Foto. Alver

Foto: Rolf Birkeland - Asset Buyout Partner AS

Valgprogram 2019 - 2023

FrP er ein garantist for at heile kommunen skal takast i bruk, og våre kommunesentre skal bestå.

Alver - Ein ny kommune

FrP er ein garantist for at heile kommunen skal takast i bruk, og våre kommunesentre skal bestå. Våre innbyggjarar må oppleva at kommunen er til for dei, og FrP skal sørge for at kommunen yter service av høgste kvalitet.

Ein byvekstavtale vil sterkt avgrensa fridomen til innbyggarane i Alver, difor seier FrP: Nei til byvekstavtale.
Nye Alver kommune skal ta det beste frå dagens kommunar. Utvikla kommunen vidare som ein kommune som er god og heilskapleg, og som leverer best mogleg tenester for dei inntektene man har.

Ei stemme til FrP er ei stemme for:

  1. NEI TIL BOMPENGAR
  2. At born og unge skal få bu i eit samfunn som stimulerer og gjev ein god og trygg oppvekst.
  3. At ungdom skal ha gode fritidstilbod og ein moderne skule.
  4. At familiar skal ha eit fleksibelt barnehagetilbod.
  5. At det skal vere trygt og godt å verta gammal i Alver kommune, leva heile livet.
  6. Nei til eigedomskatt frå 1. januar 2020.
  7. Kollektiv – båt og bussar også i helgene.

Les heile vårt program her.