Papirhus og mynter. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Skatter og avgifter

Dette har vi gjort: 

Skatter og avgifter

 • Redusert skatter og avgifter med om lag 25 milliarder kroner. Vi har prioritert skatte- og avgiftsendringer som styrker vekstevnen i økonomien, letter omstillingene og skaper nye arbeidsplasser.
 • Redusert skattesatsen på alminnelig inntekt fra 28 til 22 prosent både for selskap og personer, og formuesskatten på aksjer og driftsmidler senket. Lavere selskapskatt er viktig for å stimulere til investeringer og flere arbeidsplasser.
 • Latt store grupper av befolkningen har fått ta del i lettelsene. Om lag halvparten av personskattelettelsene under denne regjeringen har gått til personer med inntekt under 600 000 kroner. 
 • Gitt skatteletter til folk flest. En vanlig familie med to fulltidsinntekter med statsbudsjettet for 2019 vil betale om lag 10 000 kroner mindre i skatt enn i 2013. Aggregert for alle årene i regjeringsperioden har denne familien fått en samlet skattelettelse på omlag 39 000 kroner.
 • Redusert skatt på sist tjente krone mest for de laveste inntektene. Det er dermed på lave inntektsnivåer at lønnsomheten av å jobbe mer har økt mest.
 • Redusert maksimal eiendomsskattesats på bolig og fritidseiendom fra 7 til 5 promille fra 2020. Det innføres samtidig et tak på verdsettelse på 70 prosent av formuesgrunnlaget. I Granavolden-plattformen har vi fått gjennomslag for at at skattesatsen skal videre ned, til 4 promille. Målet er at flest mulig skal få lavere eiendomsskatt i årene som kommer.
 • Redusert trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften) med 12 prosent og lagt den om slik at man ikke betaler for større del av året enn man har hatt bilen.
 • Senket engangsavgift for nye motorsykler og snøscootere med 30 prosent, og lagt om avgiften med mer vekt på lavt drivstofforbruk, slik at lett mc slipper engangsavgift.
 • Kuttet omregistreringsavgift for bruktbilkjøp med i snitt 40 prosent og opptil 13 000 kroner. Vi har redusert de høyeste satsene kraftig.
 • Fjernet arveavgiften
 • Fjernet båtmotoravgiften
 • Fjernet trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgiften) på campingvogn.
 • Økt taket for forenklet fortolling fra 1 000 kroner til 3 000 kroner.
 • Etablert tilskuddsordning for reduserte bompenger utenfor de store byene. Bevilgningen tilsvarer ca. 10 prosent reduksjon.
 • Redusert engangsavgift for nye biler. Avgiften er nå i snitt 40 000 kroner lavere enn i 2013.
 • Redusert avgiftsbyrden for bilister er redusert ved at bilrelaterte avgifter er 13,5 milliarder kroner lavere enn i 2013 som følge av omleggingen av bilavgiftene. 
 • Økt frikortgrensen til 55 000 kroner.
 • Fritatt amatørbygde kjøretøyer for engangsavgift.
 • Utvidet tax free-kvoten ved at tobakkskvoten nå kan veksles inn i vin.
 • Redusert alkoholavgiften for småskalabryggerier.
 • Redusert tollsatsene for en lang rekke landbruksprodukter fra mellominntektsland.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om skatter og avgifter:
https://www.frp.no/tema/skatter-og-avgifter