Familie og kultur

Større valgfrihet i hverdagen

Fremskrittspartiet vil

Familien er det viktigste fellesskapet i samfunnet. Familiene skal få større frihet til å velge det rette for seg selv.

Det er en verdifull investering å tilbringe tid med sine barn. FrP mener politikerne ikke skal legge føringer på hvordan familiene organiserer sin omsorg for barna. Norge har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger som sikrer barn en trygg og god start på livet. FrP vil sikre at denne gode ordningen bevares, og at den gir rom for fleksibilitet slik at den kan tilpasses hver enkelt families situasjon.

Styrker tilbudet til sårbare barn

Barna er det viktigste vi har. Alle barn har rett til en trygg oppvekst. En dårlig oppvekst kan prege et menneske for resten av livet, og det er skremmende å se omfanget av vold og overgrep mot barn. FrP vil styrke arbeidet for å forhindre misbruk og vold mot barn.

FrP mener at det er viktig å opprettholde et mangfoldig barnevernstilbud av høy kvalitet. Det er avgjørende at det offentlige sikrer oppvekstsvilkår som er best mulig tilpasset det enkelte barn, særlig når hjelp og oppfølging i familien ikke lenger er tilstrekkelig.

Dagens regjering setter ideologi foran barnets beste med sitt uttalte mål om å prioritere offentlige og ideelle tiltak foran bruken av private barnevernsinstitusjoner. Vi vil derfor øke muligheten til å velge private barnevernstjenester, fordi de private bidrar til kvalitet og mangfold. Det gir hvert enkelt barn best mulig tilpasset tiltak.

FrP mener barnevernets makt må avgrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Barnevernet må kun gripe inn der det ikke er noen annen utvei. Flere saker de siste årene har bidratt til å svekke tilliten til barnevernet. Vi foreslår mer penger for å heve kompetansen i barnevernet.

© Colourbox

Redusert kontantstøtte og engangsstønad

Engangsstønaden til mødre uten inntekt har mer enn doblet seg fra 2014. Dette er uheldig for integrering og sysselsetting. FrP foreslår å redusere engangsstønaden slik at vi i første omgang kommer tilbake til 2018-nivå. I dag kan personer som mottar ytelser fra folketrygden, som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad og uføretrygd, få utbetalt engangsstønad i tillegg. Det betyr at disse får doble ytelser, noe som kan svekke motivasjonen til å søke seg tilbake til arbeidslivet. FrP foreslår å fjerne denne muligheten fra 1. juli 2022. FrP foreslår samtidig å fjerne adgangen til kontantstøtte ut over den måneden man får barnehageplass.

Kutter til kirke og trossamfunn

FrP mener at staten ikke bør prioritere å finansiere driften av Den norske kirke og andre trossamfunn gjennom skatter og avgifter fra folk flest. Det bør være opp til medlemmene selv å velge om de vil gi penger til dette. Derfor foreslår vi å kutte bevilgningene til kirke og trossamfunn, slik at båndene til staten kuttes og trossamfunnenes egenart kan styrkes.

Vi mener imidlertid at det er viktig å ta vare på de mange flotte kirkebyggene vi har rundt om i landet. Det er en viktig del av vår kulturarv, og derfor øker vi bevilgningene til å vedlikeholde kirkebygg.

Kultur som næring, ikke sløseri

FrP mener vi bør se på kultursektoren som en næring som omsetter for milliarder av kroner. Den skaper arbeidsplasser, vekst og aktivitet over hele landet. Kultursektoren omfatter tusenvis av bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Den skaper også store ringvirkninger for blant annet reiselivet. FrP vil at denne effekten skal utnyttes bedre, blant annet ved å styrke incentivordningen for å få utenlandske filmproduksjoner til Norge.

Kultursektoren forbindes gjerne med offentlig pengebruk og sløseri. FrP er motstander av at skatter og avgifter brukes for å finansiere kultur for eliten.

Kulturen må bli mer publikumsrettet og være fri og uavhengig av politisk styring. Det er ikke offentlig finansiering som skal være målet med kulturaktiviteter, men at kulturlivet i størst mulig grad kan leve av å engasjere publikummet sitt. Det er folk flest, og ikke politikerne, som skal velge hva de skal se på og lytte til.

Derfor vil vi gjennomføre store kutt i overføring til kultur som hovedsakelig er finansiert av det offentlige, slik som støtte gjennom kulturfondet og store, tungdrevne institusjoner som Operaen.

Et løft for frivilligheten

Frivillighet er en viktig drivkraft i vårt samfunn. Kulturaktiviteter spesielt rettet mot barn, unge, frivillige lag og organisasjoner som for eksempel idrett og musikk, er viktige bærebjelker i norsk kulturliv. De er breddeaktiviteter.

Visste du at frivilligheten kan miste 400 millioner på forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å halvere skattefradraget til frivillige organisasjoner?

Gode rammevilkår for frivillige lag- og organisasjoner over hele landet er en viktig politisk målsetning for å støtte opp om dugnadsånden og engasjementet i det norske folk. FrP ønsker derfor at momskompensasjonen skal bli regelstyrt.

FrP mener det er et nasjonalt viktig ansvar å ta vare på vår historie og kulturarv, og sikre den for kommende generasjoner. Derfor er det viktig å bevare skuter og skip, som utgjør vår stolte maritime arv, med godt fartøyvern.

