Sylvi Listhaug er innvandrings- og integreringsminister. Hun og regjeringen har fått gjennomslag for den strengeste innvandringspolitikken noensinne, men mener jobben er langt fra over.
Foto: Ilja C. Hendel
Listhaug har tidligere vært landbruks- og matminister og byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo. Der innførte hun et løft for byens eldre ved blant annet å innføre fritt brukervalg i eldreomsorgen.

I 2015 var det en rekordhøy asyltilstrømming til Norge med hele 31 145 asylsøkere. Til Europa ble det registrert 1,3 millioner asylsøknader. Innstramninger i asylpolitikken er helt nødvendig for å holde kontroll med innvandringen og trygge det norske velferdssamfunnet.

I desember 2015 ble Listhaug utnevnt til innvandrings- og integreringsminister. I jobben har hun vært opptatt av å møte situasjonen med handlekraftige innstramninger i asylpolitikken og en integreringspolitikk som sørger for at de som blir boende og lever i Norge skal komme i arbeid fremfor å bli passive mottagere av offentlige ytelser.

Den strengeste innvandringspolitikken noensinne
Allerede samme måned som hun ble utnevnt la hun frem 40 innstramningsforslag i asylpolitikken. Stortinget vedtok i juni 2016 et flertall av forslagene enten helt eller delvis. Listhaug er glad for at politikken har blitt den strengeste noensinne, men gir seg ikke og vil gjerne ha ytterligere innstramninger. Spesielt gjelder dette familiegjenforeningsregelverket, hvor hun ønsker at innvandrere skal kunne forsørge familien før de kan hente dem til Norge.

For Listhaug er kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse veldig viktig. Helt siden 90-tallet har hun kjempet for 24-års aldersgrense for å hente ektefelle for å hindre tvangsekteskap. Det er nå vedtatt i Stortinget.

En effektiv integreringspolitikk
Listhaug la i mai frem en integreringsmelding til Stortinget. Denne inkluderte 69 tiltak for en mer effektiv integreringspolitikk. Det ble en fornyelse av integreringspolitikken, med nye prinsipper lagt til grunn. Nå skal det stilles tydelige krav til egeninnsats i integreringen, bruke evnene til den enkelte på en bedre måte, komme raskere i gang med integreringen og bruke incentiv og sanksjoner for å skape motivasjon til egeninnsats.

Saker som er gjennomført i regjering:
• Den strengeste innvandringspolitikken noensinne, med skjerpede krav for å få opphold i Norge.
• Krav om norsk- og samfunnskunnskap så vel som selvforsørgelse i 12 måneder for å få innvilget permanent oppholdstillatelse.
• Innført instruks som sørger for at dersom det blir fred og trygt i hjemlandet skal oppholdstillatelsen tilbakekalles.
• Rekord i uttransportering av personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Omtrent 8 000 tvangsutsendinger i 2016.
• Stanset utbetaling av sosialhjelp til personer uten lovlig opphold.
• Grunnløse asylsøkere skal kunne pågripes og fengsles frem til de skal raskt returneres.
• Kjempe mot tvangsekteskap: Innført 24- års aldersgrense for å hente ektefelle til Norge.
• Fjernet enkelte særfordeler for flyktninger i folketrygden.
• Innfører 5 års botid i Norge før man kan få kontantstøtte, for å motvirke at innvandrerkvinner i altfor stor grad står utenfor arbeidsmarkedet.
• Skjerpet ID-kontroll for å ha kontroll med hvem som befinner seg i Norge.