Jon Georg Dale (1984) er landbruks- og matminister. Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.
Foto: Privat
Regjeringen har de siste fire årene gjennomført endringer innenfor landbrukspolitikken som gir bøndene økt frihet til å bestemme over egen eiendom og produksjon. Dette har resultert i økt matproduksjon og en eventyrlig inntektsutvikling for den norske bonden. Omsetningen av lokalmat har økt mer enn resten av dagligvaremarkedet de siste fire årene. Siderprodusentene har nå fått mulighet til å drive direktesalg, noe de har kjempet for i 10–15 år, men som de som styrte før oss aldri klarte å ordne opp i.

Saker som er gjennomført i regjering:

  • Vi har gitt bonden økt frihet til å bestemme over egen eiendom ved å oppheve priskontrollen for rene skogeiendommer og øke arealgrensen for konsesjonsplikt, lovbestemt boplikt og odlingsjord fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
  • Vi har lagt til rette for økt matproduksjon ved å heve konsesjonsgrensene for kylling og kalkun, hevet kvotetaket for melk til 900 000 liter og fjernet det særskilte samdriftsregelverket.
  • Skattesatsen for gevinst på salg av landbrukseiendom er halvert.
  • Økt konkurransekraften til skogbruket ved å øke bevilgningene til bygging av skogsveier fra 69 mill. kroner i 2013 til 135 mill. kroner i 2017. Bevilgningen til bygging av tømmerkaier er økt fra 30 mill. kroner i 2013 til 75 mill. kroner i 2017.
  • Prioritert dyrevelferd ved å etablere prøveprosjekt med dyrepoliti i politidistriktene Trøndelag, Vest, Sør-Vest, Øst og Innlandet.