Foto av Hammerfest.

Foto: Colourbox

Fylkesprogram 2019-2023

Troms og Finnmark er mulighetenes fylke. Vi må ta hele fylket i bruk.

Fremskrittspartiet ønsker at Troms og Finnmark skal være det beste fylket å bo i. Fremskrittspartiet vil bidra til å gjøre Troms og Finnmark til et fylke i vekst og utvikling, og skape bolyst til det beste for alle fylkets innbyggere. Det er særskilt viktig at enkelte tilbud/ områder fungerer godt. Områdene skole og utdanning, samferdsel og infrastruktur, næring, kultur og folkehelse er områder som fylkeskommunen særskilt har ansvaret for og ekstra mulighet til å forbedre.

Fremskrittspartiets prinsipper og ideologisk grunnlag

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Vi bygger vår politikk på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.

Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til; som eiendomsrett, næringsfrihet, personlig frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet.

Individets rettigheter står sentralt i Fremskrittspartiets politikk. Vi legger stor vekt på vår ombudsrolle, og vi vil at alle skal føle at de blir respektert og behandlet på en rettferdig måte.
Fremskrittspartiet ønsker at flest mulig beslutninger skal tas på kommunalt nivå nært innbyggerne. Dette vil styrke lokaldemokratiet og lokal forvaltning.

Troms og Finnmark FrP vil:

 • Ikke fornye samarbeidsavtalen med Sametinget.
 • Ha lokal forvaltning og råderett over naturressursene, men under en annen modell enn FeFo og Statskog. Det er viktig at vi får en felles og lik forvaltning av våre ressurser av utmark og naturressurser i fylket. Forvaltning bør skje i nært samarbeid med kommunene og innbyggerne.

Skole og utdanning

Vi er ikke like, men unike, og vi trenger et utdanningssystem som setter enkeltindividet i sentrum. Fremskrittspartiet vil ha fritt skolevalg, hvor pengene følger den enkelte elev og større frihet for den enkelte skole til å opprette klasser som vil føre til bedre undervisning.

Troms og Finnmark FrP vil:

 • I samarbeid med næringslivet, utvikle og forbedre utdanningstilbudet for å sikre fremtidig tilgang på arbeidskraft, i tråd med næringslivets etterspørsel og behov.
 • Ta initiativ til at fylkeskommunen, kommuner og offentlig eide selskap skal ansette flere lærlinger og lærekandidater.
 • Ha et aktivt informasjonsarbeid rettet mot ungdomsskolene, fagskolene og universitetene.
 • Fortsatt styrke yrkesfaglige studieretninger og lærlingordningen.
 • Videreføre etter- og videreutdanningen av lærere.
 • Ha fritt skolevalg, og likestille offentlige og private skoler.
 • Jobbe for å etablere nye elevhybler der det er behov, noe som kan gjennomføres som offentlig-privat samarbeid (OPS).
 • Innføre anonym retting av prøver som har innvirkning på standpunktkarakter på alle videregående skoler i Troms og Finnmark.
 • At videregående skoler overføres til vertskommunene i Tromsø og Alta som en prøveordning.
 • At ordningen med digitalisert undervisning skal kunne være et alternativ.
 • Innføre lærerevaluering.
 • Styrke psykiatri- og helsesykepleiertjenesten.
 • Ha mobbefrie skoler.
 • Fjerne parkeringsavgiften ved de videregående skolene.

Samferdsel og infrastruktur

Samferdsel handler om hvordan mennesker, varer og tjenester skal kunne forflyttes på en rask, effektiv, komfortabel og sikker måte. Samferdsel handler om løsninger for effektiv kommunikasjon på alle områder. Det er en offentlig oppgave å sørge for at det er et godt utbygd samferdsels- og kommunikasjonsnett som er tilpasset de behov og krav som befolkningen og næringslivet stiller.

Det er en klar sammenheng mellom god infrastruktur og gode kommunikasjonsløsninger og et konkurransedyktig næringsliv. Dessverre har vedlikehold av fylkesveier vært den store salderingsposten, og vedlikeholdsetterslepet har dessverre økt. Troms og Finnmark FrP vil styrke bevilgningene slik at etterslepet reduseres.

Troms og Finnmark FrP vil:

 • Prioritere vedlikehold, asfaltering og opprusting av fylkesveier.
 • Arbeide for økt satsing på trafikksikkerhet på gangfelt og bygging av gang- og sykkelveier.
 • Arbeide for at vi får en økt satsing på de viktigste næringsveiene i samarbeid med staten.
 • Arbeide for å få utredet, igangsatt og realisert kystriksveiene.
 • Prioritere utbygging og mudring av havner for sikre effektiv sjøtransport.
 • Vil arbeide aktivt for et bedre flytilbud.
 • Styrke beredskapen innen oljevern, og sørge for en sikker sjøtransport.
 • Fremskynde utbygging av og øke overføringskapasiteten i kraftlinjenettet internt i, og ut av, fylket som tilfredsstiller næringslivets behov.
 • Fremskynde og legge til rette for utbygging av vindmøller og annen fornybar kraftproduksjon.
 • Styrke rassikringen, hvor de mest rasutsatte stedene får høyeste prioritet.
 • Arbeide for å få standarden på tunneler i fylket opp til et forsvarlig nivå.
 • Fortsette satsingen på bredbånd for å fjerne det digitale klasseskillet.
 • Buss, båt, ferger og fly må koordineres på en god måte slik at hele fylket knyttes sammen.
 • Arbeide for å øke sikkerheten i løypenettet til snøscooter og ha felles standard for merking av løypenettet.
 • At jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes skal prioriteres.
 • Ha gratis ferger.
 • Innføre studentrabatt for kollektivtransport.

