Foto av Margrete Dysjaland og Mats Danielsen.

Foto: FrP

Skoletilbud på lag med næringslivet

Fylkesordførerkandidat Margrete Dysjaland og ungdomskandidat Mats Danielsen mener næringslivet i større grad må involveres i planlegging av videregående utdanning.

En av fylkeskommunens viktigste oppgaver er utdanning. Rogaland FrP vil arbeide for mer valgfrihet, flere lærlingeplasser, økt trivsel og bedre resultater. Vi mener at dette, kombinert med nært samarbeid med næringslivet, vil gi lavere frafall i den videregående skolen.

Utdanning er det beste verktøyet for at ungdom skal få en god start i livet. Rogaland FrP ønsker en skole som ser den enkelte elev og gir tilpasset opplæring til alle elever. En skole med kunnskap og valgfrihet, et godt læringsmiljø, praksisretting og høye ambisjoner.

Teoretisk sterke elever må stimuleres faglig gjennom en spesialisert undervisning på høyt nivå. Innen yrkesfagene er det viktig at skolene både faglig og utstyrsmessig er oppdatert.

Rogaland FrP mener at elevene skal kunne velge den skolen de selv ønsker å studere ved. Vi er positive til løsninger hvor flinke elever i grunnskolen får muligheten til å ta fag på videregående skole. Flinke elever må også gis mulighet til å gjennomføre 3-årig videregående skole på kortere tid.

Rogaland FrP vil arbeide for at Rogaland fylkeskommune og kommunene skal samarbeide om at elever med stryk i fag fra ungdomsskolen skal få mulighet til å ta disse fagene opp igjen, bl.a. med tilbud om undervisning og eksamen.

Det er viktig at ungdom utdanner seg til en jobb, ikke arbeidsledighet. Rogaland FrP mener at et godt samarbeid mellom de videregående skolene, rådgivningstjenesten og næringslivet er avgjørende for at fylket skal tilby utdanning som i størst mulig grad er tilpasset samfunnets behov. Et godt samarbeid med næringslivet er avgjørende for å sikre nok lærlingeplasser. Rogaland Frp er positiv til, og vil støtte opp om, alternative utdanningstilbud som eksempelvis praksisbrevordningen og fagbrev i bedrift.