FrP forhandler om politikk i Nittedal

FrP har sondert med to ulike alternativer for å få gjennomslag for FrPs viktigste saker i Nittedal. Kun Ap, V, KrF og SV har gitt oss signaler om at FrP kan få betydelige gjennomslag. Derfor går vi nå i forhandlinger.

PRESSEMELDING fra Ap, FrP, V, SV og KrF

Forhandler for å ta ansvar for Nittedalssamfunnet

Senterpartiet og Miljøpartiet sitt ultimatum om stopp av all utvikling i Nittedal kan ikke være grunnlaget for forhandlinger om hvilken politikk som skal føres i Nittedal. Det vil få store konsekvenser for innbyggere og næringslivet. Det vil skade bærekraftig vekst. Det kan vi ikke være med på.

Det har vært enstemmighet om sentrumsutvikling, kommunedelplan for RV4 med sløyfe og tunnel under Rotnes. Samarbeidspartnere i fylket, regionen og arbeidet som er lagt ned over mange år kastes over bord med ultimatumet. Det vil gjøre at Nittedal kommune har null troverdighet ved fremtidig dialog og forhandlinger. 

Når Sp og MDG nå ønsker å snu dette på hodet og ikke er villig til å snakke om noe som helst annet må noen ta grep. Det er viktig å drive en målrettet og forutsigbar samfunnsutvikling samtidig som det skal sikres en helhetlig styring av Nittedal kommune med gode tjenester til innbyggerne innen helse, barnehage, skole, frivillighet, kultur og idrett. Derfor har Ap, FrP, V, Sv og KrF nå kommet frem til at det er grunnlag for å snakke sammen om politiske løsninger for å styre Nittedal kommune sammen.

Hilde Thorkildsen. Arbeiderpartiet: Ap har i 8 år i posisjon jobbet hardt og målrettet for å realisere sentrumsplanen, omlegging av vei utenom boområder og kollektivfelt. Vi har lykkes med dette arbeidet, alle planene er vedtatt. Som et ansvarlig parti kan vi ikke la oss presse på den type ultimatum som tar kommunen bakover i tid, og som gir signal om at Nittedal kommune ikke er til å stole på som samarbeidspartner. Dette tilbakeslaget ville medført at næringslivet fortsetter å tape stort på dårlig fremkommelighet, og at bussen fortsatt står i kø. Når vi i tillegg kan bli enige om andre politikkområder for innbyggerne våre så er det riktig for Ap.

Helge Fossum, FrP: Vi vil ikke være med på det uansvarlige ultimatumet som Sp/MDG stiller.  Vi ønsker å utvikle Nittedal i positiv retning for både innbyggerne og næringslivet. Sentrumsplanen og ny vei er viktige for utviklingen av Nittedal. Vi vil derfor ta ansvar for at vi skal få en positiv utvikling. Nå vil vi forhandle med noen som ønsker å diskutere politiske løsninger. FrP vil selvsagt legge vekt på sakene FrP har kjempet for i kommunestyret og i valgkampen.

Inge Solli, Venstre: Sp og MDG sitt ultimatum om å bygge ned villaområdet ved Nittedal stasjon når alle sentrumsfunksjoner er lokalisert ved Mo vil skape dårlig bokvalitet. Vedtatte planer er et godt grunnlag for å skape gode møteplasser og bærekraftig utvikling av Nittedal.

Dag Westhrin, SV: SV er et klima- og miljøparti og mener sentrumsplanen er det beste og eneste virkemidlet vi har for å sikre bedre kollektivløsninger for fremtiden med menneskevennlige løsninger for et klimavennlig sentrum.

Øyvind Nerheim, KrF: Krf hadde ønsket å samarbeide videre med Sp og beklager at de nå tenker kortsiktig og ikke tør å ofre noe matjord for å etablere et klimasmart sentrum. Fremtidig boligbygging bør ikke skje bilbasert flere kilometer fra sentrum. KrF mener at det er galskap å si nei til kollektivfelt fra Kjul til Mo og justering av traseen så det blir plass til kollektivterminal, park, næring, helsehus, sykehjem, kontorbedrifter, handel og boliger mellom rådhuset og Mo-senteret.  Et viktig turområde for folk på Rotnes vil bli rasert om man skal følge politikken til MDG og Sp om å bygge i nærskogen rundt Kruttverket og fortette mye på Tumyrhaugen. Det er viktig for KrF å fortsette satsningen på friluftsliv og idrett på Sørli, Sagerud og på Lurslia som markaportal.

