Norsk flagg. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Prinsipper og ideologisk grunnlag

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti.

Vi bygger vår politikk på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.

Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til; som eiendomsrett, næringsfrihet, personlig frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet.

Individets rettigheter står sentralt i Fremskrittspartiets politikk. Vi legger stor vekt på vår ombudsrolle, og vi vil at alle skal føle at de blir respektert og behandlet på en rettferdig måte.

Fremskrittspartiet ønsker at flest mulig beslutninger skal tas på kommunalt nivå nært innbyggerne. Dette vil styrke lokaldemokratiet og lokal forvaltning.

Troms og Finnmark FrP vil:

  • Ikke fornye samarbeidsavtalen med Sametinget.
  • Ha lokal forvaltning og råderett over naturressursene, men under en annen modell enn FeFo og Statskog. Det er viktig at vi får en felles og lik forvaltning av våre ressurser av utmark og naturressurser i fylket. Forvaltning bør skje i nært samarbeid med kommunene og innbyggerne.