Næring

Hovedoppgaven i næringspolitikken er å legge til rette for økt verdiskapning i næringslivet som sikrer bosetting i vårt fylke. Troms og Finnmark FrP vil arbeide for å frigjøre en del vernede områder til allmenn bruk og næringsaktivitet. Fylket har store mineralressurser som bør utnyttes for å skape vekst og utvikling basert på moderne miljøteknologi.

Petroleumsnæringen er svært viktig for hele fylket. Leteboring med påfølgende aktiviteter er fortsatt meget viktig. Baseetablering og ilandføringsanlegg forventes å kunne gi oss mange arbeidsplasser knyttet til næringen. Dette må gjøres i forståelse og i dialog med fiskeri- og havbruksnæringen.

Fiskeri og andre ressurser som det er mulig å høste av i havet, er nasjonale ressurser og skal forvaltes deretter. Troms og Finnmark FrP ser nytten av å ha en variert fiskeflåte, og anser mangfold, nærhet, fleksibilitet, finansielle ressurser og stabile rammebetingelser som positivt for konkurransen. Vi vil jobbe for at det legges til rette for dette.

Troms og Finnmark FrP vil:

 • Møte næringslivet med en JA-holdning.
 • Legge til rette for at fylkets næringsliv kan være leverandører ved offentlig innkjøp.
 • Føre en næringspolitikk som legger forholdene til rette for økt konkurransekraft og utvikling.
 • Være en pådriver for å øke næringslivets kjennskap til innovasjonsfremmende program som Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).
 • Jobbe for å øke tilgangen til risikovillig kapital i fylket.
 • Ønske velkommen kraftkrevende industri basert på lokale ressurser.
 • At fylkeskommunale næringsfond i større grad brukes ute i kommunene.
 • Være en pådriver for å styrke en helårig turismesatsning i fylket. Vi vil at reiselivsnæringen skal ha gode rammevilkår, slik at vi er i stand til å konkurrere med våre naboland.
 • Arbeide for å sikre robuste og høstbare bestander av vill laksefisk.
 • Arbeide for at fiskeoppdrett ikke skal ha bestandsreduserende effekt på vill laksefisk.
 • Stimulere til et teknologiskifte innen fiskeoppdrett for å redusere rømming, smitte av lakselus og andre sykdomsfremmende organismer mellom oppdrettsfisk og villfisk.
 • Jobbe for et kvotesystem som gir vekst og utvikling i fylket.
 • Legge til rette for utmarksnæringen, nisjeproduksjon og kortreist mat.
 • At reindriften og annen næring skal likebehandles.
 • At bestanden av rovdyr må reduseres i fylket slik at reindriften og beitenæringen får reduserte tap.
 • Legge til rette for produksjonsøkning innen havbruk, ved blant annet å stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen.
 • Bidra til at kommunene har oppdaterte kystsoneplaner.
 • Få gjennomført en overordnet vurdering av potensielle vekstområder for havbruk i fylket.
 • Føre en forutsigbar politikk for havbruksnæringen som baserer seg på kunnskap og forskning.
 • Si NEI til nye avgifter på havbruk og fiskeri, slik som ressursrente, eller endringer av havbruksfondet før det har fått virke noen år.
 • Stimulere til nyetableringer for unge fiskere, blant annet gjennom å jobbe for å øke låneordningen til egenkapital ved bruk av næringsmidler i fylket.
 • Jobbe for at tilbudsplikten og bearbeidingsplikten opphører, mot en kompensasjon til kystflåten og samfunnet som baserer seg på fiskeriressurser.

Kultur og folkehelse

Fremskrittspartiet ønsker et levende kulturliv, fritt for politisk styring, basert på personlig engasjement og frivillighet. Fremskrittspartiet vil prioritere barn og unge når offentlige kulturmidler skal fordeles.

Så lenge fylkeskommunen har ansvaret for tannhelse, vil Fremskrittspartiet jobbe for å sikre et godt tannhelsetilbud i hele fylket.

Troms og Finnmark FrP vil:

 • At bevilgninger til kulturformål bør fremme folkehelsetiltak.
 • At staten skal overta ansvaret for tannhelse.
 • Styrke nordområde-samarbeidet, også med videreutvikling av Nordøstpassasjen.