Illustrasjonsfoto av vei.

Foto: Colourbox

Samferdsel

Effektiv transport er en betingelse for et funksjonsdyktig samfunn.

En god samferdselspolitikk for Oslo

Effektiv transport er en betingelse for et funksjonsdyktig samfunn. I Oslo er videre utbygging og utbedring avgjørende for å skape bedre fremkommelighet, bedre trafikksikkerhet, bedre miljø og bedre forhold for næringslivet. FrP er opptatt av helhetlig mobilitet og fremkommelighet, at byen tilrettelegger for transport av mennesker og varer på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte, uavhengig av type transportmiddel. Oslo må ta en fremtredende posisjon i den teknologiske utviklingen innenfor transportsektoren.

FrP ønsker positive tiltak og virkemidler fremfor restriksjoner. Vi vil, i tett samarbeid med næringslivet, legge til rette for flere bysykler, bildelingsordninger, ladestasjoner, stimulere til mer miljøvennlig bilpark og belønne de som tar miljøvennlig valg fremfor å innføre forbud og restriksjoner.

FrP vil legge til rette for økt kollektivbruk og det må arbeides videre med utvidelse av T-banenettet, ny sentrumstunnel for T-bane og et forbedret busstilbud. Samtidig må det sikres fremkommelighet for bil, ikke minst av hensyn til næringsdrivende og andre som er avhengig av bil i arbeidet og for å få hverdagslogistikken til å gå opp. Veiene i Oslo skal ha en høyere standard enn i dag og vedlikeholdsetterslep og hull i asfalt må reduseres kraftig. Flere tunneler er viktig for å lede trafikken utenom bomiljø og redusere støy og forurensing. Vi ønsker å bygge Fossumdiagonalen i Groruddalen, men ikke redusere veikapasiteten i Trondheimsveien.

Oslos hovedveinett er ikke tilstrekkelig utbygget. Følgende veiprosjekter har FrPs tilslutning i ikke prioritert rekkefølge:
 • E6 Manglerudtunnelen
 • E6 syd med seks felt fra bygrensen til Ryen
 • Fossumdiagonalen
 • Furusetlokket
 • Ny E18 vestover
 • Ny Mossevei i tunnel og nedgradering av dagens Mossevei til lokalvei
 • Ny riksvei 4 i tunnel fra Bjørvika til Økern
 • Ny ring 4 rundt Oslo
 • Oppgradering av Ryenkrysset til 3 plan
 • Ring 3 Nydalenkrysset
 • Røatunnel
 • Veisystem Alnabru
 • Forbedring av en del køskapende kryss som blant annet Carl Berners Plass, Majorstukrysset, Vindernkrysset, Slemdalkrysset, Smestadkrysset, Storokrysset, Ensjøkrysset (Gladengveien-Ensjøveien) og Brynskrysset (Østensjøveien-Jernbaneveien).

Av prosjekter i Akershus som har stor betydning for Oslo, vil FrP prioritere disse:
 • Østvendte ramper på E18 i Lysakerkrysset (E18 x Ring 3)
 • Fire felter fra Grorud og videre nordover (Rv 4)

Det er viktig å etablere gang/sykkelveier der det er stor trafikk for å skille gående og syklende fra den motoriserte trafikken. Dette gir bedre fremkommelighet for de forskjellige trafikantgruppene, mindre konflikter og økt trafikksikkerhet. Det er viktig for oss å ta hensyn til lokale forhold i arbeidet. Vi vil sikre gode sykkelruter, men ikke på bekostning av antall parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.

FrP ønsker å oppheve unødvendige veisperringer for å sikre god trafikkflyt. Vi ønsker å avvikle praksisen med etablering av busstopp i veibanen som kan skape trafikkfarlige forbikjøringer og heller etablere busslommer. Vi vil avvikle piggdekkavgiften samt bruken av miljøfartsgrenser og heller øke renholdet av veiene og andre positive tiltak.

FrP vil:

 • Bygge ut hovedveinettet raskere
 • Benytte positive virkemidler fremfor forbud og restriksjoner
 • Øke innsatsen for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter
 • Fjerne vedlikeholdsetterslepet på gater og gang- og sykkelveier
 • Planlegge kapasitet og fremkommelighet slik at køer, omkjøringer og sperringer blir færre
 • Unngå stenging av enkeltområder eller gater for trafikk på bekostning av andre boområder 
 • Vurdere alternativ bruk av sykkelfelt på vinteren
 • Arbeide for fortsatt reduksjon av bilavgiftene

Nei til bompenger

FrP er motstander av bompengeringen. Bilavgiftene er allerede høye og bompenger rammer de med svakest økonomi og utfordrende hverdagslogistikk hardest. Samtidig er bompenger en lite effektiv måte å finansiere utbygging på. Sykkelveier og kollektivinvesteringer må finansieres av kommunen og statlige midler, ikke utelukkende av bilistene.

