Familie på tre

Frihet

Alle mennesker er født frie, med grunnleggende rettigheter. Fremskrittspartiet vil at vi skal opprettholde mest mulig av denne friheten gjennom hele livet. Politikere og byråkrater skal i minst mulig grad begrense innbyggernes frihet. Blant de mest grunnleggende friheter er ytringsfrihet, religionsfrihet og eiendomsrett. Frihet innebærer også retten til å gjøre andre valg enn hva politikerne ønsker, så lenge ikke andre mennesker eller samfunnet påføres skade.

Din frihet stopper der den innebærer at andre må gi avkall på sin. Hvis din frihet avhenger av tvang for andre, er det ikke frihet. Skatt er en slik ufrihet og bør derfor begrenses i størst mulig grad. Statens omfang bør begrenses til det mest nødvendige.

Fremskrittspartiet ønsker et friest mulig marked. Vi mener at markedet, med noen reguleringer, er bedre til å møte folks behov og ønsker enn politisk detaljstyring. Derfor ønsker vi å legge til rette for at konkurranse og marked skal fungere til det beste for forbrukere og innbyggere, også innen offentlige tjenester. Slik kan du som kunde eller pasient velge gode tilbud og velge bort de dårlige.

I Norge er vi vant til stor grad av valgfrihet når det gjelder kjøp av varer og tjenester. Det er først når vi har behov for offentlige velferdstjenester at valgfriheten forsvinner. FrP vil ha en valgfrihetsreform, slik at det blir valgfrihet også innenfor offentlige velferdstjenester. Vi mener at hver og en av oss må få større mulighet til å velge hvem som skal levere en velferdstjeneste. Vi vil likestille offentlige og private tilbydere og sikre en offentlig finansering som følger deg som kunde eller pasient. En slik reform vil være en viktig demokratiseringsprosess der makt og beslutningsmyndighet flyttes fra politikere og byråkrater til den enkelte tjenestemottaker som selv får retten til å velge.

Frihandel er en viktig bidragsyter til økonomisk vekst for Norge. Vi mener at frihandel er bra fordi det gir norsk næringsliv nye markedsmuligheter i andre land, og fordi det gir norske forbrukere større valgfrihet. Vi vil derfor bygge ned tollbarrierer og tekniske handelshindringer for å fremme mer handelsfrihet.

Hva vi vil gjøre

Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for frie markeder og god konkurranse, som gir et best mulig tilbud til forbrukerne. Dette må gjøres blant annet gjennom å bygge ned tollmurer og handelsbarrierer.

Det kan ikke være slik at folk flest har stor valgfrihet når det kommer til private varer og tjenester, men at denne valgfriheten opphører når det kommer til offentlige tjenester. Folk flest vet best hvordan de skal styre deres egen hverdag, og hvilke tjenester de trenger. Fremskrittspartiet ønsker derfor å innføre valgfrihet i tjenestene, slik at hver enkelt kan bestemme hvilket tilbud som passer dem best uansett om dette gjelder eldreomsorg, helse eller skoletilbud. De andre partiene er i altfor stor grad opptatt av at det offentlige skal gjøre oppgavene. Det viktigste er at tilbudet er best mulig, og at vanlige folk kan bestemme selv – ikke at politisk ideologi skal hindre gode tjenester.

Ytringsfriheten er absolutt. Norge er fundamentert på ytringsfrihet, pressefrihet og eiendomsretten. Uten disse frihetene ville ikke Norge vært det samme. Vi vil verne om individets friheter, og sørge for at politikerne ikke innfører unødvendige reguleringer og forbud som setter en stopper for folks fundamentale friheter.

Fremskrittspartiet ønsker en avbyråkratiseringreform som sikrer at folk flest som brukere kommer i sentrum. For at samfunnet skal kunne levere gode tjenester inn i fremtiden er vi avhengig av å effektivisere byråkratiet ved å fjerne unødvendige reguleringer, og forenkle lovverket både for folk flest og bedrifter.

Dette har vi gjort i regjering

 • Senket skatte- og avgiftstrykket for folk flest og bedrifter med 21 milliarder.
 • Fjernet arveavgiften.
 • Redusert bilavgiftene med 1,5 milliard kroner. Bilistene betalte i 2016 9 milliarder kroner mindre i bilrelaterte avgifter.
 • Satt i gang en reform for å fjerne unødvendig byråkrati, slik at penger kan brukes på de viktigste oppgavene.
 • Forenklet plan- og bygningsloven.
 • Fjernet forbud mot proffboksing og poker.
 • Fjernet en rekke unødvendige skjemaer, og gjennomført forenklinger som gir årlige besparelser på 7 milliarder kroner.
 • Satt strenge krav til NAV om å sette brukerne i sentrum, fjernet skjemaer og redusert saksbehandlingstid.
 • Frikortgrensen er økt til 55.000 kroner.
 • Forenklet krav til nye leiligheter som kan redusere prisen med opp til 400 000 kr.
 • Innført en egen reform for å kutte byråkratiet og effektivisere offentlig sektor. Det frigjør 1,5 til 2 milliarder kroner årlig.

Derfor gjør vi noe med det

Ved å redusere skattetrykk og unødvendig byråkrati kan vi styrke det norske næringslivet. I dag tynges næringsdrivende med offentlige rapporteringskrav som koster dem 54 milliarder kroner årlig. Dette er ressurser bedriftene kunne brukt på å ansette flere folk ved å investere i verdiskapning og produksjon.

Dagens offentlige Norge er ikke effektivt organisert. Det er altfor mange enheter, seksjoner og byråkratiske systemer som hindrer folk flest i å styre deres hverdag. Vi ønsker å fjerne fylkeskommunen, som er et fordyrende og unødvendig mellomledd innenfor offentlig tjenesteproduksjon. I tillegg vil vi flytte mye av beslutningsmyndigheten tilbake til folks nærmiljø gjennom kommunene. Det skal ikke være politikere og byråkrater som skal detaljstyre folks hverdag.