Person i rullestol

Foto: Colourbox

Gjennomslag for bedre eldreomsorg

Fremskrittspartiet fikk flertall for å be rådmannen om flere tiltak for å sikre mer frisk luft og fysisk aktivitet for beboere i sykehjem.

Bruker- og ansatteundersøkelsen i helse- og velferdssenter og helsehus i Trondheim gir på flere områder grunn til bekymring. Over 20 % (23,1 %) av brukerne scorer fra 3 og nedover på spørsmålet om tilbud om å komme ut i frisk luft minimum en gang per uke. Over 20 % (20,4 %) av de ansatte svarer 3 og nedover på spørsmålet om de bidrar til at brukerne får komme ut i frisk luft minst en gang per uke. 

Over 25 % (27,4 %) av brukerne scorer i nedre halvdel av skalaen på spørsmål om tilpasset fysisk aktivitet og trening. Over 20 % (23,9 %) av de ansatte scorer 3 eller lavere på spørsmål om de mener brukerne får tilbud om tilpasset fysisk aktivitet og trening.

Vi i Fremskrittspartiet mener det er leit og helt uholdbart at vi ikke makter å gi alle våre eldre et godt tilbud om frisk luft og tilpasset aktivitet. Begge disse forholdene kan bidra til økt livskvalitet og livsglede for eldre som har blitt så avhengige av hjelp at de mottar heldøgns omsorg.

Gruppeleder i Fremskrittspartiet i Trondheim, Elin Marie Andreassen, fremmet derfor flere forslag i formannskapet, som nettopp retter fokus mot nettopp disse forholdene. I tillegg fikk vår gruppeleder flertall for å legge til nye punkt i ansatteundersøkelsen. Disse punktene omhandler rapportering av avvik, samt hvordan de ansatte opplever tilbakemeldingskulturen ved enhet og i kommunen.

Forslag fra Fremskrittspartiet:
1. Formannskapet ber om at det innarbeides et nytt punkt i spørreskjema for ansatte, som gir svar på hvordan de ansatte opplever tilbakemeldingskulturen ved enhet og i kommunen.

2. Formannskapet ber om at det innarbeides et nytt punkt i spørreskjema for ansatte, som gir svar på i hvilken grad de ansatte rapporterer avvik, og hvordan de ansatte opplever at rapporterte avvik følges opp ved enhet og i kommunen.

3. Formannskapet merker seg at ansatteundersøkelsen viser et stort behov for mer kunnskap om etiske vurderinger rundt bruk av velferdsteknologi, samt kjennskap til hvem de ansatte kan henvende seg til for å få bistand til vurdering av velferdsteknologiske løsninger for sine pasienter. Over 40 % av de ansatte gir en score på 3 eller lavere på disse spørsmålene. Formannskapet ber rådmannen følge opp dette overfor de ansatte.

4. Drøyt 20 % (20,4 %) av de ansatte svarer i nedre halvdel av skalaen, på spørsmål om de bidrar til at pasientene får tilbud om å komme ut i frisk luft minimum en gang per uke. Også blant brukerne ligger over 20 % (23,1 %) av svarene på en score på 3 og lavere, på spørsmål om de får tilbud om å komme ut i frisk luft minimum en gang per uke. Svarene fra henholdsvis ansatte og brukere er urovekkende også når det gjelder tilbud om tilpasset fysisk aktivitet og trening, der 27,4 % av brukerne svarer fra 3 og nedover, og 23,9 % av de ansatte svarer 3 eller lavere. Formannskapet ber rådmannen undersøke hvorfor det er slik og foreslå tiltak som kan gjennomføres for å bedre dette.