Helse og eldreomsorg

Helse og eldreomsorg

Helse og eldreomsorg er en av Fremskrittspartiets viktigste saker. Vi ønsker at alle nordmenn skal ha rett på et trygt, verdig og raskt tilbud – uansett hvor de måtte bo i landet.

Eldreomsorg

Hva vi vil gjøre
Fremskrittspartiet mener at alle skal ha en god og verdig eldreomsorg. Dermed er det viktig at staten tar regningen for eldreomsorgen, og at ikke postadressen din skal bestemme hvorvidt du får et verdig tilbud eller ikke.

For å få bedre eldreomsorg, og sikre alle et godt tilbud, ønsker vi å konkurranseutsette tjenestene ved at det er det beste alternativet som tar på seg arbeidet – om det er et offentlig eller privat er ikke det viktigste, men at de eldre får et godt tilbud som ivaretar deres livskvalitet.

Alle eldre skal ha rett på sykehjemsplass når de måtte trenge dette. Det er ikke kommunenes budsjetter som skal være avgjørende for hvorvidt eldre får nødvendig hjelp – det skal komme automatisk gjennom statlig finansiering. Samtidig må vi tillate private aktører å tilby gode tjenester innenfor eldreomsorgen. På denne måten kan eldre bestemme selv hvilket tilbud som passer dem, og velge bort dårlige tilbud. A4-systemer bidrar ikke til en varm og verdig eldreomsorg.

Fremskrittspartiet mener at alle skal ha et verdig tilbud, og dermed må vi gi eldre muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker det. Dette må gjøres gjennom en et bredt og variert tilbud.

Dette har vi gjort i regjering:

 • En ny handlingsplan for å styrke demensomsorgen. Planen skal gi bedre kvalitet og kompetanse i tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.
 • Satt i gang forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen, slik at eldre i hele landet skal få en varm og verdig omsorg. 
 • Vedtatt lovfestet rett til sykehjemsplass når behovet er der.
 • Styrket statens andel av kostnader til heldøgns omsorgsplasser for å bygge flere sårt trengte sykehjemsplasser. Staten tar nå halve regningen. 
 • Åpnet for ventelister på sykehjem og begynt å måle ventetid.
 • Redusert egenbetaling for sykehjemsbeboere som ufrivillig bor på dobbeltrom.
 • Krav om at sykehjemmene gjennomgår medisinbruken til de eldre.
 • Forsøk med egen trygghetsstandard i sykehjem for å sikre verdig behandling. Kvaliteten styrkes i pleie- og omsorgstjenesten ved blant annet økt kompetanse for ansatte. 
 • Sørget for krav om politiattest for dem som jobber i eldreomsorgen. 

Derfor gjør vi noe med det
I alt for lang tid har vekslende regjeringer nedprioritert eldreomsorg. I stedet for å anerkjenne sitt ansvar til en statlig finansiering av eldreomsorgen, har man pekt på kommunene for å løse disse problemene. Dette skaper et tilbud til de eldre som har sterk variasjon i kvalitet og bredde som er avhengig av kommunens økonomi. Dette er hverken verdig eller akseptabelt i en av verdens rikeste land.

Det har i mange år blitt avdekket store mangler innenfor pleie- og omsorgstjenesten, og i altfor stor grad har andre partier nektet private tilbydere å komme med gode tjenester på basis av politisk ideologi. Ideologi skal ikke stå i veien for gode løsninger og et varmt tilbud for eldre pleietrengende.

Helse

Hva vi vil gjøre
Fremskrittspartiet vil endre helsestrukturen fundamentalt, slik at pasientene blir satt i sentrum og at absolutt alle får trygg og rask helsehjelp uavhengig av deres lommebok.

Dette vil vi gjøre gjennom innsatsbasert finansiering, som innebærer at sykehusene får finansiering ut fra hvor mange pasienter de behandler. Når noen trenger behandling, skal det automatisk komme midler til å behandle dem. I et av verdens rikeste land skal vi ikke oppleve at man ikke får helsehjelp på bakgrunn av manglende finansiering. Alle skal ha rett på et godt helsetilbud.

