Politibetjent. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

Justis og beredskap

Dette har vi gjort:

Politi

 • Startet arbeidet med et norsk drapsregister.
 • Trappet opp innsatsen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Styrket PST med over 250 millioner kroner i perioden 2014-2018.
 • Bevilget over 1 millard til IKT-tiltak i politiet i perioden 2014-2017. Blant annet til gjennomføring av personregisterloven, ID-området, IKT-sikkerhet, IKT-tilpassinger knyttet til gjennomføring av nærpolitireformen og IKT-modernisering. Arbeidet med ny IKT-plattform for politiet pågår.
 • Styrket arbeidet mot internettrelaterte overgrep mot barn. Kripos har fått økte midler til arbeidet med seksuallovbrudd, internettrelatert overgrep mot barn og unge, samt seksjon for etterretning til bekjempelse av menneskehandel.
 • Styrket tilskuddsordningen på prostitusjons- og menneskehandelfeltet. Bare i 2018 ble det tildelt om lag 33 millioner kroner til dette.
 • Innført nasjonale krav til politiets responstid for oppdrag som krever umiddelbar utrykning.
 • Styrket den skarpeste enden i politidistriktene, såkalte IP3-mannskaper, med nærmere 400 personer.
 • Opprettet en spesialavdeling i Kripos for uoppklarte saker, også kalt Cold case-enheten.
 • Prioritert arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Statens barnehus er betydelig styrket. Foreldelsesfristen for drap og seksuelle overgrep mot barn er fjernet.
 • Bevilget 1,8 milliarder til nye stillinger i politiet. Bemanningen i politiet er økt med om lag 2600 årsverk, hvorav nærmere 1500 av disse er politiårsverk.
 • Sikret at vi når målsettingen om to politifolk per tusen innbygger innen 2020. Politidekningen har under denne regjeringen økt fra 1,71 ved utgangen av i 2013, til 1,95 ved utgangen av 2018.
 • Bevilget 2,6 milliarder til etablering av et nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud. Når senteret er på plass i 2020 vil de nasjonale beredskapsressursene – beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste – endelig være samlet ett sted.
 • Anskaffet tre nye politihelikoptre av typen AW169, med opsjon på ytterligere tre helikopter. Dette i tillegg til anskaffelsen av 16 nye redningshelikoptre av typen AW101, og nye båter til beredskapstroppen.

Samfunnssikkerhet og beredskap

 • Utbygd nødnettet, som nå er tatt i bruk i hele landet samt innført i samtlige politidistrikt ved utgangen av 2015.
 • Sikret at beredskapstroppen kan bruke politihelikoptrene som skarpskytterplattform.
 • Innført ny våpeninstruks for politiet. Bevæpningskompetanse i akutte situasjoner gis nå til operasjonsledere i politiet. Dette sikrer kortere responstid og bedre beredskap.
 • Innført nasjonale krav til politiets responstid for oppdrag som krever umiddelbar utrykning. Målinger viser at politiet oppfyller kravene.
 • Styrket beredskapstroppen. Økt bemanning har gjort det enklere å ha en del av beredskapstroppen tilgjengelig på 5 minutters beredskap.
 • Fastsatt nasjonal prosedyre om nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) og alt innsatspersonell hadde gjennomgått opplæring.
 • Etablert et døgnbemannet situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet for bedre å ivareta koordineringsrollen og støttefunksjonen ved store hendelser.
 • Sikret politiet prioritet i mobilnettet fra juli 2014.
 • Styrket hovedredningssentralene.

Pårørende- og offeromsorg

 • Opprettet offeromsorgskontorer i hvert politidistrikt fremfor et eget nasjonalt kompetansesenter. De nye offeromsorgskontorene skal bidra til ofre for integritetskrenkende kriminalitet raskere kommer seg videre i livet, og sørge for en bedre samhandling mellom politiet og andre relevante aktører.

Dyrevelferd

 • Styrket dyrevelferden og kampen mot dyrekriminalitet. Det inkluderer en videreføring av prøveprosjektet med dyrepoliti til totalt fem regioner, bestående av fylkene Trøndelag, Rogaland, Østfold, Hordaland, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland.


Domstoler

 • Erstattet juryordningen med en meddomsrett bestående av to fagdommere og fem lekdommere for å bedre rettssikkerheten.
 • Implementert ny straffelov i 2015.
 • Fjernet foreldelsesfristen for drap og seksuelle overgrep mot barn.
 • Etablert «Prosjekt November» i 2015. Det er et samarbeidsprosjekt i Oslo Politidistrikt der politi og øvrig tjenesteapparat samlokaliseres for å gi et bedre, mer helhetlig og samordnet tilbud til kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner.
 • Åpnet for separate oppreisningskrav mot den enkelte ansvarlige for skade eller krenkelse begått av flere i fellesskap.
 • Bevilget totalt 235 millioner kroner til IKT-prosjekter i domstolene. Utover dette er også Konfliktrådene styrket.

Fengsel og kriminalomsorg

 • Så godt som avviklet soningskøene. Det skyldes blant annet leieavtalen av 242 soningsplasser i Nederland. Køen for å sone ubetingede dommer er redusert fra 1231 i juni 2014 til 99 i oktober 2018.
 • Vedtatt bygging av et nytt fengsel i Agder, med totalt 300 plasser.
 • Overført rekordmange til soning i hjemlandet. Regjeringen har innført at norske myndigheter finansierer transporten til hjemlandet.
 • Lagt frem tidenes første kapasitetsmelding for kriminalomsorgen. Meldingen tar for seg kapasitetsutviklingen innenfor kriminalomsorgen frem til 2040 og legger til rette for bygging av nye fengsler og fengselsplasser. Under Stortingets behandling av denne er det kommet til enighet om etablering av 500 nye netto fengselsplasser innen 2020.
 • Gjennomgått vilkårene for løslatelse fra forvaring og hevet maksimal minstetid for forvaring.
 • Økt bruken av frivillige og ideelle organisasjoner i kriminalomsorgen, både under soning og ved tilbakeføring til samfunnet.

Forebyggende arbeid

 • Sikret at alle kommuner skal ha minst én politikontakt. Politikontaktene har ansvar for at anbefalinger fra lokal samarbeidsorganer for forebygging følges opp i politidistriktet. Politikontakten skal ha nær dialog med kommunene og bidra til mer målrettet forebygging. Politirådet skal videreutvikles slik at det fungerer etter hensikten over alt i hele landet.

Påtalemyndigheten

 • Bevilget midler til 50 politijuriststillinger i politiet.
 • Bevilget 50 millioner kroner ekstra til flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn.
 • Økt bevilgningen til den høyere påtalemyndighet med nærmere 60 millioner kroner.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om justis og beredskap:
https://www.frp.no/tema/trygghet