Anlegg for fiskeoppdrett. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Næring og fiskeri

Dette har vi gjort:

Fiskeri og havbruk

 • Innført et nytt vekstregime innenfor havbruk. Vekstregimet kalles trafikklyssystemet der aktørene får grønt lys, og dermed mulighet til vekst, kun dersom de miljømessige forholdene i produksjonsområdet er tilfredsstillende. 
 • Opprettet et havbruksfond slik at 80% av vederlaget for tildeling av nye konsesjoner tilfaller berørte kommuner og fylkeskommuner. For 2018 tilsvarte dette utbetalinger på over 2,75 milliarder kroner i frie inntekter til norske kystkommuner og fylker. 
 • Åpnet for vederlagsfri etablering av landbasert oppdrett av laks og ørret.
 • Innført en midlertidig ordning med utviklingskonsesjoner. Målet er å stimulere til utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor. Flere søknader er nå innvilget.
 • Lagt frem en stortingsmelding om kvotesystemet i fiskerinæringen. I meldingen fremmes tiltak som vil forenkle kvotesystemet og legge til rette for økt verdiskaping. .
 • Gjeninnført tilskudd for fangst på sel. Fra 2019 er tilskuddet innrettet på en måte som stimulerer til uttak av flest mulig dyr. 
 • Doblet kvoten på kongekrabbe til reiselivsbedrifter som kan bidra til økt omsetning og økt sysselsetting.
 • Åpnet for fiske av makrellstørje.
 • Åpnet for høsting av dyreplanktonet rødåte. Det vil legge til rette for ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser
 • Økt eksportverdien av norsk sjømat med 60%, fra 61,5 milliarder kroner i 2013 til 99 milliarder kroner i 2019.
 • Kontinuerlig arbeidet for å bedre markedsadgangen for sjømat til flere viktige markeder, herunder Kina, Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay), India, Malaysia og Vietnam.
 • Signert lakseprotokoll med Kina som åpner for at norske virksomheter kan eksportere laks til Kina.
 • Ferdigstilt frihandelsavtalen med Indonesia med godt resultat for norsk sjømatnæring.
 • Inngått en avtale med EU om markedsadgang for fisk i tilknytning til forhandlingene om nye EØS-bidrag. Avtalene viderefører en rekke viktige tollfrie importkvoter til EU, men åpner ikke minst for nye tollfrie importkvoter for filetprodukter av sild og makrell.
 • Prioritert marin forskning høyt. I budsjettet for 2019 er det en satsing på 30 millioner kroner til å styrke kunnskapen om havets helse.
 • Opprettet et eget plastinitiativ. Det er fra bistandsbudsjettet bevilget 280 millioner kroner i engangsbeløp, samt 400 millioner per år de neste fire årene (totalt 1,88 milliarder kroner) for å bekjempe tilstrømmingen av plast i havet. 
 • Bevilget 972 millioner kroner til nytt isgående forskningsfartøy.
 • Bevilget om lag 37 millioner kroner til sjømattiltak blant barn og unge, som på sikt vil bidra til å bedre kostholdsvanene samt øke sjømatkonsumet hos den norske befolkningen.

Landbruk og skogbruk

 • Gjennom jordbruksavtalen har det årlig blitt avsatt midler til kompetansehevende tiltak i landbruket, og fra 2018 har regjeringen foreslått at det etableres en nasjonal modell for agronomiopplæring for voksne (voksenagronomen).
 • Slått sammen Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning til Landbruksdirektoratet.
 • Satset på tømmerhogst til industrielle formål gjennom utbedring av skogsveier, kaier og annen infrastruktur i skogbruket.
 • Lagt frem en nasjonal jordvernstrategi. Tall fra KOSTRA viser at årlig omdisponering av dyrka mark er redusert.
 • Foreslått å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll. Forslag om endring av reglene om konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, og driveplikt er behandlet i Stortinget som bl.a. vedtok å heve arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, å oppheve priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer og forenkle reglene om driveplikt. Det har i perioden ikke vært flertall på Stortinget for å oppheve Odelsloven, priskontroll, konsesjonsplikt, eller boplikt, men de vedtatte endringene vil gi bonden en større råderett over egen eiendom.

Alkohol og tobakk

 • Åpnet for begrenset alkoholsalg tilvirket i egen virksomhet.
 • Utvidet tax free-kvoten ved at tobakkskvoten nå kan veksles inn i vin.
 • Endret alkoholloven slik at Vinmonopolet for første gang har vært åpent på nyttårsaften, påskeaften og pinseaften.

