Politibetjent. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Trygghet

Hverdagens gjøremål skal ikke forstyrres av utrygghet og frykt for kriminalitet.

En trygg by

Det er byens myndigheter som har det viktigste ansvaret for å sikre en trygg by for alle som bor og beveger seg i Oslo. Trygghet i hverdagen handler om å kunne gå på jobb og skole uten frykt, å delta på konserter og idrettsarrangementer uten å tenke på annet enn den gode opplevelsen man skal ha. Hverdagens gjøremål skal ikke forstyrres av utrygghet og frykt for kriminalitet. FrP vil sikre at Oslo sammen med statlige myndigheter gir trygghetsskapende arbeid høy prioritet.

Tiltak for å gjøre byen vår trygg skal stå sentralt i planleggingen av sentrumsområdene. Områder der det normalt befinner seg store folkemengder er utsatt for både kriminalitet og ulykker. Samtidig som sentrum skal være tilgjengelig for alle brukergrupper må det også være trygt. Sikringstiltak mot kjøretøy i og rundt Karl Johans gate og utsatte bygninger er nødvendig. Tiltak skal utformes slik at både sikkerhet, mobilitet og estetikk ivaretas.

Som hovedstad og eneste storby har Oslo utfordringer som både i størrelse og art er annerledes enn andre steder i Norge. Det er viktig for FrP at løsningene er utformet og dimensjonert for å takle situasjonen i byen vår. Av samme grunn som utfordringene er ulike de i andre byer, må vi også se på løsninger som kan være unike for Oslo. Vi må fortsette og utvikle samarbeidet mellom kommunen, sivilsamfunnet og politiet.

Oslo har en størrelse og type utfordringer som er unikt i Norge; derfor trenger vi et sterkt og synlig politi som jobber ut fra et lokalperspektiv. Oslo har de senere årene fått bevilget mer ressurser til Politiet for å bekjempe blant annet et økende problem med gjengkriminalitet. Oslo FrP vil jobbe for at dette arbeidet skal styrkes ytterligere, og at flere operative stillinger skal legges til Oslo. Vakt- og sikringsbransjen har i dag et godt samarbeid med politiet; det skal videreføres og styrkes med etablering av lokalpoliti.

FrP vil:

  • Jobbe for å styrke politiressursene til Oslo
  • Ha et synlig politi i gatene med lokale politiposter
  • Styrke det forebyggende arbeid blant barn og ungdom
  • Innføre forbud mot tigging
  • Opprette en egen dyrepolitienhet i Oslo
Når ulykker og brann finner sted i Oslo er det mannskapet i brann- og redningsetaten som sikrer at liv og eiendom ikke går tapt. Den jobben er både hard og farefull, og helt avhengig av moderne utstyr for å takle branner, ulykker og andre krisesituasjoner. Samtidig som Oslo har vokst i antall innbyggere har også bygningene blitt høyere, derfor vil FrP sikre at brannvesenet har et antall høyderedskap på linje med byer som Gøteborg, Stockholm og København.

FrP vil:

  • Sikre at hele byen får umiddelbar hjelp ved brann og ulykker
  • Sikre at brannvesenet har riktig utstyr og kjøretøy
  • Etablere egen brannberedskap på Sydhavna
  • Reetablere skogbrannkapasitet