Motorvei. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Samferdsel

Dette har vi gjort:

Veier

 • Økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent siden regjeringen tiltrådte.
 • Økt satsingen kraftig på vedlikehold av og investering i veier. Med denne regjeringen har vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet blitt redusert for første gang på flere tiår og dette fortsetter i 2019.
 • Sikret lavere bompengenivå enn forrige regjering hadde planlagt. Bompengeandelen har gått fra 42 til 28 prosent. Vi har reformert bompengesystemet for å spare bilistene penger, ved å fjerne bomstasjoner, slå sammen bomselskap og redusere finansieringskostnadene.
 • I 2019 brukes ytterligere 200 millioner kroner på riving av bomstasjoner.
 • Økt fartsgrensene på de beste veiene til 110 km/t og vurderer nå en ytterligere økning til 120 km/t.
 • Sørget for tryggere veier gjennom kraftig vekst i veiinvesteringer, og opprettet Nye Veier, som bygger mer helhetlig og effektivt på hovedvegnettet, sparer milliarder i utgifter, minsker bompengene og øker samfunnsnytten.
 • Opprettet et infrastrukturfond med 100 milliarder kroner i kapital, som blant annet sikrer stabile og forutsigbare bevilgninger til vedlikehold av landets infrastruktur.
 • Etablert egen tilskuddsordning for gang- og sykkelveier fra og med 2015.
 • Gjort modulvogntogordningen til en permanent ordning, noe som reduserer transportkostnadene betraktelig. Det jobbes videre kontinuerlig med å sikre at stadig flere veier åpnes for modulvogntog.
 • Lagt frem et rammeverk for bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS), og planlagt tre store veiprosjekter for bygging gjennom OPS.
 • Lagt vekt på konkurranse på like vilkår mellom norske og utenlandske tilbydere ved store infrastrukturprosjekter.
 • Styrket satsingen på fylkesveinettet.
 • Økt bruk av statlig plan på store veiprosjekt og forenklet planregelverket slik at nye veiprosjekter kan bygges raskere.
 • Sørget for kraftig vekst i planmidler til nye prosjekt, i tillegg til å sikre raskere beslutninger og forenklede planprosesser. Skåret gjennom og fremskyndet arbeid med blant annet E18 i Vestfold.
 • Jobbet for en ryddigere transportbransje og økt trafikksikkerhet ved mer enn firedobling i kontroller av vogntog, og innføring av nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy, obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy og tillatt bruk av hjullås for å stoppe verstingene.
 • Gjort flere grep for å sikre mer enhetlig standard på veinettet, deriblant felles standard for broer og at man skal unngå rundkjøringer på nye hovedveier.
 • Fulgt opp arbeidet med analyser knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet i transportprosjekter for å sikre at realistiske trafikkprognoser legges til grunn og at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med faktisk behov.
 • Utvidet maksimal utbetalingsperiode for fergeavløsningsordningene fra 30 til 40 år.
 • Forenklet regelverk for utrykningskjøretøy over 3,5 tonn, slik at de kan holde fartsgrense på motorveien i stedet for 80 km/t maksfart.
 • Skapt en bedre hverdag for bilentusiaster gjennom forenkling i regelverk for kjøretøytekniske krav og import av entusiastbiler.
 • Tillatt kommunale «trygghetsalarmkjøretøy» å bruke kollektivfelt.

