Båt i norsk fjord. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Klima og miljø

Dette har vi gjort:

Forurensning og utslipp

 • Etablert en støttefylling for å stabilisere ubåtvraket U-864 utenfor Fedje i Hordaland.
 • Innført en vrakpantordning som skal bidra til at eldre norskregistrerte skip i nærskipsfarten skrapes og erstattes med nye og mer miljøvennlige fartøy.

Klima

 • Styrket forskningsinnsatsen på klima- og energiområdet, blant annet gjennom FME-ordningen.
 • Lagt om kjøretøy- og drivstoffavgiftene for å stimulere til en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Engangsavgiften ved førstegangs registrering er endret. Effektavgiften er fjernet og bilens utslipp tillegges mer vekt.
 • Etablert en pilotordning for biogassanlegg.
 • Endret yrkestransportloven slik at løyvemyndigheten har adgang til å stille miljøkrav til drosjer.
 • Videreført elbilpolitikken med avgiftsunntak slik at det er enkelt å velge en utslippsfri bil. Enova støtter infrastruktur for elbillading.
 • Fritatt elbiler for merverdiavgift og engangsavgift for elbiler frem til 2021.
 • Tilført klima- og energifondet i Enova betydelige ressurser.
 • Innført skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet. 
 • Økt bevilgningene til samferdsel med 75 prosent siden 2013 og for første gang på lenge er vedlikeholdsetterslepet redusert. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt av betydelige midler til investering, drift og vedlikehold av jernbane.
 • Satset på avansert biodrivstoff, som utgjorde om lag 40 prosent av det totale salget av biodrivstoff i 2018.
 • Styrket miljøteknologiordningen betydelig.
 • Videreført driften ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad.
 • Videreført bevilgningene til fornybar energi gjennom Norfund på et høyt nivå.
 • Vært aktiv og toneangivende i internasjonale forhandlinger om skipsfartens miljøutfordringer, som blant annet klimagassutslipp, luftforurensning, oljeutslipp og spredning av fremmede arter med ballastvann.
 • Lagt til rett for grønn skipsfart og stimulert til innføring av lav- og nullutslippsteknologi i innenriks skipsfart. Herunder følger også krav til lav- og nullutslippsteknologi i anbudene til riksveiferjer.
 • Etablert et utviklingsprosjekt gjennom Statens vegvesen for en delvis hydrogendrevet ferje med planlagt driftsoppstart i løpet av 2021 
 • Støttet landanlegg for null- og lavutslippsferger i Hordaland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
 • Redusert elavgiften for skip i næringsvirksomhet. Avgiftsreduksjonen stimulerer til å erstatte mineralolje med elektrisk kraft for skip som ligger ved kai og til framdrift med batterier.
 • Opprettet et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer. Nysnø ble etablert i 2018 og holder til i Stavanger. Kapitalen i selskapet skal bygges opp over tid. I statsbudsjett for 2018 fikk selskapet 200 millioner kroner. Med 400 millioner kroner i 2019-budsjettet kan selskapet investere for totalt 600 millioner i år og neste år. 

Naturvern og friluftsliv

 • Lagt frem en stortingsmelding om friluftspolitikken. Den bidrar til å bevare landets sterke tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark.
 • Gjennom et eget prosjekt sørget for at nær alle kommuner har gjennomført eller er i gang med å kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder.
 • Trappet opp arbeidet med marin forsøpling. Statsbudsjettet for 2019 sikrer dette arbeidet gjennom en bevilgning på 400 millioner kroner. Norge har også lykkes med å løfte utfordringene knyttet til marin forsøpling og mikroplast på den globale dagsorden.
 • Opprettet en tilskuddsordning til forebygging og opprydding av marin forsøpling. Ordningen ble tildelt 65 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019.
 • Sikret statlige midler til oppryddingsprosjekter blant annet i Trondheim, Bergen, Sandefjord, Stavanger, Flekkefjord og Farsund.
 • Satt i gang flere undersøkelser og overvåkning av forurenset sjøbunn.
 • Klassifisert villaksbestander etter kvalitetsnormen for villaks for å få bedre kunnskap om hvilke bestander som ikke har god nok tilstand. Regjeringen har også styrket arbeidet mot andre sykdomsutfordringer og rømming gjennom avtaler med næringen.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om klima og miljø:
https://www.frp.no/tema/miljo