Bioøkonomi

 • Styrket forskningsinnsatsen innenfor bioøkonomi, for å bidra til økt verdiskaping i biobaserte næringer.
 • Lagt frem en bioøkonomistrategi for å utnytte ressursene optimalt og skape nye arbeidsplasser.
 • Lagt frem en strategi for biogass og etablert en pilotordning. Støtten for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg er økt og andre relevante satsinger er styrket.
 • Lagt frem en opptrappingsplan for biodrivstoff frem mot 2020. Planen inkluderer avansert biodrivstoff og vil bidra til lavere klimagassutslipp.

Boligpolitikk

 • Styrket Boligsparing for ungdom (BSU). Grensen for samlet sparebeløp i BSU er doblet fra 150 000 kroner til 300 000 kroner og grensen for årlig sparebeløp er økt fra 20 000 kroner til 25 000 kroner.
 • Innført en ny og forenklet byggteknisk forskrift. Kostnadsbesparelsen er beregnet til opptil 130 000 kroner for mindre leiligheter. Endringen gjør at mer areal i boliger kan godkjennes som boligareal, noe som også gjør det mulig å leie ut uten søknad.
 • Forenklet regelverk og strammet inn tidsfrister for å gjøre det raskere, rimeligere og enklere å bygge.
 • Innført nye energikrav i byggteknisk forskrift som gir større mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming. Fra 1. januar 2016 ble det også innført nye regler som gjør det enklere å gjennomføre endringer i eksisterende bygg.
 • Fritatt halvparten av de minste leilighetene fra tilgjengelighetskrav i TEK 10. Ifølge Obos betyr det at de minste leilighetene nå blir flere hundre tusen kroner billigere å bygge.
 • Gitt mulighet for å bygge garasje og uthus på inntil 50 kvm uten å måtte søke kommunen, gitt at utbyggingen er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.
 • Økt rammen for tilskudd til utleieboliger.
 • Styrket bostøtten for barnefamilier og andre store husstander. Boutgiftstaket er økt for alle. Det er også lagt inn ny rutine om årlig justering i tråd med prisvekst, for at den skal tilpasses markedsutviklingen.
 • Gjennomført endring som sikrer at barns inntekt ikke skal ha noen betydning for om familien kan få bostøtte. Barn kan dermed beholde egen inntekt og slippe å forsørge sin familie. 
 • Fastsatt en ny boliglånsforskrift som skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

Dyrevelferd

 • Styrket dyrevelferden gjennom en videreføring av prøveprosjektet med dyrepoliti til totalt fem regioner, bestående av fylkene Trøndelag, Rogaland, Østfold, Hordaland, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland.
 • Endret og innskjerpet forskrift om hold av høns og kalkun når det gjelder bestemmelser om hold av kalkun. Det kreves oppdatert kompetanse om dyrevelferd hos dyreholder og det er lagt til et nytt kapittel med spesielle krav til hold av kalkun til kjøttproduksjon.
 • Gjort viktige tiltak for å bedre dyrevelferden gjennom Pelsdyrmeldingen.

Skipsfart

 • Redusert elavgiften for skip i næringsvirksomhet til 0,48 øre per kilowattime (ordinær sats 16,32 øre per kWh). Avgiftsreduksjonen stimulerer til å erstatte mineralolje med elektrisk kraft for skip som ligger ved kai (landstrøm) og til fremdrift med batterier.
 • Styrket Eksportkreditt Norge og GIEK gjennom justeringer i eksportfinansieringstilbudet, herunder gjøre det enklere for norske verft å oppnå byggelån.
 • Lagt frem en ny maritim strategi, som blant annet skal stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og for økt bruk av energieffektive løsninger og mer miljøvennlig drivstoff for skip.
 • Satset på maritim kompetanse og styrket den maritime utdanningen. 
 • Redusert sektoravgiftene til Kystverket. Fartøy opp til 8000 bruttotonn, hoveddelen av fartøy innenfor nærskipsfartssegmentet, er fritatt fra å betale losberedskapsavgift.
 • Delvis åpnet for at NIS-skip kan operere mellom norske havner og på norsk sokkel.
 • Utført viktige forbedringer i de to norske skipsregistrene NOR og NIS. Dette gjør det mer attraktivt å seile under norsk flagg.
 • Stanset planlagte endringer i skipsfartsregisteret og sikret arbeidsplasser på Color Line. Endringen ville ha satt arbeidsplassene til 700 norske sjøfolk i fare.
 • Styrket tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Tilskuddsordningen er nå lovfestet og utvidet til å gjelde spesialiserte segmenter i deep-sea virksomhet.

