må legges ned, men utredes for en gradvis utvikling som nytt lokal- og regionsykehus.

FrP vil:

 • Bygge ny storbylegevakt ved gamle Aker sykehus
 • Ha en god og pålitelig TT-ordning som er fleksibel for brukerne
 • Sikre ordningen med personlige assistenter og videreføre det frie brukervalget
 • Videreutvikle tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-bedrifter) og tilbudet ved dagsentrene
 • Satse på forebyggende tiltak rettet mot ungdom ved å fokusere på et helhetlig behandlingsløp
 • Sikre god oppfølging av pårørende og barn av psykisk syke
 • Ha et bredt og sammensatt tilbud til rusmiddelmisbrukere bestående av kommunale, ideelle og kommersielle tilbud
 • Opprettholde ordningen med sprøyterom
 • Ikke akseptere omsetning og bruk av illegale rusmidler i det offentlige rom
 • Bedre samhandlingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og overføre deler av den spesialiserte rusomsorgen til kommunen
 • At sosialhjelp skal være tidsbegrenset og det skal stille aktivitetskrav til mottakerne
 • At Oslo kommune skal ta del i prosjekt «kommunal Aap», for å bidra til mer sømløs oppfølging av de som er økonomisk avhengig av NAV