Foto. Silje og Gustav

Foto: FrP

FrP og SV går sammen om å sikre bedre pensjoner

FrPs stortingsrepresentant Silje Hjemdal og fylkesleder Gustav Bahus hilser den uvanlige alliansen velkommen.

Alderspensjonistene har gjennom flere år tapt kjøpekraft som følge av pensjonsreformen, noe FrP og SV mener er urettferdig. De har nå gått sammen om å fremme et forslag på Stortinget om å endre dagens modell.

– FrP og SV gikk for 17 år sammen om barnehageforliket og sørget med det for full barnehagedekning. Vi er kanskje to litt uvanlige alliansepartnere, men vi er skjønt enige om at dagens urettferdige inntektsutvikling for pensjonistene ikke kan fortsette, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Vestland.

– Skal ikke tape kjøpekraft

Forslaget fra FrP og SV går ut på at regjeringen snarest skal fremme de nødvendige forslag for å sikre at landets pensjonister ikke skal tape kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne ellers ikke gjør det. Partiene ønsker også å gjeninnføre forhandlingsrett for pensjonistorganisasjonene på trygdeoppgjøret.

– Jeg synes dette er svært gledelig og jeg håper virkelig de andre partiene støtter dette forslaget, og at det ikke blir et spill rundt dette. Vi har muligheten og vi har pengene, sier fylkesleder i Vestland FrP, Gustav Bahus.

Nei til underreguleringen

Invitasjonen fra FrP og SV til de andre partiene er å inngå et nytt og midlertidig forlik, som skal vare frem til pensjonsutvalget kommer med sitt forslag i 2022 – som da er en evaluering av pensjonsreformen fra 2011. Der innførte man underreguleringen av pensjonene, noe FrP den gang stemt imot.

– Som følge av pensjonsreformen har pensjonistene fått stadig mindre igjen for pengene sine, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Det går ikke, og våre pensjonister har ikke tid til å vente på et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. Vi må gjøre grep nå og jeg forventer derfor at de andre partiene støtter initiativet, avslutter Hjemdal.

Forslagene som FrP og SV fremmer i Stortinget:

  1. Stortinget ber regjeringen snarest fremme de nødvendige forslag for å sikre at landets pensjonister ikke skal tape kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne ellers ikke gjør det. Prinsippet legger regulering av trygdeoppgjørene som gjennomsnitt av lønn og prisvekst til grunn. Ordningen bør få virkning fra 2020.
  2. Stortinget ber regjeringen opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60), hvor første steg i opptrappingsplanen gjennomføres i 2020.
  3. Stortinget ber regjeringen innføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene, ved å legge til grunn at midler mellom beregnet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst og lønnsveksten gis til forhandling, de årene dette er et positivt beløp. Midlene skal prioriteres til heving av minste pensjonsnivå frem til målet i opptrappingsplanen for minstepensjonistene er nådd. Pensjonistforbundet/SAKO skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner. 
  4. Stortinget ber regjeringen sikre at Stortinget får en egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold (St. mld 4) til behandling i vårsesjonen, og ikke høstsesjonen som i dag.
  5. Stortinget ber regjeringen sørge for at Pensjonistforbundet får plass i TBU, på vegne av pensjonistenes organisasjoner. 
  6. Stortinget ber regjeringen etablere kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistenes kan løftes og drøftes.