FrP skal være med å styre Nittedal

Foto: Elin Eike Worrem

FrP tar ansvar

Ja-holdning, reduksjon i eiendomsskatten og et grundig løft i eldreomsorgen kommer nå. Tre viktige FrP-saker fra valget kommer. Politikk er viktigst.

Her kan du laste ned og lese hele avtalen:

Samarbeidsavtale 2019 - 2023 i Nittedal kommune. 


Hvorfor går FrP inn i dette samarbeidet?

- FrP har hele tiden sagt at vi er mest opptatt av politikk. Vi gikk til valg på en positiv utvikling av Nittedal basert på ja-holdning, lavere eiendomsskatt og et løft i eldreomsorgen. Det har vi fått gjennomslag for i denne avtalen.
- Tradisjonelt ville det det vært mest naturlig å samarbeid med blant annet Høyre. Men når vi møter et ultimatum fra Sp og MDG godt spekket med nei-argumentasjon og uten positive løsninger, og Høyre syntes å være mest opptatt av å ta over makta og overtale FrP til å se på ultimatumet med lysere briller ble det vanskelig. Vi var opptatt av politikkens innhold og hvordan vi skal ha evne til å gjennomføre. Vi ble aldri møtt med noen konkrete løsninger. Kun nei-ultimatumet.
- Da måtte vi rett og slett finne ut om det var andre måter å gjennomføre våre valgkampsaker på.
- I denne situasjonen og med en så god avtale som vi nå er enige om, var det riktig å inngå dette samarbeidet. Det er også verdt å merke seg at det er mange steder i Norge hvor disse partiene samarbeider i en eller annen sammensetning.
- Når vi tok kontakt med Ap, V, Sv og KrF var det stor vilje til å snakke om politikkens innhold, og ikke bare basert på fastlåste posisjoner. Likevel har alle vært tydelige på sine standpunkter. Men viljen til å ta ansvar og samarbeide har vært så stor at selv om det har tatt litt tid har vi kommet frem til svært gode løsninger sammen.
- Posisjoner diskuterte vi til slutt. For FrP handler posisjoner kun om å ha gjennomføringskraft til politikkens innhold. Derfor var det viktig for oss å ha en betydelig hånd på rattet der budsjett- og økonomistyring, eldreomsorg, og ja-holdning skal forvaltes. Selv om FrP er nest største parti valgte vi derfor å gå inn i dette uten å kreve varaordfører. Det sikrer også kontinuitet med den løsningen som nå er på plass. FrP er mest opptatt av politikkens innhold og gjennomføring av den.
- FrP skal ha ledelsen av helse og velferdsutvalget som skal drive viktige prosesser på nettopp områder hvor FrP har hatt mange forslag og synspunkter. Dette vil bli Helge Fossum. Vi har også hatt mange forslag om muligheter knyttet til eierstyring og næringsutvikling. Derfor er vi glade for at vi er enige om å opprettet et eget utvalg som skal jobbe med dette. Dette utvalget skal Erland Vestli lede.

Pressemelding

Enige om hvordan Nittedal skal utvikles

Ap, FrP, V, SV og KrF har alle sluttet seg til en samarbeidsavtale. Samtidig er partiene enige om at for det avtalen ikke regulerer, og hvor partiene ikke blir enige kan partiene fritt fronte sitt syn, særlig i verdispørsmål.

Samarbeidsavtalen bygger på en helhetlig og forutsigbar politikk basert på kommunens styringsmål som i sum er viktig for utviklingen av Nittedal.

Gode tjenester; vi skal ruste helse og omsorgssektoren for framtiden slik at alle får gode tilpassede tjenester. Vi skal dekke skole og barnehagebehovet. Derfor skal planleggingen av Rotnes skole starte og den neste barnehagen skal være kommunal. Nittedal kommune skal ha gode oppvekstvilkår og vil jobbe mot barnefattigdom og søke å bli forsøkskommune for fritidskortet. Nittedal skal være en god mottakskommune for flyktninger med mål om at alle skal i arbeid.

Sunn økonomi; Vi skal ha en langsiktig og god økonomistyring. Omstilling og tilpasningsprosessen skal ha sterkere politisk styring for å ivareta en trygg og forutsigbar prosess. Eiendomsskatten skal reduseres markant senest i 2023

Kompetente og motiverte medarbeidere; Kunnskap, kommunikasjon og omstillingsevne er avgjørende. Vi skal gjennomføre ordførerløftet alle ordførerkandidater signerte på i valgkampen.

Rent miljø; Vi skal gjennomføre sentrumsplanen med kollektivfelt og omlegging av veien rundt sentrum. Vi skal sørge for et sterkt jordvern og legge til grunn FNs bærekraftsmål.

God folkehelse; Områdeplan for Sagerud og Varingskollen skal utarbeides. Vi vil jobbe for at Varingskollen skal få regional status. Vi vil arbeide for å styrke frivillige lag og foreninger.

Levende lokaldemokrati og gode prosesser; Innbyggerperspektivet og ja-holdning skal legges til grunn i alle møter mellom representanter for kommunen og innbyggere. Næringsliv og frivillighet er viktige samarbeidspartnere.

Summen av alt vi gjør gir måloppnåelse på kommunens siste styringsmål: stolt nittedalsidentitet. Det skal vi klare sammen med kompetente og motiverte medarbeidere i kommunen.

Partiene er enige om at politikken skal gjennomføres ved en bred representasjon i råd og utvalg for avtalepartiene. Ledelsen av kommunestyret og hovedutvalg er avtalt slik:

Ordfører skal være Hilde Thorkildsen (Ap)
Varaordfører skal være Inge Solli (V)
Utvalgsleder for helse og velferd skal være fra FrP
Utvalgsleder for et nytt utvalg for eierstyring og næringsutvikling skal være fra FrP
Utvalgsleder for miljø og samfunnsutvikling skal være fra Ap
Utvalgsleder for oppvekst og utdanning skal være fra Ap