Foto: Johnny Olaussen

AP med lovlighetsklage

AP har levert lovlighetsklage i sak 55/19, Nytt reglement for Mehamn idrettshall. Fremstillingen av saken bærer ikke preg av å være signert av èn forhenværende ordfører og èn forhenværende fylkesordfører. Til det er innholdet for patetisk.

I lovlighetsklagen som er fremmet hevdes det at saken ikke ble forsvarlig utredet. Brukerne i Gamvik og på Skjånes og de som bruker Mehamn idrettshall har ikke blitt hørt. Ja da bortsett fra Mehamn bryteklubb. Dette i en sak som har praktisk og prinsipiell betydning for mange andre brukere. Posisjonen tok ikke hensyn til APs utsettelsesforslag i saken heter det. Videre hevdes det at det vedtatte reglementet gir særrettigheter til Mehamn bryteklubb, uten at klagerne har tatt seg bryet med å utdype på hvilket grunnlag påstanden fremmes. Det stilles spørsmål til undertegnedes (Johnny Olaussen, FrP) habilitet da det er allment kjent at FrPs Olaussen har stått i en åpen og offentlig konflikt både med rådmann, kulturkonsulent og Mehamn idrettslag i denne saken. Det klages også over at det er Oppvekst og omsorgsutvalget (OOU) som nå skal behandle søknader om treningstider. Dette fordi undertegnede er fast medlem i OOU, samtidig som jeg er leder i Mehamn bryteklubb. Jeg skal forsøke å kommentere hovedargumentene til AP.

Det er kun små endringer fra det forrige reglementet til det som nå er vedtatt. Nå er «bør» byttet ut med «skal» for å sikre at barns treningstider prioriteres foran voksne før klokken 20.00 på hverdager. Det skal også legges til rette for tre treninger i tidsrommet mandag-torsdag med èn innlagt hviledag for de som driver med konkurranseidrett. Dette så langt det er mulig. I tillegg gjelder reglementet nå også andre kommunale bygninger som leies/ lånes ut til aktiviteter gjennom lag og foreninger. Før ble søknader om treningstider behandlet av kulturkonsulenten. Dette er nå flyttet til OOU med formannskapet som ankeinstans. Det er tilføyd at det ikke er tillatt å filme personer uten samtykke i forbindelse med treninger og tildelte treningstider kan nå endres i løpet av året dersom behovene endrer seg. Jeg kan overhodet ikke se at dette er noe som krever en stor saksutredning. Og sett i lys av at det ellers ropes over at administrasjonen har begrensede ressurser så er det neppe i slike saker at vi skal sette inn støte.

Det foreligger ingen innspill fra Mehamn bryteklubb i saksfremlegget til kommunestyret slik det hevdes fra AP. Det som er riktig, er at undertegnede gjennom interpellasjon som folkevalgt fremmet forslag til nytt reglement. Et forslag som er identisk med det Øyvind Berg (SV) sendte til gruppelederne (herunder Ragnhild Vassvik, AP) den 30.10.2019. Jeg fant forslaget så bra at jeg fremmet det gjennom interpellasjonen. Når det videre hevdes at vedtatt reglement gir særrettigheter til Mehamn bryteklubb, ja da vil lesere som ikke kjenner avsenderne, kunne forveksle de folkevalgte med sutrende barn som ikke har fått snop en lørdag. Men i denne sammenhengen kan det være greit at OOU nå ser på hvordan man praktiserer leie/ utlån av flere kommunale lokaler (se vedlegg nede på siden).

AP fremmet utsettelsesforslag i en sak som var satt på dagsorden. Forslaget ble stemt ned med alminnelig flertall fra posisjonen. Dette er i henhold til spillereglene. Undertegnede oppfattet ikke seg selv som inhabil til å behandle ovennevnte reglement. Dersom noen fra AP mente noe annet skulle de ha stilt spørsmål ved min habilitet før vi gikk til realitetsbehandling av saken. Det ble ikke gjort. Dermed var samtlige av de 13 folkevalgte habile. Jeg hadde forventet at de to forhenværende ordførerne skjønte så pass mye, men jeg må erkjenne at kunnskapsnivået angående saksbehandling ikke står i forhold til vervene de har innehatt. Og den dagen det kommer en søknad om treningstider fra Mehamn bryteklubb til OOU, og undertegnede eventuelt er saksbehandler, ja så skal habilitet vurderes på vanlig måte etter prinsipper fra forvaltningsloven. Vurdering av habilitet til folkevalgte eller personer i andre verv skjer daglig. Men dersom en skal følge APs prinsipper om habilitet så ble det knapt nok noen i Gamvik kommune som var habile i noen saker. Det fine med lovlighetsklagen til AP er at de stripper seg selv for troverdighet. Politikken er forlatt til fordel for at jeg som politiker og privatperson skal tas. Jeg ønsker dem lykke til.

Avslutningsvis vil jeg takke for latteren AP bragte fram i meg da jeg leste følgende fra deres lovlighetsklage: «Idrettslagene er en viktig og nødvendig bidragsytere til utvikling av gode lokalsamfunn, de bidrar til bolyst, fellesskap og trygge oppvekstsvilkår.» Og dette kommer fra et parti som stemte imot at barns treninger skulle prioriteres før voksnes før klokken 20.00 på hverdager.
https://www.frp.no/ditt-fylke/troms-og-finnmark/gamvik/nyheter/2019/11/ap-prioriterer-voksne
https://www.frp.no/ditt-fylke/troms-og-finnmark/gamvik/nyheter/2019/12/protokoll-kommunestyremote-14-november
https://www.frp.no/ditt-fylke/troms-og-finnmark/gamvik/nyheter/2019/12/protokoll-16122019

Vedlegg:
Brev til Gamvik kommune Lovlighetskontroll 3 januar 2020 (1)
avtale spinningsyklene kommunenMIL
Forslag til nytt reglement
Gammelt reglement
Sedvane Mehamn skole

Gamvik FrP tar makta tilbake til folket.