Bård Hoksrud. Foto.

Foto: FrP

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud er landbruks- og matminister.

Bård Hoksrud

  • Født: 26. mars 1973
  • Fra: Porsgrunn, Telemark 
  • Statsrådpost: Landbruks- og matminister
  • Utdanning: Handel og kontor

Bård Hoksrud er landbruks- og matminister. Han er 45 år gammel og gift. Hoksrud har utdanning innen handel og kontor. Han har vært folkevalgt siden 1991, og ble i 2005 innvalgt på Stortinget. Der har han sittet i Transport- og kommunikasjonskomiteen og Helsekomiteen. 

Som landbruks- og matminister har Hoksrud ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk. Regjeringen har gjennomført endringer innenfor landbrukspolitikken som gir bøndene økt frihet til å bestemme over egen eiendom og produksjon. Dette har resultert i økt matproduksjon og en eventyrlig inntektsutvikling for den norske bonden. Blant annet har ciderprodusentene nå fått mulighet til å drive direktesalg, noe de har kjempet for i 10–15 år, men som de som styrte før oss aldri klarte å ordne opp i.

Saker som er gjennomført i regjering:

  • Vi har gitt bonden økt frihet til å bestemme over egen eiendom ved å oppheve priskontrollen for rene skogeiendommer og øke arealgrensen for konsesjonsplikt, lovbestemt boplikt og odlingsjord fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
  • Vi har lagt til rette for økt matproduksjon ved å heve konsesjonsgrensene for kylling og kalkun, hevet kvotetaket for melk til 900 000 liter og fjernet det særskilte samdriftsregelverket.
  • Skattesatsen for gevinst på salg av landbrukseiendom er halvert.
  • Økt konkurransekraften til skogbruket ved å øke bevilgningene til bygging av skogsveier fra 69 mill. kroner i 2013 til 135 mill. kroner i 2017. Bevilgningen til bygging av tømmerkaier er økt fra 30 mill. kroner i 2013 til 75 mill. kroner i 2017.
  • Prioritert dyrevelferd ved å etablere prøveprosjekt med dyrepoliti i politidistriktene Trøndelag, Vest, Sør-Vest, Øst og Innlandet.