Aktuelle spørsmål

Hvem tok kontakt med hvem? (uttalelse v/FrPs Helge Fossum)

Etter møte med Sp, MDG og Høyre onsdag 25. september forsto FrP at her var det kun interesse for å stoppe all planlagt utvikling, biologisk mangfold fremfor folk og problembeskrivelser uten vilje til å diskutere hvordan de skal løses. FrP er opptatt av å gjøre noe, at innbyggerne får gode helsetjenester og at barna får god undervisning på skolen og at enkeltmenneskene kan styre livet sitt selv. Sp ville ikke snakke om noe annet før FrP hadde sagt ja til å gå videre basert på ultimatumet om stopp av vedtatt samfunnsutvikling. Derfor tok vi kontakt med ordfører for å drøfte om det er grunnlag for å bli enige om en poltikk til det beste for folk flest. Vi opplever at det er grunnlag for å snakke sammen om viktige saker for å skape en enklere hverdag for folk flest. Det blir åpenbart noen krevende diskusjoner, og tiden får vise om vi kommer i mål. Men den situasjonen Sp og MDG har satt Nittedalssamfunnet i krever at vi forsøker å gjøre det beste ut av situasjonen. 

Hvordan kan dere samarbeide med FrP? (Uttalelse fra ordfører Hilde Thorkildsen)

Vi konstaterer at Sp har brutt forhandlingene ved å kreve at MDG skulle delta i forhandlingen uten at dette ble forankret i partiene. Dette i sammenheng med det ultimatumet som ble lagt i bordet, er det ikke grunnlag for videre forhandlinger. Derfor konstaterer vi at Sp har brutt forhandlingene. Hva gjelder FrP så vil jeg vise til at hvis man sjekker møteprotokollene har vi og FrP vært enige om de store og viktige samfunnsutviklingsprosjektene som sentrumsplanen og kommunedelplan for RV4. På samferdselsområdet har også kommunen hatt god dialog med samferdselsdepartementet ved politiske ledelse fra FrP. Selv om vi har vært uenig om en del saker, har FrP opptrådt forutsigbart og ryddig. FrP har allerede bidratt i viktige saker som flyktningeplanen, og har vært med på å ta ansvar blant annet ved å sikre kommunens pensjonsfond. Det viktigste nå er å få til et stabilt styre, hvor vi skriver oss sammen om det er vi er enige om og at vi viser vilje til å håndtere saker hvor uenigheten oppstår på en god måte.

Hvorfor holder ikke FrP sammen med Høyre? (Uttalelse fra FrPs Helge Fossum)

FrP og Høyre er to ulike partier, og Senterpartiet og MDG har satt FrP i vippeposisjon. FrP sa i valgkampen at det viktigste er de politiske løsningene, ikke hvem vi finner de sammen med. Jeg opplever at vi har en dialog om løsninger, ikke bare problembeskrivelser uten løsninger og nei-politikk slik ultimatumet til MDG og Sp vil innebære. Ved å stille dette ultimatumet har de skapt en situasjon hvor det ikke er flertall for noe uten FrP, derfor har vi jobbet grundig med hvordan vi best kan ta det ansvaret en vippeposisjon som dette krever av oss. Vi ønsker å forhandle om å finne politiske løsninger hvor ingen av partiene blir tatt for gitt. Så langt opplever vi størst vilje hos Ap, V, Sv og KrF til å løse viktige saker som eldreomsorg og økonomistyring, som har vært viktig for FrP lenge. Vi er nå opptatt av å få etablert et styringsdyktig samarbeid som gjennomfører god politikk.

 

Hva skjer videre nå? (ved hvem det måtte gjelde)

Partiene vil starte de reelle forhandlingene mandag 29. september kl 20:00, og målet er da å ta stilling til den videre prosessen frem mot konstitueringen av kommunestyret 28. oktober.