Kutter i NRK

En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten. Pressen må være fri fra økonomiske bidrag fra staten, derfor kutter vi i pressestøtten til aviser. FrP mener at NRK, og de såkalt meningsbærende avisene, ikke bør finansieres av skattebetalerne. De bør forholde seg til den samme konkurransesituasjonen som andre mediehus. Vi kutter derfor 2,2 milliarder kroner i skattefinansieringen av NRK.

Prioriteringer:

 • Økt innsats mot vold og overgrep: 100 000 000
 • Frivilligsentraler: 20 000 000
 • Vedlikeholde kirkebygg: 15 000 000
 • Vedlikehold og brannsikring bygninger og anlegg fra middelalderen: 100 000 000
 • Barnas verneombud (prosjekt vold mot barn og unge - PBL i barnehage): 10 000 000
 • Kompetanse i barnevernet: 40 000 000
 • Helsekartlegging i barnevernet (Barneombudet): 5 000 000
 • Hjelpekilden: 1 000 000
 • Triatlon Haugesund: 1 000 000
 • Seilskutene: 6 000 000
 • Incentivordning for film: 10 000 000
 • Mannsforum: 1 000 000
 • Fartøyvern: 15 000 000
 • Reversere kutt fartøyer: 1 000 000
 • Osceana forsøksprosjekt (overføring kultur livestream til sykehjem, sykehus etc.): 3 000 000
 • Gamle krigsskolen: 40 000 000
 • Espeland fangeleir/Veiten: 4 000 000
 • Moster Amfi: 10 000 000
 • Akvariet i Bergen - flytting til Dokken: 5 000 000
 • Skibladner: 2 000 000
 • Anna Rogde: 2 000 000
 • Ridderrennet: 2 000 000
 • Fritidskortet: 242 000 000
 • «Seks båter»: 10 000 000
 • Etterslep spillemidler: 350 000 000
 • Bua - utstyrssentraler: 15 000 000
 • Kulturminner i privat eie: 35 000 000
 • Ishavsmuseet Aarvak: 1 000 000
 • Trygg i vann kurs i regi av redningsselskapet: 4 500 000
 • Ulike forsvarsminner (Spitfire, festninger, kanoner): 15 000 000
 • Bakke bro: 2 000 000
 • Tilskudd til verdensarven: 5 000 000

Reduksjoner:

 • Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn: - 10 000 000
 • BFD-Driftsutgifter: - 1 000 000
 • Fylkesnemndene: - 10 000 000
 • BUFdirs omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere: - 10 000 000
 • Stiftelsen miljømerking: - 1 000 000
 • Den norske kirke: - 220 000 000
 • Tros- og livssynssamfunn: - 41 000 000
 • Norsk Kulturråd - driftsutgifter: - 2 000 000
 • Forskning frivillighet: - 500 000
 • Kulturrådet driftsutgifter: - 2 000 000
 • Kulturrådet Kulturfondet: - 400 000 000
 • Fond for lyd og bilde: - 5 000 000
 • Kunstnerstipend: - 258 850 000
 • Organisasjoner og kompetansesenter: - 150 000 000
 • Litteraturhus, kunstscener, kompanier: - 140 000 000
 • Kunst i det offentlige rom: - 1 000 000
 • Mediestøtte: - 200 000 000
 • NRK: - 2 200 000 000
 • Likestilling mellom kjønn: - 10 000 000
 • Kunstsilo Kristiansand: - 15 000 000
 • Filmfondet: - 110 000 000
 • Riksantikvaren: - 10 000 000
 • Opera: - 350 000 000
 • Fjerne adgang til engangsstønad for de som mottar andre tilleggsytelser fra folketrygden, med virkning fra 1. juli 2022: - 110 000 000

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til stortinget i behandlingen av RNB med oversikt over hvordan korona og kulturstreiken har påvirket institusjonenes overskudd, og hva som gjøres med dette.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere å inkludere kommersielle underleverandører innenfor idrett og breddeidrett innenfor kompensasjonsordningen på kulturfeltet.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til stortinget i behandlingen av RNB med forslag til endring av MVA-kompensasjonsordningen for idrett, frivillighet og kultur slik at den blir regelstyrt istedenfor rammebevilget.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem plan for å gi kommunene nok ressurser til å sørge for et godt ettervern til barnevernsbarn fram til fylte 25 år.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å øke beløpsgrensen for hvor mye man kan spare i mindreårige barns navn.
 • Stortinget ber regjeringen forenkle reglene for selvstendig næringsdrivende kunstnere.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem sak slik at der hvor staten freder privat eiendom, skal det gis full kompensasjon, også for båndlegging av landbrukseiendom.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem sak om MVA-fradrag når private har utgifter til nødvendig vedlikehold og rehabilitering av kulturarv.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å aktivt redusere etterslepet i finansieringen av idrettsanlegg over spillemidlene.
 • Stortinget ber om at MVA-kompensasjonsordningen i kap 315, post 82 rettighetsfestes.
 • Stortinget ber om at spillemidler og MVA-kompensasjon for idrettsanlegg utbetales så snart anlegget har fått brukstillatelse og revisorgodkjent anleggsregnskap foreligger.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.