Nye Moss

Foto: Colourbox

Les Moss FrPs valgprogram

Her kan du lese FrPs valgprogram for nye Moss. Vi ønsker deg god lesning, og godt valg!

INNLEDNING

Kommunene Rygge og Moss skal slå seg sammen. Valget i 2019 blir derfor historisk. Å bygge en ny kommune krever mye arbeid, men det gir også en unik mulighet til å forme lokalsamfunnet sitt.

Våre to kommuner har vært gode på forskjellige felt, og nå har vi muligheten til å videreføre det beste fra begge. Samtidig må vi være fremoverlente, slik at vi finner nye og enda bedre løsninger for innbyggerne våre. Hvem som styrer den nye kommunen de første årene vil ha spesielt mye å si, og derfor teller hver eneste stemme ved dette viktige valget. FrP ønsker at alle skal oppleve at Moss kommune er et godt sted å bo og virke. Vi ønsker en JA-kommune som er positiv, effektiv, profesjonell, serviceinnstilt og tilgjengelig. Det skal være enkelt å komme seg frem i Moss både til fots, på sykkel, med buss og i bil. Det skal også være enkelt å pendle, og du skal oppleve at barnehageplass, omsorgstjenester, idrettsanlegg, skoler og rekreasjonsområder er tilgjengelige. FrP ønsker videre at du skal kunne beholde mest mulig av din lønn og betale minst mulig i skatter og avgifter. Du som innbygger skal bli hørt, og politikerne må aldri glemme at de er folkets tjenere. Nedenfor finner du saker som FrP mener er viktige og som kommunestyregruppen vår vil kjempe for de neste 4 årene. Jo større oppslutning vi får ved valget, jo mer av dette kan vi få gjennomført.

Godt valg!

Med vennlig hilsen
Michael Torp
Ordførerkandidat for Moss FrP


HELSE, OMSORG OG MESTRING


Moss FrP vil:

• Øke kapasiteten for heldøgns omsorg i henhold til kommunens fremtidige behov, både gjennom egne byggeprosjekter og i samarbeid med private.
• Styrke hjemmebaserte tjenester, slik at de som ønsker det skal kunne bo lengst mulig hjemme.
• Øke kompetansen og styrke tilbudet innen demensomsorgen.
• Åpne for anbudskonkurranse for å sikre bærekraftige omsorgstjenester. Kvaliteten på tjenestene, samt de ansattes arbeidsvilkår, skal vektlegges.
• Styrke lindrende behandling, for å sikre en verdig død.
• Senke terskelen for å motta heldøgns pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Behovet skal være avgjørende, og terskelen skal ikke heves på grunn av økonomi.
• Sikre valgfrihet i kommunens omsorgstjenester og gjeninnføre ordningen med fritt valg av tjenesteleverandør.
• Satse på kultur, trivsel, utflukter og tilrettelegging for eldre og pleietrengende i frivilligheten for å bekjempe ensomhet.
• Etablere egne kjøkken i bygg med heldøgns omsorgstilbud, bedre matkvaliteten og sørge for at måltidene er noe de eldre gleder seg til.
• Ta i bruk ny velferdsteknologi, men ikke glemme verdien av nærhet og «varme hender».
• Innføre forebyggende hjemmebesøk hos innbyggere over 80 år.
• Styrke fokuset på bruker- og pårørendeundersøkelser, for å sikre god dialog og bedre tjenestene.
• Forebygge rusavhengighet, psykiske lidelser og vold i nære relasjoner gjennom å styrke jordmor-, helsesøster- og barnevernstjenesten.
• Sikre et solid ettervern gjennom robuste rus- og psykiatritjenester.
• Satse på hverdagsrehabilitering i den enkeltes hjem og samarbeide med private institusjoner om effektiv intensiv rehabilitering.
• Tilrettelegge for private som ønsker å bygge seniorboliger til innbyggere over 60 år. For eksempel på Varden på Jeløy, og egnede tomter i gamle Rygge.
• Samarbeide tett med frivilligheten, for å ta alle gode krefter i bruk.
• Arbeide for heltidskultur, hvor heltidsansettelse er hovedregelen.
• Innføre generell aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere som er friske.
• Stille krav til de ansattes språkkunnskap i jobber som innebærer kommunikasjon med pleietrengende.
• Forbedre ordningen med brukerstyrt personlig assistent.
• Sikre at det offentlige rom og kommunale bygg er godt tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


INNVANDRING OG INTEGRERING

Moss FrP vil:

• Prioritere integreringstiltak, særlig språk, til de som er kommet til Moss.
• Si nei til bosetting av flere flyktninger i valgperioden. Innsatsen må rettes inn mot å integrere de som allerede har blitt bosatt her.
• Ikke etablere nye statlige asylmottak i Moss kommune.
• Stille krav til aktivitet og styrke fokus på å komme seg ut i utdanning og ordinært arbeid raskest mulig.

