Tog i fart

Ja til mer penger til bedre vei og tog!

FrP vil ha en storsatsing på vei og jernbane.

FrP bygger landet raskere

Menneskelig og teknologisk utvikling lar seg heldigvis ikke stoppe. Vi kan sitte stille og se på, eller vi kan se mulighetene.

Effektiv samferdsel bygger landet. Det betyr raskere toglinjer og omfattende oppgradering av landets infrastrutur slik som raskere, bedre og tryggere veier. Målet er at en forbedring av infrastrukturen skal bli et konkurransefortrinn for landet og på den måten bidra til å hjelpe norsk næringsliv med å sikre arbeidsplasser.

Vår logikk er at jo mer oppdatert landet vårt er, jo bedre er vi rustet til å gi noe tilbake.

FrP har

 • Redusert vedlikholdsetterslepet på vei og jernbane etter 30 års forsømmelse.
 • Opprettet veiselskap.
 • Opprettet infrastrukturfond med 70 mrd. i kapital.
 • Utarbeidet en ny jernbanereform.
 • Stått for sterk kollektivsatsing i de største byene.
 • Satset på sikkerhetskontroller av vogntog på norske veier.

FrP vil

 • Trygge skoleveiene.
 • Gi kommuner tilgang til rentefrie statlige lån som øremerkes opprusting, vedlikehold og nybygging.
 • Satse på rassikring og viltsikring av veinettet.
 • Bygge ut stamveinettet.
 • Oppgradere jernbanenettet mellom de store byene.

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om tog/jernbane og bilveier

Rekordhøye budsjetter, flere tog og bedre organisering

Vedlikeholdsetterslepet skal bort

Henter inn vedlikeholdsetterslepet

Nye tog og flere togavganger med FrP


Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om økonomi og samferdsel