Oslo rådhus. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

Kommunal og modernisering

Dette har vi gjort:

Kommunen

 • Innført en ny bestemmelse om at en kommune kan reise søksmål til en innsigelse samt til departementets vedtak i innsigelsessaker. Domstolen vil da kunne prøve om vedtaket er gyldig.
 • Gitt en ny bestemmelse i tvisteloven som gir kommunene rett til å reise søksmål mot staten om gyldigheten av statlige vedtak (tvisteloven §1-4a). Det gjelder vedtak truffet av statlig organ om å oppheve eller endre kommunens vedtak.
 • Endret forvaltningsloven §34, slik at den nå pålegger statlige klageinstanser som overprøver kommunale eller fylkeskommunale avgjørelser å legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved overprøving av det frie skjønn. Det skal fremgå av fylkesmannens begrunnelse for vedtaket hvordan hensynet til det kommunale selvstyret er vektlagt.
 • Fjernet 5-årsregelen, som krevde at et godkjent privat byggetiltak må ha nytt vedtak i kommunen dersom det ikke var påbegynt bygging fem år etter at tillatelsen ble gitt. Regelen er erstattet med et generelt krav om at kommunen skal påse at planer som er ti år eller eldre i nødvendig grad er oppdatert. Dette vil gi utbyggere og grunneiere mer forutsigbarhet og redusere unødvendig byråkrati både for innbyggere, næringsliv og kommuner.
 • Sikret at kommunene ikke behøver å bruke tid på urealistiske planinitiativ. Kommunen kan stanse behandlingen av et privat planinitiativ allerede i oppstartfasen av planarbeidet, det vil si langt tidligere i planprosessen enn i dag.
 • Formalisert oppstartfasen i planarbeidet, med mer forpliktende dialog mellom forslagsstiller og kommunen. Avklaringer i oppstartmøtet skal sikre en forutsigbar planprosess og at planforslagene som utarbeides blir mest mulig i tråd med både forslagsstillers og kommunens ønsker.
 • Åpnet for at større planendringer enn tidligere kan gjennomføres uten at det er nødvendig med full planbehandling. Kommunene kan bruke sitt eget, gode planfaglige skjønn når de vurderer hvor mye saksbehandling som er nødvendig for å gjennomføre endringer. Kommunen kan oppheve eldre planer som ikke er i samsvar med overordnet plan uten å måtte følge kravene til full planbehandling som i dag. Ved å åpne for mer for midlertidig bruksendringer er regelverket blitt mer fleksibelt.
 • Innført forenklinger i TEK 17 som innebærer at byggekostnader kan reduseres med 100 000 per bolig,
 • Innført digitaliserende tiltak innenfor plan og bygg.
 • Gjennomført en kommunereform som reduserer antall kommuner til 356 fra 1. januar fra 2020. Det gir grunnlag for bedre tjenester og mer effektiv drift i kommunene.
 • Iverksatt en full gjennomgang av reglene for selvkost i kommunene.
 • Sendt ut forskriftsendring for regler for brannsikring på campingplasser på høring. Endringene skal forenkle og klargjøre reglene med hensyn til avstandskrav mellom campingenheter.

Fylkeskommunen

 • Gjennomført en regionreform som reduserer 19 fylker til 11 regioner fra 1. januar 2020. Det gir grunnlag for bedre tjenester og mer effektiv drift i fylkeskommunene.

Fylkesmannsembetet

 • Gjort ordningen med fylkesmannens samordning av statlige innsigelser permanent i 11 fylker, etter en femårig forsøksperiode frem mot 2018.
 • Vektlagt det lokale selvstyret. I hele 80 prosent av sakene har vi gitt kommunene helt eller delvis støtte i innsigelsessaker.
 • Gitt en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven §5-4 om at innsigelser fra statlig og regionalt organ skal være begrunnet i nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer. Dette gir en skjerpet begrunnelsesplikt for innsigelser.
 • Redusert antall fylkesmannsembeter

Valgfrihet

 • Opphevet vannscooterforskriften og gitt kommunene ansvaret for å ved behov regulere bruken av vannscootere etter havne- og farvannsloven i sjø og etter motorferdselloven i vassdrag.
 • Gjennomført lovendringer for å tillate bruk av Segway.
 • Forenklet regelverket for små elektriske kjøretøy, som ståhjulinger og el-sparkesykkel. Endringen betyr blant annet at små elektriske kjøretøy ikke lenger vil ha 16-års grense, og at man kan bruke de samme områdene som syklende og gående.
 • Fjernet det særnorske forbudet mot proffboksing.
 • Avkriminalisert mindre, private pokerlag og åpnet for poker-NM i regulerte former til inntekt for frivillige formål.
 • Strammet inn reglene for telefonsalg for å gi bedre beskyttelse til de som har reservert seg mot dette.
 • Etablert nye portaler for pensjonsprodukter og strømpriser for å forenkle forbrukernes hverdag og for å gi en bedre oversikt over markedet.
 • Vedtatt en ny lov som skal bidra til rask og billig klagebehandling i forbrukersaker, uten å måtte gå til domstolene.
 • Endret alkoholloven slik at Vinmonopolet for første gang har vært åpent på nyttårsaften, påskeaften og pinseaften.
 • Styrket opplæringen i personlig økonomi for barn og unge.

Modernisering

 • Innført en ny digital løsning for registrering i oppgaveregisteret i Altinn som erstatter den tidligere papirbaserte løsning. Dette vil være en betydelig forenkling for næringslivet og ivaretar prinsippet om å levere data «kun én gang»
 • Innført sikker digital postkasse. Den er tatt i bruk av 413 offentlige virksomheter og over 1,6 millioner innbyggere har nå digital postkasse. Over tid vil den erstatte de 125 millionene med brev som offentlig sektor sender hvert år.
 • Innført eSøknad for bostøtte i Husbanken, som fjerner behov for 50 000 timer i året med punching av data hos kommunene og gjør at innbyggere raskt kan se om de kan få bostøtte eller ikke.
 • Lansert Digital grunnbok, som gjør at innbyggere og næringsliv enkelt kan sjekke heftelser på eiendom på www.seeiendom.no. Tidligere fikk Kartverket om lag 1500 telefoner hver dag om dette.
 • Videreutviklet ID-porten, fellespåloggingen til offentlige tjenester. ID-porten gir tilgang til over 1000 ulike tjenester. Veksten i portalen har vært mulig blant annet fordi det er gjort i samarbeid med markedsbaserte eID-løsninger.
 • Gjennomført «Program for digital deltakelse», i samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv, for å sikre at alle innbyggere får muligheten til delta i den digitale hverdagen. Dette følges i et samarbeid om et digitalt opplæringstilbud med folkebibliotekene i alle kommuner.
 • Fortsatt IKT-moderniseringen i NAV.
 • Bevilget midler til IKT-tiltak i politiet.
 • Bedt Kartverket gjøre en rekke kart og adressedata gratis tilgjengelig i åpne formater.
 • Sikret at rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk nå kan gjøres månedlig i ett elektronisk skjema, i stedet for i fem skjemaer med forskjellige frister til flere etater.
 • Forenklet oppfølging av sykemeldte ved lange fravær med færre skjema og møter.

Likestilling

 • Lagt frem en handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.
 • Lagt frem felles likestillings- og diskrimineringslov som sørger for at det kan få konsekvenser å diskriminere.
 • Fremmet en likestillingsmelding som tar for seg positive, stimulerende virkemidler fremfor kvotering.
 • Lagt frem en handlingsplan for jenters utdanning i utviklingsland.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om kommunal og modernisering:
https://www.frp.no/tema/demokrati