Hvorfor velge FrP

Her er en oversikt over hva FrP mener i ulike saker.
Publisert:

Syriasaken

I stedet for å ta imot 8.000 syriske flyktninger, ville vi heller hjelpe en million syrere i nærområdene – uten at det går på bekostning av dine velferdstjenester. Med din stemme i kommunevalget kan du være med på å påvirke hvor mange flyktninger din kommune skal ta imot.

Les mer om hva FrP mener i Syriasaken

Studentboliger

FrP satser på å gi studenter en enklere hverdag ved å bygge rekordmange studentboliger. Sammen med KrF og Venstre ga vi i statsbudsjettet for 2015 tilskudd til bygging av 2.000 studentboliger. Dekningsgraden skal opp!

Les mer om hva FrP mener om studentboliger

Eiendomsskatt

FrP mener at eiendomsskatten er en ren dobbeltbeskatning som bør fjernes. Denne skatten er urettferdig og rammer usosialt og uavhengig av gjeldsbelastningen på boligen. Ved å effektivisere og avbyråkratisere kommunene mener vi at den kan fjernes.

Les mer om hva FrP mener om eiendomsskatt

Tog og bil

FrP vil fortsette storsatsingen på vei og jernbane. Vi har blant annet redusert vedlikeholdsetterslepet etter 30 års forsømmelse, opprettet veiselskap og infrastrukturfond, utarbeidet ny jernbanereform og satset stort på kollektiv i de største byene. Nå vil vi trygge skoleveiene, gi kommuner tilgang til rentefrie statlige lån som øremerkes opprusting, vedlikehold og nybygging, og vi vil satse på rassikring og viltsikring av veinettet, bygge ut stamveinettet og oppgradere jernbanenettet mellom de store byene.

Les mer om hva FrP mener om tog og bil

Byråkrati

Fremskrittspartiet vil kutte byråkratiet og effektivisere offentlig sektor. Det er altfor mange enheter, seksjoner og byråkratiske systemer som hindrer folk flest i å styre egen hverdag. Vi ønsker å fjerne fylkeskommunen og flytte mye av beslutningsmyndigheten tilbake til folks nærmiljø gjennom kommunene. Det skal ikke være politikere og byråkrater som skal detaljstyre din hverdag.  

Les mer om hva FrP mener om byråkrati

Eldreomsorg

Alle eldre skal ha rett på sykehjemsplass og enerom – eller verdige hjemmebaserte tjenester for de som ønsker å bo hjemme – i kommunen der de bor. FrP mener at private aktører må få slippe til sammen med kommunale aktører, og at staten skal ta regningen for å skape en verdig eldreomsorg. 

Les mer om hva FrP mener om eldreomsorg og enerom

Pensjon

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som alltid har ment at det er uhørt at pensjonister som er gifte eller samboere skal få mindre i pensjon enn andre. I statsbudsjettet for 2016 sørger FrP i regjering for å få endret dette. Fra 2016 skal 650.000 pensjonister få en enklere hverdag med litt mer i pensjon. For et gift eller samboende pensjonistpar innebærer det i gjennomsnitt 8.000 kroner mer i året. 

Les mer om hva FrP mener om pensjon og avkorting

Helsekø og ventetid

I Norge skal vi ikke oppleve at man ikke får helsehjelp på bakgrunn av manglende finansiering. Alle skal ha rett på et godt helsetilbud, og helsekøene må ned. Fremskrittspartiet har allerede redusert helsekøen med 10.000 personer. Vi vil fortsette arbeidet med å redusere ventetiden og gi alle lik mulighet til å få gode helsetilbud uavhengig av tykkelsen på lommeboken. For å få til dette må sykehusene få finansiering ut ifra hvor mange pasienter de behandler.

Les mer om hva FrP mener om helsekø og ventetid

Mer synlig politi i gatene

FrP ønsker at politiet i større grad skal være til stede der kriminaliteten skjer, og være mye mer synlige i by og bygder enn hva tilfellet er i dag. Allerede har vi opprettet hundrevis av nye politistillinger. Målet er å få flere politifolk ut i gatene og ha to polititjenestemenn pr. 1000 innbyggere.

Les mer om hva FrP mener om politiet

Tryggere skoleveier

FrP satser stort på å redusere vedlikeholdsetterslepet på veiene, og vi prioriterer utbygging av gang- og sykkelstier langs skoleveier. Statistikken viser at det å satse på bedre veier og godt vedlikehold gir gode trafikksikkerhetsresultater for store og små.

Les mer om hva FrP mener om tryggere skoleveier

Individuell læring

Ingen er A4! Fremskrittspartiet vil ha økt fokus på individuell læring i skolen. Et mangfold av private og offentlige barnehager og skoler gir rom for utvikling og sunn konkurranse. Tilpasset opplæring og tidlig inngripen når noen har spesielle behov er god forebygging.  

Les mer om hva FrP mener om individuell læring

Plan- og bygningsloven

Vi vil ha en ja-holdning i plan- og byggesaker, slik at du får mer frihet og en enklere hverdag. Fremskrittspartiet har allerede forenklet plan- og bygningsloven. Slike tiltak sparer kommunene for store summer hvert år, slik at kommunene kan ha fokus på andre viktige områder som skole og helsetjenester. 

Les mer om hva FrP mener om plan- og bygningsloven

Fritt behandlingsvalg

Alle skal ha rett på et godt helsetilbud, og pasientens behov skal stå i sentrum. FrP vil ha fritt behandlingsvalg, slik at alle har valgfriheten til å velge hvor de ønsker å bli behandlet. Pasienter med rett til helsehjelp skal selv kunne velge hvor han eller hun vil behandles blant godkjente virksomheter – på det offentliges regning.  

Les mer om hva FrP mener om fritt behandlingsvalg

Mobbing

FrP vil jobbe for at ingen skal oppleve å bli mobbet. Vi har derfor satt i gang et prøveprosjekt med lokale mobbeombud. Fremskrittspartiet vil ha nulltoleranse for mobbing og strenge sanksjoner mot skoler som ikke følger opp tiltakene mot mobbing. Vi mener også at mobbere må bytte skole – ikke mobbeofferet! 

Les mer om hva FrP mener om mobbing

Skatter og avgifter

Når folk flest jobber og står på, mener vi at det er fundamentalt feil at staten skal forsyne seg med brorparten av deres inntekt gjennom skatter og avgifter. Derfor har FrP i regjering senket skatter og avgifter med om lag 12,5 milliarder kroner. Det betyr handlingsrom og valgfrihet for folk flest og bedrifter over hele Norge.

Les mer om hva FrP mener om skatter og avgifter