Foto: Colourbox

Innvandring og integrering

Dette har vi gjort:

Innvandring

 • Bygget ut Trandum Utlendingsinternat for å sikre politiet kapasitet til å gjennomføre tvangsreturer. Opprettet et eget returmottak for barnefamilier på Haraldvangen. 
 • Styrket innsatsen mot dem som lyver seg til opphold i Norge.
 • Stanset utbetaling av sosialhjelp til personer uten lovlig opphold i Norge.
 • Innført instruks om at oppholdstillatelsen revurderes og tilbakekalles dersom det blir fred og trygt i hjemlandet. Trenger man ikke beskyttelse i Norge skal man reise hjem.
 • Skjerpet ID-kontroll for å ha bedre oversikt over hvem som befinner seg i Norge.
 • Fjernet enkelte særfordeler for flyktninger i folketrygden.
 • Lagt til rette for at innvandrere med fluktbakgrunn raskt kan få arbeid. I samarbeid med partene i arbeidslivet er det utviklet et hurtigspor inn i arbeidslivet for dem som har med seg en etterspurt kompetanse. 
 • Gjennomført en storsatsing på tvangsreturer av både kriminelle utlendinger og dem som har fått avslag på asylsøknaden. Siden høsten 2013 har over 11 000 kriminelle utlendinger blitt sendt ut av landet. I samme periode har over 33 000 personer uten lovlig opphold blitt sendt ut av Norge. 
 • Innført krav om fem års botid i Norge før man kan få kontantstøtte, for å motvirke at innvandrerkvinner i altfor stor grad står utenfor arbeidsmarkedet.
 • Fått gjennomslag for den strengeste asyl- og innvandringspolitikken noensinne. Det har bidratt til den laveste asylstrømmen på over 20 år. 
 • Innført en instruks som innebærer at dersom flyktninger reiser hjem til hjemlandet, får de inndratt oppholdstillatelsen. 
 • Hevet strafferammen ved brudd på innreiseforbud til Norge. Foreslått å øke strafferammen ved brudd på utreiseplikten fra 6 måneder til 2 år. 
 • Innført krav om å kunne forsørge seg selv, kunne norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse. 
 • Styrket integreringstilskuddet til cirka 90 prosent av gjennomsnittlige kostnader i kommunene knyttet til bosetting og integrering av flyktninger. Denne regjeringen har bosatt om lag 50 prosent flere enn de rødgrønne, og kutter ventetiden med cirka 30 prosent. 
 • Opprettet et eget ankomstsenter i Råde. Her er både politi og utlendingsmyndigheter samlokalisert. Senteret skal sikre rask behandling av asylsøknader. Dette for å starte enten integreringsprosessen eller iverksette retur umiddelbart. 

Asylsøkere

 • Skjerpet ID-kontroll for å ha bedre oversikt over hvem som befinner seg i Norge.
 • Redusert klagefrist ved åpenbart grunnløse asylsøknader.
 • Innført krav om ansiktsskanning og fingeravtrykk i langt flere søknadssaker.
 • Sørget for den strengeste innvandringspolitikken noensinne, med skjerpede krav for å få opphold i Norge.
 • Åpnet for avvisning på grensen til nordisk naboland i krisesituasjon.
 • Satt rekord i uttransportering av personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Siden høsten 2013 har over 11 000 kriminelle utlendinger blitt sendt ut av landet. I samme periode har over 33 000 personer uten lovlig opphold blitt sendt ut av Norge. 
 • Opphevet rimelighetsvilkåret ved internflukt. Personer som kan oppholde seg trygt i andre deler av eget hjemland bør henvises dit fremfor å reise til Norge for å få opphold.
 • Opprettet hjemmel for at politiet kan fengsle i inntil 48 timer i hurtigprosedyresaker der asylsøker er åpenbart grunnløs. Slik er utlendingen under kontroll mens saken behandles og frem til vedkommende sendes ut av landet.
 • Sørget for at personer som har misbrukt asylsystemet og er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad utvises.
 • Innført krav om norsk- og samfunnskunnskap så vel som selvforsørgelse i 12 måneder for å få innvilget permanent oppholdstillatelse.
 • Vedtatt at grunnløse asylsøkere pågripes og fengsles frem til de raskt skal returneres.
 • Sørget for at PST kan bortvise utlendinger på vei til Norge dersom de mener disse utgjør en sikkerhetstrussel.
 • Kirken har fått beskjed om at kirkerommet ikke skal brukes til kirkeasyl. Vi har ordinære prosesser for behandling av asylsøknader som ivaretar asylsøkeres rettigheter, noe som må være gjeldende saksbehandling i en rettstat. 
 • Opprettet et eget ankomstsenter i Råde. Her er både politi og utlendingsmyndigheter samlokalisert. Senteret skal sikre rask behandling av asylsøknader. Dette for å starte enten integreringsprosessen eller iverksette retur umiddelbart. 

Familieinnvandring

 • Innført 24-årskrav for familieetablering for å forhindre tvangsekteskap. For å søke familieetablering må man nå kunne bevise at man har vært totalt fire år i skole eller arbeid.
 • Innført tilknytningskrav for familiegjenforening.
 • Foreslått at utenriksstasjoner kan kreve DNA-test ved erklæring av blant annet farskap, for å bedre forholdene for barn og hindre utnyttelse av familieinnvandringsinstitusjonen.

Integrering

 • Innført et 11. skoleår for innvandrerungdom som mangler språk og andre ferdigheter for å gjennomføre videregående skole på ordinær måte.
 • Innført krav om fem års botid i Norge før man kan få kontantstøtte, for å motvirke at innvandrerkvinner i altfor stor grad står utenfor arbeidsmarkedet.
 • Satt krav om at alle som går på introduksjonsprogram skal vurderes og ta del i arbeidspraksis for å lære seg norsk arbeidsliv å kjenne.
 • Innført prioriteringer av kvoteflyktninger basert på størst sjanse for vellykket integrering.
 • Opprettet integreringsmottak for flyktninger med sterk motivasjon og høy sannsynlighet for å få opphold, for å sette raskt i gang med integreringen.
 • Foreslått forbud mot niqab og burka i skole, barnehage og andre utdanningsinstitusjoner.
 • Innført gratis kjernetid i barnehage for 2, 3, 4 og 5-åringer ut fra inntektsnivå.
 • Satset videre på å få flere hjemmeværende kvinner inn i arbeid gjennom blant annet Jobbsjansen.
 • Innført krav til aktivitet også gjennom fødselspermisjon for å forhindre at kvinner faller utenfor arbeidsliv, utdanning og integreringsløpet.
 • Satt i gang prosjekter for enkelte yrkesgrupper ved å gi dem kompletterende utdanning som gjør dem kvalifisert for arbeidslivet uten at de trenger å starte helt på nytt.
 • Foreslått at asylsøkere kan ta del i ulønnet frivillig arbeid for humanitære organisasjoner, idrettslag etc. for å sette i gang med integreringen raskest mulig.
 • Satt i gang arbeidet med hurtigspor for å sikre at personer med etterspurt kompetanse får benyttet denne i norsk arbeidsliv.
 • Sørget for at alle asylsøkere skal gjennom 50 timer norsk kultur og samfunnskunnskap.
 • Fjernet enkelte særfordeler for flyktninger i folketrygden.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om innvandring og integrering:
https://www.frp.no/tema/innvandring