Frihandel

 • Utviklet handelssamarbeidet med våre nærmeste naboer, også i EU, og arbeidet for nye frihandelsavtaler. Vi har også arbeidet for økt frihandel mellom utviklingsland og industriland.
 • Gjennomført forhandlinger om nye frihandelsavtaler med Malaysia, Vietnam, India, Indonesia og Ecuador, samt forhandlinger om oppdateringer av eksisterende avtaler med Tyrkia og Mexico.
 • Inngått frihandelsavtaler med Filippinene og Georgia.
 • Normalisert forholdet mellom Norge og Kina, og sikret enighet om å gjenoppta de bilaterale forhandlingene om en frihandelsavtale.
 • Nedsatt en arbeidsgruppe for å forbedre ordninger som gir utviklingsland bedre tilgang til norske markeder. Gruppen skal se på muligheten til å gi ytterligere forbedringer og foreslå flere unilaterale tollpreferanser til de nest fattigste landene. 

Handels- og reiseliv

 • Åpnet for salg direkte fra produsent av enkelte egenproduserte drikkevarer med volumprosent mellom 4,7 og 22 prosent.
 • Lagt frem en reiselivsmelding for flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i reiselivet.
 • Sendt ut forslag til lovendring og ny forskrift om turistfiske på høring. Målet er å myke opp reglene.
 • Lansert en egen strategi for kulturturisme og opprettet en søkbar ordning om nasjonale turstier som skal bidra til bedre vedlikehold og god ivaretakelse av naturen på våre mest kjente turstier.

Næringsliv

 • Satset på mineralutvinning. Etter over ti års ventetid fikk selskapet Nussir i 2019 de nødvendige tillatelsene til å starte gruvedrift i Kvalsund i Finnmark. Dette vil skape arbeidsplasser for anslagsvis 300 til 400 personer. Like etter dette ga regjeringen også Syd-Varanger gruver tillatelse til å starte gruvedrift. Dette vil skape mellom 400 og 700 arbeidsplasser. 
 • Ført en ansvarlig økonomisk politikk som gjør pengepolitikken effektiv. Svakere krone har gitt betydelig bedret konkurranseevne for norske bedrifter.
 • Ført en kraftfull innsats for arbeid og aktivitet for å bekjempe ledigheten og øke sysselsettingen. 
 • Lagt frem en bioøkonomistrategi for å utnytte ressursene optimalt og skape nye arbeidsplasser.
 • Gjennomført forenklinger som sparer næringslivet for omkring 12,5 mrd. kroner. 
 • Forenklet oppfølging av sykemeldte ved lange fravær med færre skjema og møter.
 • Innført en ny digital løsning for registrering i oppgaveregisteret i Altinn som erstatter den tidligere papirbaserte løsning. Dette vil være en betydelig forenkling for næringslivet og ivaretar prinsippet om å levere data «kun én gang».
 • Sikret at rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk nå gjøres månedlig i ett elektronisk skjema i stedet for i fem skjemaer med forskjellige frister til flere etater.
 • Styrket det private norske eierskapet gjennom blant annet å redusere formuesskatten og forenkle for næringslivet og dermed gjøre det enklere å eie bedrift i Norge.
 • Doblet satsingen på forsking og innovasjon i næringslivet.
 • Utvidet GIEKs tilbud til også å omfatte eksportrelaterte investeringer i Norge og på den måten styrke industrien og fremme økt eksport fra Norge.
 • Lagt frem en havstrategi for å styrke havnasjonen Norge.
 • Lagt frem en industrimelding for å møte fremtidens utfordringer og muligheter i industrien.
 • Redusert det totale skatte- og avgiftstrykket med 25 milliarder kroner.
 • Innført nøytral merverdiavgift i staten og for helseforetakene slik at flere private tilbydere kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.

Reindrift

 • Fått Stortingets tilslutning til forslag om innføring av individmerking av rein og offentliggjøring av reintall internt for reindriften.
 • Lagt til rette for en økologisk bærekraftig reindrift og økt produksjon gjennom Stortingsmeldingen om Reindriftspolitikken.

Verdiskaping

 • Redusert skatter og avgifter, herunder formueskatten, med 25 milliarder siden 2013.
 • Forenklet generasjonsskifter i bedrifter ved å fjerne arveavgiften.
 • Redusert selskapsskattesatsen fra 28 til 24 prosent. Satsen skal videre ned til 23 prosent.
 • Gjennomgått og forbedret skattemessige avskrivingsregler.
 • Styrket etablerertilskuddsordningen.
 • Styrket petroleumsforskningen gjennom Norges forskningsråd.
 • Tildelt til sammen 389 utvinningstillatelser på norsk sokkel.
 • Bidratt til mer verdiskapning basert på naturverdiene, blant annet gjennom støtte til næringsprosjekter i fjellområdene og ved å utarbeide merkevare- og besøksstrategier for nasjonalparkene.
 • Styrket tilskuddet til forskningssentre for miljøvennlig energi (FME-ordningen) og opprettet åtte nye sentre.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om næring og fiskeri:
https://www.frp.no/tema/markedsokonomi