Helsekøene må ned. Etter de har vokst såpass mye under den rødgrønne regjeringen er det nødvendig å reformere helsevesenet til å sette pasientene i sentrum.

Fritt brukervalg er en rettighet alle pasienter skal ha. Det skal være opp til hver enkelt å bestemme hvor man ønsker å få helsehjelp. Dette gjelder både private og offentlige institusjoner. Det er ikke opp til byråkratiet å mene hvor og hvordan du skal behandles. Det er en sak mellom deg og din lege – ingen andre.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Redusert helsekøene med 80 000 personer til det laveste noensinne målt. 
 • Historisk lave ventetider på sykehusene. Ned 40 % innen rusbehandling. 
 • Styrket sykehusenes økonomi med 9 milliarder kroner. 
 • Økt innsatsbasert finansiering i helsesektoren fra 40 prosent til 50 prosent. Det gir sterkere satsing på sykehusene og kortere helsekøer. 
 • Sørget for at helseregionene tar i bruk ledig kapasitet hos private aktører. 
 • Innført fritt behandlingsvalg slik at langt flere får et bedre helsetilbud, kortere ventetid og valgfrihet. 
 • Innført egen spesialitetsutdanning i akutt- og mottaksmedisin. 
 • Kreftomsorg- og behandling forbedres gjennom etablering av diagnosesentre i alle helseregioner. 
 • Innført pakkeforløp for kreft, hjerneslag, psykisk helse og rus for å sikre forutsigbart behandlingsløp uten unødvendig venting. 
 • Fritt behandlingsvalg innføres innen rusbehandling, psykisk helsevern og flere andre fagområder. 
 • Bagatellgrensen er femdoblet fra fem til 25 millioner, slik at flere titusen pasienter får tilgang til nye medisiner raskere. 
 • Gitt alvorlig syke pasienter rett til egen kontaktlege. 
 • Startet egen lederutdanning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 
 • Innført rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA).
 • Fjernet 26-årsgrensen for aktivitetshjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Sørget for direkte tilgang til fysioterapi.
 • Styrket helsesøstre- og skolehelsetjenesten med 1 milliard kroner. 
 • Vedtatt og fulgt opp egen opptrappingsplan for rusfeltet på 2,4 milliarder. 
 • Sørget for at rusavhengige dømmes til behandling fremfor fengsel. 
 • Fjernet forbud mot nettapotek. 
 • Forenklet refusjon av pasientreiser. 
 • Automatisk tilbakebetaling ved kostnader over egenandelstak. 
 • Gitt deler av landet innsyn i egen pasientjournal (Region Nord og Vest). 
 • Satset på teknologi gjennom nasjonalt velferdsteknologiprogram. 
 • Startet på innføringen av elektronisk helsekort for gravide. 

Derfor gjør vi noe med det
Under den rødgrønne regjeringen så vi en eksplosjon i helsekøene, med hele 270.000 nordmenn som sto i helsekø i påvente av nødvendig helsehjelp. Dette er en uverdig situasjon for altfor mange, og måtte stå i helsekø og vente på hjelp i månedsvis – kanskje årevis. Slik uverdighet skal man ikke oppleve i Norge.

Et gammelt og utdatert finansieringssystem har ført til at det er ulønnsomt for sykehusene å behandle pasienter. Dette er en del av den sosialistiske rammefinansieringen av sykehusene. Fremskrittspartiet vil endre på hele systemet, slik at sykehusene får finansiering ut fra pasienter de behandler – dermed vil det lønne seg for sykehusene å benytte hele sitt potensiale og behandle flest mulig pasienter.

I altfor stor grad har Norge hengt bak når det gjelder medisinteknologi. Veldig mange nye og mer effektive medisiner blir holdt tilbake på bakgrunn av manglende finansiering og trege byråkratiske prosesser. Helsevesenet fungerer tregt og gir ikke den behandlingen som er nødvendig innen rimelig tid. Dette har ført til en voldsom vekst av private helsetjenester. Dette viser at lommeboken styrer – Det liker ikke vi. Alle skal ha krav på en god helsehjelp uavhengig av lommeboken.