Per-Willy Amundsen. Foto.

Foto: FrP

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Trudvang Amundsen er justis- og beredskapsminister. Han har tatt økonomiske- og administrative fag ved Norges Handelshøgskole i Bergen og har en fortid i IT-bransjen, blant annet som forsknings- og utviklingssjef.

Amundsen startet sin politiske karriere som formann i Harstad FpU da han var 15 år. I 2005 ble han innvalgt på Stortinget, og har vært både innvandringspolitisk og miljøpolitisk talsmann i FrP. Han var statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 2013 frem til han ble utnevnt til justisminister i desember 2016.

Som justisminister har Per-Willy Amundsen først og fremst et sterkt fokus på innbyggernes trygghet og sikkerhet. Han er i tillegg svært opptatt av å være barnas justisminister, og ønsker å føre en politikk som tar barnas trygghet på alvor. Amundsen vil blant annet ha høyere straffer for overgrep mot barn og utvidet IP-lagring for å sørge for at pedofile blir tatt.


Saker som er gjennomført i regjering:
• I regjeringsperioden er Politiet blitt styrket med 2,5 milliarder og antall årsverk er økt med over 1800 ansatte.
• Opprettet offeromsorgskontor i hvert politidistrikt.
• Satt ned et utvalg som skal evaluere voldsoffererstatningsordningen.
• Innkjøp av tre nye politihelikoptre og 16 nye redningshelikoptre er i gang.
• Opprettet nyt felles kontraterrorsenter og et nasjonalt cyberkoordineringssenter.
• Vedtatt å åpne for separate oppreisningskrav mot den enkelte ansvarlige for skade eller krenkelse begått av flere i fellesskap, for eksempel gjengvoldtekt.
• Bevilget midler til 50 politijuriststillinger i politiet. I budsjettet for 2017 ble det i tillegg bevilget 50 millioner kroner ekstra til flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn.
• Arbeid mot internettrelaterte overgrep mot barn er styrket. KRIPOS har fått økte midler til arbeid med seksuallovbrudd, internettrelaterte overgrep mot barn og unge og bekjempelse av menneskehandel.
• Styrket PST med nærmere 300 millioner kroner.
• Styrket den skarpeste enden i politidistriktene, såkalte UEH-mannskaper, med nærmere 400 personer.
• Innført nasjonale krav til politiets responstid for oppdrag som krever umiddelbar utrykning. Målinger viser at politiet oppfyller kravene.
• Sikret at samtlige politidistrikt har tilgang til ett eller flere pansrede kjøretøy.
• Sikret politiet prioritet i mobilnettet fra juli 2014.
• Styrket hovedredningssentralene.
• Økt sivilforsvarets utstyrsinvesteringer.
• Bevilget penger for å få på plass 370 nye fengselsplasser. 242 av disse er kommet på plass gjennom en avtale om å leie tomme fengselsplasser i Nederland. Flere av de andre plassene realiseres raskt gjennom å bygge ut eksisterende fengselsbygg.
• Lagt frem tidenes første kapasitetsmelding for kriminalomsorgen. Etter Stortingets behandling av denne er det enighet om etablering av 500 nye netto fengselsplasser innen 2020.
• Det overføres rekordmange til soning i hjemlandet.
• Opprettet en spesialavdeling i KRIPOS for uoppklarte saker.
• Kommet med nye forslag til håndtering av barnebortføringssaker.
• Åpnet for at kommunene kan innføre forbud mot tigging i lokale politivedtekter for å bekjempe menneskehandel og annen organisert kriminalitet.