Foto av Ronny Berg foran skolebygg.

Foto: FrP

Skole og utdanning

Vi er ikke like, men unike, og vi trenger et utdanningssystem som setter enkeltindividet i sentrum.

Fremskrittspartiet vil ha fritt skolevalg, hvor pengene følger den enkelte elev og større frihet for den enkelte skole til å opprette klasser som vil føre til bedre undervisning.

Troms og Finnmark FrP vil:

 • I samarbeid med næringslivet, utvikle og forbedre utdanningstilbudet for å sikre fremtidig tilgang på arbeidskraft, i tråd med næringslivets etterspørsel og behov.
 • Ta initiativ til at fylkeskommunen, kommuner og offentlig eide selskap skal ansette flere lærlinger og lærekandidater.
 • Ha et aktivt informasjonsarbeid rettet mot ungdomsskolene, fagskolene og universitetene.
 • Fortsatt styrke yrkesfaglige studieretninger og lærlingordningen.
 • Videreføre etter- og videreutdanningen av lærere.
 • Ha fritt skolevalg, og likestille offentlige og private skoler.
 • Jobbe for å etablere nye elevhybler der det er behov, noe som kan gjennomføres som offentlig-privat samarbeid (OPS).
 • Innføre anonym retting av prøver som har innvirkning på standpunktkarakter på alle videregående skoler i Troms og Finnmark.
 • At videregående skoler overføres til vertskommunene i Tromsø og Alta som en prøveordning.
 • At ordningen med digitalisert undervisning skal kunne være et alternativ.
 • Innføre lærerevaluering.
 • Styrke psykiatri- og helsesykepleiertjenesten.
 • Ha mobbefrie skoler.
 • Fjerne parkeringsavgiften ved de videregående skolene.