Barn som leker. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Barn og familie

Dette har vi gjort: 

Barnehage

 • Innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt. Ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
 • Opprettet en foreldreportal med informasjon om barnehagene, og innført en nasjonal foreldreundersøkelse om barnehagene. Fylkesmannen har nå også mulighet til å føre tilsyn med enkeltbarnehager.
 • Innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra barnet er tre år. Familier med lav inntekt der foreldrene er med i introduksjonsordningen vil være omfattet av regelverket om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
 • Sikret rett til barnehageplass fra måneden barnet fyller ett år for barn født i november. Før var det kun barn født før 1. september som hadde rett til barnehageplass.
 • Økt tilskuddet til private barnehager fra 96 til 100 prosent, og sikret full økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.
 • Styrket etter- og videreutdanning av barnehageansatte, og økt bevilgningene til andre kvalitetstiltak med 220 millioner for å gi flere ansatte barnehagefaglig kompetanse.

Barnevern

 • Styrket kompetansekrav i barnevernet.
 • Styrket retten til ettervern for barnevernsbarn.
 • Lagt frem en barnevernsreform som skal gi kommunene større ansvar, større valgfrihet, økt kompetanse og bedre ledelse. Reformen satser på tidlig innsats og bedre hjelp og familiestøtte der barna bor.
 • Foreslått å lovfeste at kommunene skal vurdere fosterhjemsplassering i slekt og nettverk. 
 • Startet egen barnevernslederutdanning og gjennomgått og oppdatert bachelorutdanningene på feltet.
 • Evaluert fylkesnemndene og sendt på høring forslag om egne spesialiserte domstoler for barnesaker.
 • Ratifisert Haagkonvensjonen 1996 som styrker samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernssaker og barnebortføringssaker.
 • Startet arbeid med å innføre nye godkjennings- og kontrollordninger med kvalitetskriterier for institusjonene i barnevernet.
 • Startet forsøk med større oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i tre kommuner. Erfaringer fra forsøket skal bidra til gode endringsprosesser når ny ansvarsdeling skal innføres på nasjonalt nivå.
 • Innført rett for barnevernsbarn til å ha kontakt med sine søsken.
 • Barnevernet har fått mulighet til å pålegge flere former for hjelpetiltak for å kunne redusere antall omsorgsovertagelser. Det inkluderer kompenserende tiltak som barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak og støttekontakt, omsorgsendrende tiltak som ulike former for foreldreveiledning og opphold i sentre for foreldre og barn, og kontrolltiltak som tilsyn, urinprøver og meldeplikt.

Familien

 • Sikret større likhet mellom foreldre i barnefordelingssaker.
 • Utarbeidet ny opptrappingsplan mot vold og overgrep.
 • Styrket bekjempelsen av kjønnslemlestelse.
 • Styrket forbrukernes rettigheter.
 • Lansert en ny og omfattende strategi mot ensomhet.
 • Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon er økt fra 35 263 kroner til 83 140 kroner, til foreldre som får barn uten å ha tjent opp rett til foreldrepenger.
 • Kontantstøtten er økt til 7500 kroner per måned for å gi foreldre en større frihet i valg av omsorgsform i barnas andre leveår.
 • Familievernet er styrket med 128 millioner for å hjelpe familier med høyt konfliktnivå og har gitt familievernkontorene større ansvar for å følge opp biologiske foreldre som mister omsorgen for sine barn.
 • Tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn ble styrket med 10 millioner kroner i 2015. Tilskuddsordningen er på om lag 36,5 millioner kroner i 2019.
 • Sørget for at flere barn kan delta på sosiale arenaer gjennom en historisk satsing på om lag 292 millioner i en nasjonal tilskuddsordning.
 • Etablert en tilskuddsordning på 18,5 millioner kroner for voldsutsatte barn.
 • Styrket krisesentrene med særlig fokus på sårbare grupper.
 • Etablert en nasjonal alarmtelefon for barn i krise.
 • Avviklet tidsfrister for å avklare farskapssaker.
 • Styrket fedres mulighet til å beholde fedrekvoten etter et samlivsbrudd.
 • Fjernet betydningen av barns inntekt for beregning av bostøtte til familien. Barn kan dermed beholde egen inntekt og slippe å forsørge sin familie. 
 • Sikret at satsene i regelverket for justeres årlig i takt med prisstigningen.

Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om barn og familie:
https://www.frp.no/tema/familie