Foto. Margrethe Dysjaland og Pål Morten Borgli

Foto: Elin Eike Worren

Fremskrittspartiet prioriterer det viktigste først

Fremskrittspartiet prioriterer det viktigste først, trygger fylkeskommunens drift med styrket driftsresultat, lavere låneopptak og satser på ungdommen.

FrPs forslag til budsjett- og investeringsplan tar den økonomiske situasjonen på alvor og tar ut prosjekter som kan vente, samtidig som vi prioriterer tydelig i driftsbudsjettet. Fremskrittspartiet styrker driftsresultatet betydelig hvert eneste år i perioden og foreslår et ansvarlig redusert låneopptak på over 464 millioner kroner frem til 2024. FrPs prioriteringer krymper gjeldsgraden fra rådmannens forslag på 92% iløpet av periode til 86%, som oppfyller, og er lavere enn fylkeskommunens måltall.

Fremskrittspartiet har likevel funnet rom for store satsinger i budsjettforslaget. FrP er opptatt av at skattekronene fylkeskommunen bruker skal respekteres. Vi skal sørge for å få mest mulig ut av hver eneste skattekrone. Derfor vil Fremskrittspartiet nedskalere planverket, redusere byråkratiet og belønne omstilling, effektivisering og nytenkning.

FrPs forslag til økonomiplan inneholder en tydelig styrking av fylkeskommunens kjerneoppgaver og Fremskrittspartiets prioriteringer gjør ungdommen til budsjettvinner i Rogaland.

Fremskrittspartiet ønsker å ivareta det rimelige og gode busstilbudet i Rogaland for barn og ungdom. Fremskrittspartiet er partiet for økt fremkommelighet og vi tror på positive incentiver for å styrke kollektivtilbudet i Rogaland. Fremskrittspartiet foreslår derfor å styrke kollektivtilbudet i Rogaland med 5 millioner kroner hvert år og 20 millioner i perioden.

Det er viktig å tidlig lære seg gode bussvaner og Fremskrittspartiet foreslår å senke aldersgrensen for ungdomskort til 14 år og Fremskrittspartiet styrker ungdomskortet ved å senke prisen ungdomskortet på 249,-

Fremkommelighet for alle i fylket er viktig for Fremskrittspartiet og FrP styrker vedlikehold av vei med 40 millioner i perioden. Samtidig fjerner vi kaileie på Oanes-Lauvik, styrker ruteutvikling på Haugesund lufthavn med seks millioner i perioden og bygger sykkelsti på Finnøy. Fremskrittspartiet mener at utbedring og opparbeidelse av FV44 Hellvik-Vassvik må prioriteres og vi setter av 90 millioner kroner og fremskynder dette prosjektet. Valgkampen i 2019 viste at bompenger er uønsket i Rogaland og Fremskrittspartiet lytter til folket og fjerner bompengeinnkrevingen på Finnfast-tunnelene.

Elever i den videregående skolen i Rogaland skal få et opplæringstilbud som er tilpasset sine behov og med utstyr i toppklassen. Derfor legger vi inn ekstra midler til kompetanseheving hos lærere og rådgivere på skolene. Samtidig vil Fremskrittspartiet styrke læremidler, Newtonrom og IKT med 18 millioner i løpet av perioden.

Fremskrittspartiet ønsker å erstatte fylkeskommunens tre karrieresentre med et forpliktende samarbeid med NAV i kommunene som vil sikre nærhet til brukerne og
individuell oppfølging.

Smiso er en viktig organisasjon som jobber med barn og ungdom som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Smiso driver viktig informasjonsarbeid blant barn og unge om grensesetting om hva som er lov og ikke lov. Fremskrittspartiet vil styrke dette lavterskeltilbudet og legger inn hele søknadssummen på 714 000.- kroner.

Politikerne og administrasjonen i Rogaland fylkeskommune må også ta innover seg den økonomisk vanskelige situasjonen. Det legges derfor opp til kutt på politisk styring med 12,5% hvert år i perioden. Fylkeskommunens kommunikasjonsavdeling, samt politisk sekretariat og Fylkesrådmannen må også ta en betydelig innsparing i løpet av perioden.

Fremskrittspartiet vil be rådmannen legge frem sak hvor det ses på alternative eie- eller leieforhold hvor fylkeskommunens og fylkestingets virksomhet vurderes flyttes. Dette innebærer skole, tannhelse, fylkeshuset og alle eierforholdene fylkeskommunen har. Slik eiendomssituasjonen er i markedet nå, er det store muligheter for å drifte fylkeskommunen mer forsvarlig gjennom å hele tiden se på nye lokasjonsmuligheter.

Fremskrittspartiet vil også be rådmannen utrede reisehub Judaberg. Det innebærer å se på samlokalisering for hurtigbåter og kollektivtransport for å sikre rutetilbudene og om mulig styrke rutetilbudene gjennom samlokalisering. Rutetilbudene og samlokaliseringen skal ivareta innbyggerne i Rogaland og hensynta behovene for samfunnssikkerhet.

Her kan de lese Rogaland FrPs alternativt budsjett