Jernbane

 • Økt bevilgningene til jernbane med nær 80 prosent siden 2013.
 • Igangsatt arbeidet med å konkurranseutsette persontogtrafikken. Den første trafikkpakken for Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen er tildelt Go-Ahead, hvor de reisende får et minst like godt togtilbud, samtidig som vi bruker skattebetalernes penger mest mulig effektivt Over en tiårsperiode vil staten få mer enn halvert betalingen sammenlignet med dagens nivå for driften.
 • Sørget for om lag 100 flere togavganger på jernbanen hver dag og 10 millioner flere reisende på jernbanen.
 • Fått på plass flere nye vognsett til Vy ved å øke statens kjøpsgarantier. Det går nå 100 flere tog på norske skinner sammenlignet med i 2013.
 • Lagt til grunn planlegging for full utbygging av InterCity-strekningene i Østlandsområdet og ny jernbanetunnel under Oslo.
 • Satt i gang samarbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo og Gøteborg.
 • Fått på plass ny jernbaneforskrift som blant annet gir mulighet for mer fleksibel prioritering av ulike togtjenester ved ulike trafikkforhold og tidspunkt, for en best mulig utnyttelse av jernbanenettet gjennom døgnet.
 • Fått på plass totimersfrekvens mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og forlenget timesfrekvensen på Trønderbanen til Melhus fra desember 2014.
 • Startet anleggsarbeidet på Follobanen.
 • Iverksatt arbeidet med konseptvalgutredninger for sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen), samt Gjøvikbanen.
 • Redusert forfallet på infrastrukturen. En tilnærmet dobling i vedlikehold gjør at etterslepet reduseres på vei, kyst og jernbane på første gang på flere tiår.
 • Reformert jernbanen for å sikre en bedre styringsstruktur, en mer forretningsmessig organisasjonsform, bedre kundeorientering og tydeligere mål for sektoren.
 • Iverksatt reform for godsterminaler på jernbane for å sikre mer effektiv drift og økt konkurransekraft. Alle jernbaneterminaler skal ha konkurransenøytral eier- og driftsstruktur.
 • Gjennomført en rekke beredskapstiltak innenfor godsframføring for å styrke jernbanens leveranser, blant annet nye og forlengede krysningsspor, beredskapsterminaler for omlasting av gods ved driftsbrudd og tiltak på godsterminaler, samt økt tilgang til reservelokomotiv og beredskapsterminaler.

Luftfart

 • Lagt til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling i og rundt flyplasser.
 • Planlagt flytting av Bodø lufthavn.
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester.
 • Innført en prøveordning med forenklet transfer ved Gardermoen. Regjeringen jobber med å gjøre denne permanent.
 • Sikret midler til byggestart av ny lufthavn i Mo i Rana. Statlige midler bevilges i andre periode av NTP, og prosjektet kan startes opp i første planperiode med private og kommunale midler.
 • Gjennomført viktige investeringer i lufthavnene, blant annet ny terminal på Flesland og fremskynding av utbyggingen av utenriksterminal på Tromsø lufthavn med tre år.
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn Gullknapp i Aust-Agder.

Sjøtransport

 • Igangsatt arbeidet med å revidere havne- og farvannsloven.
 • Bevilget penger for å stimulere til bedre samarbeid mellom havnene.
 • Etablert tilskuddsordning for overføring av godstransport fra vei til sjø.
 • Gjennomført effektiviseringstiltak i Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.
 • Styrket sikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker til sjøs, blant annet gjennom økte bevilgninger til Redningsselskapet. Det er også etablert et nytt oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen som skal fremme kunnskap og miljøvennlige teknologier, samt å jobbe mot maritim forsøpling.
 • Realisert viktige farledsprosjekter, som utbedring av innseilingen til Oslo havn, utbedring av nordlig innseiling til Ålesund, innseiling til Florø og utbedring av Finnsnesrenna.
 • Redusert avgiftene for nærskipsfarten.
 • Effektivisert lostjenesten og konkurranseutsatt tilbringertjenesten.
 • Gitt skipsfarten økte muligheter til å seile uten los.
 • Innført en vrakpantordning som skal bidra til at eldre norskregistrerte skip i nærskipsfarten skrapes og erstattes med nye og mer miljøvennlige fartøy.
 • Bevilget 65 millioner kroner i 2016 til en «kickstart» for innføring av lav- og nullutslippsteknologi i innenriks skipsfart.
 • Stilt ambisiøse krav til lav- og nullutslippsteknologi i anbudene til riksvegferjene. Dette har blant annet ført til at to nye batteriferjer nå trafikkerer strekningen E39 Anda-Lote.
 • Etablert et utviklingsprosjekt gjennom Statens vegvesen for en delvis hydrogendrevet ferje med planlagt driftsoppstart i løpet av 2021.
 • Støttet landanlegg for null- og lavutslippsferger i Hordaland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal med mer enn 400 millioner kroner.
 • Redusert elavgiften for skip i næringsvirksomhet til 0,48 øre per kilowattime (ordinær sats 16,32 øre per kWh). Avgiftsreduksjonen stimulerer til å erstatte mineralolje med elektrisk kraft for skip som ligger ved kai og til framdrift med batterier.

Kollektivtransport

 • Videreført og forsterket belønningsordning for kollektivtransport i de største byene, basert på objektive kriterier og dokumenterbare resultater.
 • Forenklet og modernisert drosjeregelverket på flere områder, men beholdt den grunnleggende reguleringen av sektoren.
 • Tatt initiativ til økt bruk av ekspressbusser.
 • Etablert den nasjonale reiseplanleggeren Entur.
 • Tatt flere initiativ for å få på plass mer innfartsparkering.

Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om samferdsel:
https://www.frp.no/tema/samferdsel