UTVIKLING, SAMFERDSEL, LANDBRUK OG MILJØ

Moss FrP vil:

• Flytte containerhavna ut av sentrum. Aktiviteten kan flyttes til andre havner med ledig kapasitet.
• Transformere dagens havneområde, med strender, promenade, brygge, boliger, spisesteder og innbyggervennlig næring.
• Være langt tøffere i møte med statlige myndigheter når når det gjelder igangsetting og finansiering av en løsning for Rv19 i tunnel mot E6.
• Si nei til bompenger i Moss. Staten må fullfinansiere en løsning for Rv19, da dette er et statlig ansvar. Lokalt må vi også vise måtehold, for å unngå en fordyrende «bypakke».
• Jobbe aktivt for å få tilbake aktiviteten på Rygge Sivile Lufthavn.
• Si nei til hensettingsanlegg for tog på Halmstad og Kambo.
• Etablere én eller flere hundeparker, for eksempel på Øreåsen og Jeløya.
• Sørge for sammenhengende kyststi gjennom store deler av dagens Rygge og bysiden i dagens Moss, mot Kambo.
• Vurdere å gjøre den gamle alléen på Alby til gang- og sykkelsti, og anlegge ny bilvei frem til parkeringsplassen.
• Jobbe for ny gang- og sykkelbro på nordre side av Kanalbrua.
• Fullføre gang- og sykkelstien fra Bredsand til Vang.
• Sørge for trygge skoleveier for syklende og gående i hele kommunen.
• Innføre bysykler i Moss sentrum og mellom kommunens knutepunkt. Gjerne etter modell fra Oslo, med reklamefinansiering.
• Jobbe aktivt mot fylkeskommunen for å bedre kollektivtilbudet i kommunen.
• Arbeide mot begrensninger i antall parkeringsplasser og økte parkeringsavgifter i kommunen. Det må også vurderes beboerparkering på områder som Skarmyra og Krapfoss.
• Redusere vedlikeholdsetterslepet og styrke bevilgningene til asfaltering på kommunale veier.
• Si ja til tiltak som kan stimulere til et levende sentrum.
• Innføre tiltak for å redusere lokal forsøpling, med spesielt fokus på plast.
• Styrke bemanningen og redusere behandlingstiden i byggesaker.
• Arbeide for gode vilkår for landbruksnæringen, og redusere ny utbygging på dyrkbar mark. For å oppnå dette må vi akseptere at det bygges høyere i enkelte områder.
• Pusse opp fasaden til Mosseporten-tunnelen, for å bedre førsteinntrykket av kommunen.
• Godkjenne fortetting og bygging av boliger i større deler av kommunen, for å styrke lokalmiljøene og sikre tilgang på varierte boliger.

INNBYGGERINVOLVERING, NÆRING OG ØKONOMI


Moss FrP vil:

• Sørge for at alle tettsteder blir sett og hørt, uavhengig av beliggenhet og gamle kommunegrenser.
• Gjennomføre folkeavstemning om viktige saker med stor betydning for innbyggernes økonomi, og kommunens utvikling. Dette gjøres samtidig med stortingsvalget i 2021.
• At det skal avholdes flere folkemøter, og at innbyggerne skal involveres tidligere i prosessen når viktige saker som gjelder utvikling og samferdsel skal utredes og behandles.
• Videreutvikle den positive aktiviteten på Bylab og styrke dialogen og tilgjengeligheten mellom innbyggerne og kommunens administrasjon og politikere.
• At alle lederavtaler i kommunen skal inneholde krav til økonomiske og kvalitative resultater.
• Intensivere arbeidet for å få redusert sykefraværet.
• Arbeide for konkurranseutsetting i alle kommunens sektorer og benytte stykkprisfinansiering.
• Satse på økte investeringer i digitalisering og IKT-løsninger.
• Ha en klar strategi på at stordriftsfordelene ved ny kommune skal frigjøre midler til å styrke tjenestene og redusere eiendomsskatten.
• Redusere eiendomsskatten hvert år, for å på sikt fjerne den helt.
• At alle avgifter skal holdes på et lavest mulig selvkostnivå.
• Ha en liberal alkohol- og åpningstidspolitikk, og tilrettelegge for lokale produsenter.
• At innbyggere og næringsdrivende skal oppleve Moss som en samarbeidende, positiv og løsningsorientert JA-kommune.
• Jobbe videre for å definere Larkollen som turiststed, med søndagsåpen butikk.
• Arbeide med energieffektivisering av kommunale bygg, og styrke vedlikeholdet, for å redusere etterslep.
• Vurdere salg av kommunale eiendommer for å finansiere investeringer.
• Fortsette det gode arbeidet med å styrke Moss sin attraktivitet for gründere og næringsliv.
• Jobbe for flytting av statlige arbeidsplasser til Moss.
• Markedsføre Moss overfor store selskap og selskap med kompetansearbeidsplasser. Moss vil bli et enda mer attraktivt sted for relokalisering etter bygging av ny jernbane.

