Solveig Horne (1969) er barne- og likestillingsminister. 

Hun har hatt en rekke lokale og regionale verv i og for FrP, og har 8 år bak seg i Stortinget i henholdsvis Justiskomiteen og Familie- og kulturkomiteen.

Foto: Ilja C. Hendel
Solveig har et spesielt stort engasjement for barn og unge, og for familiens rolle i samfunnet. Hun har derfor gjort et omfattende arbeid både med en familiemelding, strategi mot barnefattigdom og en fosterhjemsmelding, i tillegg til at hun foretar en helhetlig gjennomgang av barnevernloven. Hun har også igangsatt en prosess for å kvalitetssikre barnevernet og for å heve kompetansen blant barnevernsansatte.

Saker som er gjennomført i regjering:
• Fellesandelen i foreldrepengeordningen er økt mens antall uker forbeholdt far er redusert fra 14 til 10 uker. Samlet antall permisjonsuker er uendret.
• Det er fremmet forslag om å gi fedre flere rettigheter etter samlivsbrudd.
• Tidsfrister for å avklare farskapssaker er avviklet.
• Kontantstøtten er økt til 7500,- for å gi foreldre en større valgfrihet av omsorgsform i barnas 2 første leveår.
• For å styrke integreringen innføres det botidskrav på fem år for å motta kontantstøtte sommeren 2017.
• Redusert tiden en kan oppholde seg i utlandet før barnetrygden opphører til tre måneder for å sikre at barn går på skole.
• Familievernet er styrket med 128,4 millioner kroner for å forebygge vold og konflikter i familier.
• Barnevernet har fått utvidet mulighet til å pålegge hjelpetiltak for å redusere antall omsorgsovertagelser.
• Gitt Helsetilsynet ansvaret for å gjennomgå en rekke enkeltsaker i barnevernet. Gjennomgangen vil gi verdifull kunnskap som skal brukes for å styrke barnevernet og rettssikkerheten i sakene.
• Andelen barn som ved omsorgsovertakelser får nye fosterhjem i slekt og nettverk er økt fra 42% i 2013 til 51% i 2015.
• Oppfølging av barnevernsbarns skolegang er styrket, blant annet med krav om skoleansvarlig ved alle barnevernsinstitusjoner.
• Samarbeidet mellom barnevernet og psykiatrien er styrket, for å sikre at barnevernsbarn får den hjelpen de har behov for.
• Norges første strategi mot barnefattigdom er lagt frem, med en rekke tiltak for å bedre livet til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og å forhindre at fattigdom går i arv.
• Tilskuddsordningen mot barnefattigdom, som ble etablert i 2014, er økt til 193 millioner kroner i 2017.
• Det er lagt frem en omfattende opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og unge, og bevilget rundt 500 millioner kroner ekstra til å styrke dette arbeidet i 2017.
• Det er bevilget 29 millioner kroner til nyetablert senter for voldsutsatte barn i regi av Stine Sofies stiftelse.
• Det er etablert nye prisportaler for strømpriser og for pensjonsprodukter.
• Det er foreslått å stramme inn reglene for telefonsalg, for å gi bedre beskyttelse for de som har reservert seg mot dette.
• Det er vedtatt en ny lov som skal bidra til rask og billig klagebehandling i forbrukersaker, uten å måtte gå til domstolene.