Thomas Jacobsson foran hus og trær

Foto: Øyvind Blakset

Bekymring om ambulanseberedskap

I tirsdagens kommunestyremøte stilte gruppeleder Thomas Jacobsson et spørsmål til ordføreren om ambulanseberedskapen, på bakgrunn av det forestående byttet av lokalsykehus. Spørsmålet og begrunnelsen kan du lese i sin helhet her.

01.03.20 får befolkningen i Eidsvoll og Ullensaker kommune Kongsvinger sykehus som sitt lokalsykehus. Dette gjøres fordi Ahus er sprengt på kapasitet, og ikke lenger klarer å betjene alle innbyggerne i sitt nedslagsfelt. Ahus vil derimot fortsatt være innbyggernes sykehus ved spesielle øyeblikkelig hjelp-situasjoner som; akutt hjerteinfarkt, akutt hjerneslag, komplekst sykdomsbilde eller multitraumer. De fleste andre typer diagnoser vil kjøres til Kongsvinger sykehus for behandling etter samme modell som Nes kommune har i dag.

Med Kongsvinger sykehus som lokalsykehus vil dette redusere ambulanseberedskapen i kommunene betraktelig, pga. økt transporttid til sykehus. En tur til Ahus fra Eidsvoll tar i dag rundt 40 minutter ved vanlig kjøring, mens turen til Kongsvinger tar 1 time og 10 minutter under optimale forhold. Ullensaker har 30 minutter til Ahus og 1 time til Kongsvinger. Dette vil si at hvert oppdrag i gjennomsnitt nå vil ta 1 time lenger enn om man hadde beholdt Ahus som lokalsykehus for all behandling.

Dagens ambulanseberedskap

Per i dag har vi følgende ambulanseberedskap i våre to kommuner:

Hverdager Eidsvoll:

 • Døgnbil 08:00-08:00
 • Dagbil 08:00-20:00

Hverdager Ullensaker:

 • Døgnbil 08:00-08:00
 • Døgnbil 08:00-08:00
 • Akuttbil 08:00-08:00
 • Dagbil 07:30-15:30
 • Kveldsbil 12:00-21:00

Helg Eidsvoll:

 • Døgnbil 08:00-08:00
 • Dagbil 08:00-20:00

Helg Ullensaker:

 • Døgnbil 08:00-08:00
 • Døgnbil 08:00-08:00
 • Akuttbil 08:00-08-00
Med denne beredskapen har vi mellom klokken 21:00 til 08:00 på hverdager og helg kun tre ambulanser og én akuttbil i beredskap i Eidsvoll og Ullensaker.

Antall oppdrag for Eidsvoll og Ullensaker ambulansene ligger på rundt 12.500 per år, det er dog ett tall som øker for hvert år. Stasjonene dekker også ambulanseberedskapen for kommunene Nannestad, Gjerdrum og Hurdal, og pasienter i disse kommunene sogner fortsatt til Ahus per dags dato.

Nes kommune har også to ambulanser. Én ambulanse på døgnvakt og én ambulanse på dagtid fra 08:00-20:00. Dagbilen er ikke bemannet på helgene. Disse ambulansene er nærmeste ressurs om det er tomt i Ullensaker og Eidsvoll. Ambulansen har dog en kjøretid på 20 minutter for å nå Jessheim og rundt 30 minutter for å nå Eidsvoll ved utrykningskjøring, om den er ledig.

Luftambulansen

Vi har per i dag to ambulansehelikoptre med base på Lørenskog, som står i beredskap 24/7/365. Her er det ene helikopterets primæroppgave intensivtransporter mellom sykehus, men brukes også på akuttoppdrag om det er ledig og behov. Det andre helikopteret er primært låst mot akuttoppdrag. De har et stort dekningsområde inkludert deler av Sverige og et høyt aktivitetsnivå.

Det er dog ikke sikkert at de er ledige for oppdrag når man trenger dem, eller at de kan fly grunnet dårlige værforhold. De kan da rykke ut med bil fra basen på Lørenskog, men denne bilen har ikke mulighet til å transportere pasienter. Kjøretid fra Ahus til Jessheim vil ligge på 20 minutter med utrykningskjøring og rundt 30 minutter til Eidsvoll.