SKOLE, OPPVEKST, IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET


Moss FrP vil:

• Styrke innsatsen mot mobbing.
• Innføre forbud mot heldekkende plagg for lærere og elever i hele skoletiden.
• At Moss skal ha en effektiv skolestruktur og stimulere til gode elevresultater.
• Jobbe aktivt for å beholde alle dagens nærskoler, og vurdere insentiver for å unngå over- og underkapasitet ved enkelte skoler.
• Ha fritt skolevalg i hele kommunen.
• Innføre tilbud om filming av muntlig eksamen i grunnskolen.
• Innføre anonym retting av avsluttende prøver i grunnskolen, for å unngå «trynefaktor».
• Styrke etter- og videreutdanningen, siden læreren er noe av det viktigste i skolen.
• Arbeide for økt fysisk aktivitet i grunnskolen.
• Styrke skolehelsetjenesten og øke fokuset på psykisk helse.
• Styrke rådgivningstjenesten i skolen.
• Prioritere vedlikehold av historiske kirkebygg.
• Sikre nødvendig finansiering for bygging av klubbhuset på Ekholt.
• Øke fokuset på foreldre- og elevmedvirkning i skolen.
• Videreutvikle samarbeidet mellom barnehage og grunnskole, og grunnskole og videregående, for å sikre tidlig innsats og hindre frafall.
• Stille oss positive til private skoler og barnehager.
• Jobbe for å få Politihøgskolen til Moss.
• Tilrettelegge for bygging av studentboliger ved behov.
• At skolen i Moss skal samarbeide aktivt med Universitetet i Ås.
• Pusse opp Mossehallen, og bygge ny svømmehall på Nøkkeland, etter at høyspenten er lagt i bakken.
• Samarbeide med frivillige organisasjoner og opprettholde frivillighetens hus og andre tiltak som kan stimulere til mer frivillighet.
• Si nei til kommunalisering av tilbud som i dag driftes av frivillige.
• Gi Idrettsrådet gode rammer og sikre involvering i forbindelse med fordeling av halltid.
• Sørge for at Moss stiller sine flotte uteområder til disposisjon for konserter og arrangementer.
• Forenkle og forbedre tilgangen til, og leie av, kommunale bygg for frivilligheten.

TRYGGHET FOR INNBYGGERNE

Moss FrP vil:

• Arbeide aktivt for at radikalisering og kriminalitet forebygges og bekjempes i samarbeid med politiet.
• Opprette utekontakt som skal jobbe med ungdom.
• Innføre tiggerforbud i hele kommunen.

DISSE STILLER TIL VALG FOR FRP:


1. Michael Torp, Ordførerkandidat
2. Niklas Eriksen
3. Ole Martin Johansen
4. Liv Leirstein
5. Per Christian Saastad
6. Lena Linge
7. Per Fredrik Mentzsen-Lie
8. Simen Madsen
9. Per Johnsen
10. Therese Henriksen
11. Oddvar Løkkeberg
12. Susan Sibbern
13. Berit Caroline Haaland
14. Steinar Sigve Hage
15. Ine Hoseth
16. Tor Sibbern
17. Roger Madsen
18. Henry Pongo
19. Sissel Bjørnstad
20. Grethe Warhuus
21. Ingeborg Podhorny
22. Kjell Kristiansen
23. Lillian Eriksen
24. Mona Jacobsen
25. Frank Skjærbekk
26. Erlend Wiborg