Solveig Horne (1969) er barne-, likestillings- og inkluderingsminister. 

Hun har hatt en rekke lokale og regionale verv i og for FrP, og har 8 år bak seg i Stortinget i henholdsvis Justiskomiteen og Familie- og kulturkomiteen.

Publisert:
Foto: Ilja C. Hendel
Solveig har et spesielt stort engasjement for barn og unge, og for familiens rolle i samfunnet. Hun har derfor satt i gang et omfattende arbeid både med en familiemelding og en fosterhjemsmelding i tillegg til at hun foretar en helhetlig gjennomgang av barnevernloven.

Saker som er gjennomført i regjering:
 • Fellesandelen i foreldrepengeordningen er økt ved at andelen uker forbeholdt far er redusert fra 14 til 10 uker
 • Kontantstøtten er økt til 6000,- for å gi foreldre en større valgfrihet av omsorgsform i barnas 2 første leveår
 • Familievernet er styrket med 90,4 millioner for å forebygge vold og konflikter i familier
 • Barnevernet har fått utvidet mulighet til å pålegge hjelpetiltak for å redusere antall omsorgsovertagelser
 • Nasjonal tilskuddsordning for barnefattigdom er økt til 164 millioner for å redusere barns opplevelse av fattigdom
 • Det er etablert en egen tilskuddsordning på 21,2 millioner for tilbud til voldsutsatte barn, blant annet til senter for voldsutsatte barn i regi av Stine Sofies stiftelse.
 • Startet opp forsøksordning med økt kommunalt ansvar for barnevernet i Alta, Nøtterøy og Røyken.
 • Integreringstilskuddet er økt med 300 millioner, i tillegg til 50 millioner i stimuleringstilskudd.
 • Det er etablert en ny prisportal for strømpriser og vedtatt å etablere en prisportal for pensjonsprodukter
 • Foreldre og barn sentrene for å kartlegge familier er styrket med 35 millioner
 • Barnevernbarns skolegang er styrket med 10 millioner samt krav om skoleansvarlig ved alle institusjoner
 • Innført krav til bestått prøve i norsk og samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap

Solveig Horne