FrP vil:

 • Fjerne bompengeringen og 53 nye bomstasjoner
 • Avholde folkeavstemning om bomringen

Parkering og trygg fremkommelighet

Tilstrekkelig parkeringskapasitet er viktig og antall parkeringsplasser må økes og tilrettelegges for teknologiutvikling. FrP ønsker ikke et bilfritt sentrum og vil at sentrum skal være tilgjengelig for alle brukergrupper. Vi ser på motorsykler som et miljøvennlig alternativ og ønsker å tilrettelegge for at MC får en sentral plass i bybildet.

Beboerparkering skaper ikke en eneste ny parkeringsplass. Parkering blir vanskeligere for besøkende og beboerne er ikke engang sikret en parkeringsplass til tross for betaling. Den langsiktige løsningen i sentrale områder i Oslo er å bygge nye parkeringshus under gater, parker og plasser slik man har gjort i Kristiansand og i andre byer.

Vi er opptatt av å legge til rette for varelevering og håndverkere, og vil sikre at det tilbys en app som viser hvor næringsparkeringsplassene i sentrumsbydelene er, og om de er ledige.

FrP vil:

 • Øke parkeringskapasiteten
 • Redusere parkeringsavgifter og utvide tider for gratis parkering på kveldstid
 • At parkeringsplasser som fjernes for å gi kollektivtrafikk økt fremkommelig eller etablering av nødvendige sykkelfelt skal erstattes med andre parkeringsplasser i umiddelbar nærhet
 • Tilrettelegge for mer MC-parkering
 • Avvikle ordningen med beboerparkering
 • Forbedre parkeringsmulighetene for næringsdrivende

Fremtidsrettet kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken er en helt sentral del av reisehverdagen til flertallet av Oslos befolkning. Å øke kapasiteten og frekvensen slik at kollektivt blir et foretrukket alternativ for enda flere, enda oftere er en viktig oppgave. Kortere avstander mellom holdeplasser er også viktig for å sikre god tilgjengelighet. FrP ser positivt på teknologiutvikling med blant annet selvkjørende busser og hvordan dette i fremtiden kan gjøre kollektivtilbudet enda mer tilpasset innbyggernes behov i hverdagen.

Kapasiteten på T-banenettet i Oslo er godt utnyttet og en ny sentrumstunnel er det viktigste prosjektet for å oppnå enda bedre kapasitet.

All busstrafikk i Oslo er konkurranseutsatt, noe som har gitt store besparelser og dermed et bedre busstilbud. Derfor bør også drift av trikk og T-bane konkurranseutsettes for å sikre at vi får mest mulig kollektivtrafikk for skattepengene. FrP ønsker å satse på buss og T-bane fremfor nye trikkelinjer ved utvidelser, da det er mest kostnadseffektivt.

For å øke bruken av T-bane, buss og trikk vil vi ikke øke billettprisene fra dagens nivå. Vi vil heller redusere prisene. Reduserte billettpriser har tidligere ført til flere passasjerer.

FrP ønsker å liberalisere drosjemarkedet. Liberaliseringen skal skje innenfor lovverk som sikrer rettigheter for arbeidstagere, at skatteregler følges og det må sikres like konkurransevilkår i bransjen. Vi ønsker nye og innovative aktører velkommen, som for eksempel Über, men konkurransen må skje på like grunnleggende vilkår.

FrP vil:

 • Forbedre kollektivtilbudet og utvide T-banenettet
 • Redusere prisen på periodekort for T-bane, buss og trikk
 • Tilrettelegge for teknologiutvikling
 • Prioritere ny sentrumstunnel for T-bane, A-husbane og Fornebubane
 • Legge universell utforming til grunn for all nyetablering og rehabilitering
 • Arbeide for å få skattefradrag for arbeidsgiverbetalte 30 dagers billetter
 • Ha døgnåpne T-baner i helgene
 • Prioritere buss fremfor nye trikketraseer
 • Forlenge T-banen til Tryvann
 • Vurdere forlengelse av T-banen til Bjørndal
 • Vurdere ny t-banelinje fra Sinsen til Tonsenhagen
 • Avvikle løyvesystemet og liberalisere drosjemarkedet

Her kan du lese mer om Fremskrittspartiets samferdselspolitikk:
https://www.frp.no/tema/samferdsel