Foto. Rogaland FrP

Foto: Rogaland FrP

Bompenger ble et hett tema under fylkestinget!

Det ble en absurd debatt i fylkestinget når bompenger skulle diskuteres. 

Høyre ønsket å øke lånegjelden, Senterpartiet nektet å redusere bompenger og FNB ønsket ikke å bli med på FrPs forslag om å stoppe bompengeinnkreving klokken 17:00

I sak om Bymiljøpakken - handlingsprogram 2021-2024 la Fremskrittspartiet frem følgende forslag:

 • RFK slutter seg til utkast til handlingsprogram Bymiljøpakken 2021-2024 fra styringsgruppa for Bymiljøpakken.
 • RFK ber om at styringsgruppa arbeider for at følgende kan iverksettes;
  • Det skal ikke innkreves bompenger i tidsperioden mellom 1700 og 0700 på hverdager.
  • Det skal ikke innkreves bompenger fra lørdager kl 1600 til mandager kl. 0700.
  • Det skal ikke innkreves bompenger på off fridager/helligdager.
  • Antall maksimum bompasseringer per måned skal settes ned fra 75 til 60.
 • Styringsgruppa bes om å gå i dialog med Nye veier for å undersøke muligheten av at hele eller deler av strekningen E39 Hove- Ålgård overføres til nye veier og ses i sammenheng med utbygging sør for Ålgård.
 • Styringsgruppa bes om at arbeide for at E39 Hove-Osli kan igangsettes så raskt som mulig. Mulighet for forskuttering må utredes.
 • Styringsgruppa bes om å påskynde reguleringsarbeidet for tverrforbindelsen. Tverrforbindelse skal opparbeides etter mest mulig nøktern standard.
 • RFK forutsetter at det i den kostnadsgjennomgangen som skal gjøres også blir vurdert om kollektivfelt som sikrer bussens framkommelighet Er et tilfredsstillende alternativ på deler av traseene.
 • RFK ber styringsgruppa arbeide for å øke statens andel av finansieringen.

Fikk ikke flertall

Fremskrittspartiet klarte dessverre ikke å få fylkestinget med på våre forslag som ville redusert bompengebelastningen og sørget for fremgang i viktige samferdselsprosjekter som E39 Hove-Ålgård og tverrforbindelsen mellom E39 og rv. 44.

Debatten i fylkestinget ble preget av de andre partienes ønske om å skylde bompengesaken på Fremskrittspartiet, selv om FrP er det eneste partiet ønsker reduksjon og fjerning av bompenger. Rogaland FrP reiser snart til Stortinget for å møte med partiledelsen og arbeide for å sikre statlig finansiering for motorveiene i bymiljøpakken.