Oslo Lufthavn

Oslo Lufthavn Gardermoen er heller ikke med i beredskapsplanleggingen i våre kommuner, bortsett fra ved havari eller andre større hendelser. Daglig er det rundt 5000 ansatte på arbeid og 77.000 passasjerer som reiser igjennom flyplassen. I tillegg er det 19 hoteller i området, med alle de menneskene dette utgjør. Dette tallet er økende, ettersom både flyplassen og hotellkapasiteten bygges ut, og flere reisende er ventet. Disse tallene må også tas med i beregningen for ambulanseberedskapen. Man kan etter 01.03.2020 forvente at det vil ta lenger tid før man får ambulanse ved alvorlige hendelser i terminalen eller rundt om på flyplassområdet, da det ikke vil være ambulanse ledig i vårt område, eller at den må sendes fra beredskapspunkt på Skedsmokorset, Ahus eller Nes.

Befolkningsøkning

Det er forventet en befolkningsøkning på Øvre Romerike på rundt 30% frem mot 2035. Oslo Airport City skal også bygges, hvilket vil øke kommunenes innbyggertall under byggeperioden. Når byggeperioden er over, vil flere tusen mennesker ha Oslo Airport City som arbeidsplass. Det er også store industribygg oppført og under oppføring nordvest av flyplassen, hvor også mange mennesker har sin arbeidsplass natt og dag.

Anbefalt respondstid

Ambulansetjenesten OUS HF følger responstidsanbefalingen fra Statens Helsetilsyn. Denne beskriver en responstid på henholdsvis 12 minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i spredte strøk. Responstiden begynner når nødtelefonen tas på AMK sentralen, og operatøren har da 90 sekunder på å få adresse, finne ut hva som feiler pasienten, sette riktig respons og kalle ut ambulansen.

Konsekvens

Vi kan tenke oss følgende, enkle scenario etter klokken 21:00:
 • Ambulansen på Nes er opptatt og på vei til Kongsvinger.
 • Ambulansene på Ullensaker blir sendt på forskjellige oppdrag, hvor pasientene skal til Kongsvinger.
 • Akuttbilen blir sendt til Nes på vurderingsoppdrag.
 • Ambulansen på Eidsvoll får oppdrag på Råholt, denne pasienten skal til Kongsvinger.
Det er da ingen ambulanseberedskap igjen på Øvre Romerike de neste 2-3 timer.

Nærmeste ambulanse vil da være på beredskapspunkt Skedsmokorset, om dette punktet er bemannet. Denne ambulansen er da 15 minutter unna Jessheim og 25 minutter unna Eidsvoll ved utrykningskjøring. Om beredskapspunktet ikke er bemannet, vil nærmeste ambulanse befinne seg på Lørenskog. Den vil da være 20 minutter unna Jessheim og 30 minutter unna Eidsvoll ved utrykningskjøring under optimale forhold.

Økning av ambulanseberedskapen

Eidsvoll og Ullensaker kommune faller innenfor 12 minutters responstidsanbefalingen. Som man ser, så er det ikke mulig å oppfylle denne anbefalingen i hverken Eidsvoll eller Ullensaker kommune, om dagens ambulanseberedskap ikke økes etter at kommunens innbyggere nå skal ha Kongsvinger som lokalsykehus. Nannestad, Hurdal, Gjerdrum og Nes kommune ligger også innenfor samme responstidsanbefaling. Disse kommunene dekkes også av ambulansene i Eidsvoll og Ullensaker, og vil heller ikke få ambulanse innen 12 minutter.

En løsning kan være å gjøre om dagens to dagbiler på stasjonene i Eidsvoll og Ullensaker til døgnbiler. Dette vil fordre rundt seks nye årsverk per stasjon, og sørge for at man etter klokken 21:00 og frem til 08:00 vil ha minst to ekstra ambulanser i beredskap for de fem kommunene de skal dekke, når de andre ambulansene er på vei til eller fra Kongsvinger.

Det vil som kjent alltid være lavere aktivitet på nattestid enn på dagtid, men om man ikke har ambulanser i beredskap for innbyggere – tilreisende eller arbeidende – ved alvorlig sykdom eller skade, så vil ytterste konsekvens for pasienten i beste fall være varige men, eller i verste fall død som resultat.

Spørsmål til ordfører:

Hva slags initiativ vil ordføreren ta overfor helsemyndighetene, for å få på plass en forsvarlig ambulanseberedskap ifm. det forestående lokalsykehusbyttet, som i seg selv vil svekke beredskapen betydelig?