Biler på motorvei. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Bilistenes parti

Med FrP i regjering har det blitt en enklere hverdag for folk flest. Vi har redusert bilavgifter med 13 milliarder kroner, redusert bompengetakster, og økt den statlige finansieringen av samferdselsprosjekter. For første gang på flere tiår bruker vi mer penger på veibevilgninger, enn hva vi tar inn i bilavgifter.

Samferdselsbudsjettet er økt med nær 75 prosent. Til veiformål alene har bevilgningene økt med mer enn 16 milliarder kroner. Staten betaler også mer av veiene nå enn da Arbeiderpartiet styrte.

Bompenger

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 har FrP fått gjennomslag for å bevilge 200 millioner kroner til å rive bomstasjoner ved å slette bompengegjeld og stoppe innkrevingen av bompenger.

Bomstasjonene som skal rives i år er i prosjektene Fv544 Halsnøysambandet i Hordaland, Fv17 Tverlandet – Godøystraumen i Nordland og Listerpakken i Vest-Agder.

Varslet innstramming på bruk av bompenger i byvekstavtaler.

Bompengeandelen er redusert fra 40 prosent til 28 prosent i veiprosjekter. I den nye nasjonale transportplanen (NTP) har vi fått gjennomslag for at andelen bompenger skal videre ned.

Fra 2017 har regjeringen årlig bevilget om lag 500 millioner for å redusere bomtakstene med vår tilskuddsordning. Dette beløpet har FrP fått gjennomslag for at vi skal doble, til en milliard kroner. Dette er et tilskudd opposisjonen har stemt imot.

Vi har i regjering fått gjennomslag for å redusere antall regionale bompengeselskap fra over 50 til 5 selskap. Det betyr lavere administrative utgifter og at mer av bompengene brukes til nettopp nedbetaling av vei.

Denne regjeringen bevilger rekordmye penger til bygging av nye veier. Vi har fått vedtatt tidenes største Nasjonal Transportplan på over 1000 mrd kroner.

Med FrP i regjering går vedlikeholdsetterslepet for riksvei ned for første gang på flere tiår.

Ved å redusere kostnadene ved veiutbygging, kan også bompengene bli lavere. Nye Veier bygger både effektivt og billigere. Selskapet får bygge mer helhetlig slik at vi får ned kostnadene og får bedre veier raskere.

I 2013 ble resterende gjeld til følgende prosjekter nedbetalt med en total bevilgning på 500 mill. kr:
 • Rv 4 Reinsvoll – Hunndalen i Oppland
 • Rv 9 Setesdalen i Aust-Agder
 • Rv 5 Fatlaberget i Sogn og Fjordane
 • E39 Astad – Knutset i Møre og Romsdal
 • E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft i Finnmark (innkrevingen ble ikke startet)
 • Rv 19 Kirkebakken – Re grense i Vestfold (delvis innfrielse av bompengegjeld).
Det betyr at FrP har kuttet bompenger med 750 mill kr bare på disse prosjektene.

Regjeringen fikk ikke flertall i Stortinget for ytterligere økning i bevilgninger til bompengekutt i statsbudsjettet for 2016, den såkalte rentekompensasjonsordningen for bompengelån ble avvist. Likevel fikk vi igjennom at det ble brukt 100 millioner kroner i 2016 på å redusere bombelastningen for bilistene i disse prosjektene:
 • E18 Gulli – Langåker
 • Rv 7 Sokna – Ørgenvika
 • E18 Melleby – Momarken
 • E6 Minnesund – Skaberud
 • E16 Kongsvinger – Slomarka
 • E16 Fønhus – Bagn
 • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen
 • E6 Hålogalandsbrua, inkl. E10 Treldal - Leirvik
 • Fv 78 Toventunnelen med tilførselsveger
 • E134 Stordalstunnelen
 • Vegpakke Harstad
 • Fv 714 Stokkhaugen - Sunde trinn 1
 • Askøypakka
 • E6 Helgeland Nord
 • Førdepakken
 • Bypakke Grenland
 • Bypakke Bodø

E134 Seljord – Åmot i Telemark finansieres fullt ut med statlige bevilgninger, i stedet for delvis bompengefinansiering

E6 Helgeland nord i Nordland har fått økte statlige bevilgninger, lavere bompengeandel og reduserte bompengesatser.

Regjeringen har også redusert bompengeandelen på prosjektet E16 Bagn-Bjørgo i Oppland med 120 mill. kr for å redusere bompengebelatsningen på strekningen når denne blir ferdig utbygd.

Bypakke Grenland har fått økte statlig finansiering og lavere bompengeandel.

Mens FrP har styrt samferdselsdepartementet er sum reduserte bompenger dermed nær 4 mrd. kr.

Dersom det ikke er lokal tilslutning til bompenger blir det ikke bompenger.

Bilavgifter

Fremskrittspartiet er bilistenes parti. Vi er det eneste partiet som kjemper mot at bilistene skal være melkeku for staten.

Med FrP i regjering har vi redusert bilavgifter med 13 milliarder kroner. Det er blitt billigere å kjøpe og eie bil med oss i regjeringen.

Siden 2013 har vi:
 • Redusert årsavgiften - nå trafikkforsikringsavgiften - med om lag 12 prosent for personbiler.
 • Gjennomsnittlig engangsavgift for en ny personbil (medregnet elbiler) er redusert med vel 40 000 kroner fra 2013 til første halvår 2018.
 • Redusert omregistreringsavgiften på mer enn 40 pst. De høyeste satsene er redusert med hele 13 000 kroner, fra de høyeste på nesten 20 000 kroner til rundt 6000 kroner.
 • Redusert engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst. i budsjettet for 2015.
 • Engangsavgiften for MC blir redusert med ytterligere 10 pst. fra 1. juli 2019
 • Gjort en rekke endringer til nytte for bileiere, som å fjerne årsavgiften for campingvogner, engangsavgiften for veteranbiler og amatørbygde kjøretøy, fjernet engangsavgiften for biler og motorsykler som er eldre enn 20 år.
 • Ladbare hybridbiler er blitt billigere fordi vi har redusert vektfradraget med 23 prosent.
 • Bobiler betaler nå personbiltakst i bomstasjoner, i stedet for tungbiltakst. Tidligere var bompengesatsen for bobilene to til fem ganger høyere enn for personbiler. I tillegg kan bobiler nå følge samme intervaller for EU-kontroll som personbiler.

Pumpeprisene har blitt redusert med FrP i regjeringen blant annet fordi vi har satt ned veibruksavgiften. Selv om prisene svinger viser tallene at:
 • For bensin er det reell reduksjon på 1,92 kroner.
 • Tilsvarende for diesel, reell reduksjon på 0,37 kroner.

 • Med FrP i regjering bruker vi mer penger på vei enn vi tar inn i bilavgifter.

  Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om samferdsel:
  https://www.frp.no/tema/samferdsel