Justis

En tryggere hverdag

FrP mener at det offentliges viktigste oppgave er å ta vare på tryggheten og sikkerheten til folk flest. Utviklingen i trusselbildet har blitt mer alvorlig. Vi ser stadig flere skyteepisoder, grov vold og kriminalitet på åpen gate. Trygghet i hverdagen er viktig for den enkeltes livskvalitet. For å oppnå dette må hele justissektoren sees under ett, fra kriminell handling til dom og soning. FrP foreslår derfor en rekke tiltak for å styrke både politi, rettsvesen, kriminalomsorg og beredskap.

Vil styrke politiet

En forutsetning for å skape en trygg hverdag, er at politiet har kapasitet til å følge opp hverdagskriminalitet og til å håndtere store og alvorlige hendelser.

Politiet må sikre at folk føler seg trygge og hindre at innbyggerne utsettes for kriminalitet.

Vi må også sørge for å styrke beredskapen for å håndtere større hendelser, terror og organisert kriminalitet. Dette betyr at politiet må tilføres tilstrekkelig med midler, slik at vi kan sikre kortere responstid, nok politi i gatene og økt tilstedeværelse i distriktene.

FrP foreslår en solid styrking av politiet i vårt. Dette er helt nødvendig for å sette politiet i stand til å utøve sitt viktige samfunnsoppdrag på en forsvarlig måte. Vi setter blant annet av midler for å sikre døgnbemanning hele året ved Politiets beredskapssenter.

© FrP

Kamp mot gjengkriminalitet

De siste årene har vi opplevd en betydelig økning i ungdoms- og gjengkriminalitet, både i hovedstaden og andre steder i landet.

Barn ned i 13- årsalderen begår alvorlige kriminelle handlinger. FrP mener det kreves umiddelbar handling for å stanse denne utviklingen. Vi foreslår derfor 75 millioner kroner til å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet.

Vi vil prioritere innsats mot ungdoms- og gjengkriminalitet, særlig i Oslo, Sandvika og på Romerike. Den utviklingen som har vært på dette området krever en rask og kraftfull reaksjon fra samfunnet, for å bekjempe problemet før det eskalerer ytterligere.

Samtidig må politiet gis bedre verktøy for å stanse utviklingen, slik vi har fremmet forslag om i Stortinget. Dette er avgjørende for å bryte kriminelle løpebaner i ung alder, og for å sikre at flere barn og unge får de beste forutsetninger for gode liv.

Effektive og moderne domstoler

Utviklingen i kriminalitets- og trusselbildet påvirker ikke bare politiet, men også landets domstoler.

Utbruddet av covid-19 har ført til økt etterslep og økte restanser. Domstolene har dermed behov for økte ressurser for å ta unna saksmengdene og gjennomføre effektiv behandling av saker. FrP foreslår derfor å øke midlene til domstolene.

Digitale løsninger er helt avgjørende for å kunne behandle flere saker raskere og rettferdig. Derfor setter FrP av penger til å utvide bruk av lyd- og bildeopptak i rettsalene, slik at digitaliseringsprosessen FrP satte i gang da vi var i regjering kan fortsette. Vi foreslår også å øke bevilgningene til sikkerhetskontroll ved de største rettsbygningene i landet.

En kriminalomsorg uten soningskø

Når flere kriminelle handlinger avdekkes, etterforskes og pådømmes, påvirker også dette kapasiteten i kriminalomsorgen. Da FrP satt i regjering ble soningskøen avviklet.

Nå ser vi dessverre at soningskøene igjen er på et alarmerende høyt nivå. Nå må kriminalomsorgen styrkes, slik at soningskøen igjen kan fjernes.

Visste du at soningskøen i august var på 954 dommer? I gjennomsnitt har de som i dag er i kø til soning i fengsel, vært i soningskø i 71 dager. (Kilde: Kriminalomsorgen)

Derfor foreslår FrP at kriminalomsorgen tilføres ytterligere 35 millioner. Dette vil bidra til å ta unna soningskøen, hindre at kriminelle går fri og styrke sikkerheten for ansatte i norske fengsler. Personer som er dømt for alvorlig kriminalitet skal ikke stå i soningskø, men holdes fengslet.

Helhetlig beredskap

Utbruddet av Covid-19 har vist oss hvor viktig det er å bygge en helhetlig beredskap. Samtidig har vi sett hvordan Sivilforsvaret spiller en nøkkelrolle i små og store kriser. Sivilforsvaret har imidlertid stort behov for tilføring av ytterligere ressurser, både for å styrke bemanningen og til å erstatte foreldet utstyr og materiell. FrP anerkjenner den viktige rollen Sivilforsvaret spiller for å trygge vår nasjonale beredskap og foreslår derfor å styrke Sivilforsvaret betydelig i 2022.

Prioriteringer:

 • Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Beredskap 24/7 ved politiets beredskapssenter. Vern mot ABE-kutt ved politiets beredskapssenter: 70 000 000
 • Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Styrking av politidistriktene, økt tilstedeværelse og flere patruljer. Kutt i Politidirektoratet 50 000 000: 350 000 000
 • Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet: 75 000 000
 • Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Operativ polititjeneste for påbegynnelse av drift svensk/norsk politistasjon på Magnormoen - øremerket Kongsvinger politistasjon: 5 000 000
 • Domstolene. Utvide bruk av lyd- og bildeopptak i norske rettssaler: 25 000 000
 • Domstolene. Anskaffelse og etablering av permanent sikkerhetskontroll ved de seks største rettsbyggene i landet: 15 000 000
 • Domstolene. Midler som sikrer fortgang i prosjektet med å gjøre rettspraksis tilgjengelig for alle: 1 500 000
 • Domstolene. Skjerme Høyesterett fra kutt som følge av ABE-reformen: 600 000
 • Kriminalomsorgen. Generell styrking av drift: 35 000 000
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret. Øving tjenestepliktige, Økes fra 2 til 5 dager/år: 50 000 000
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret. Grunnkurs tjenestepliktige. Økning utdanning: 24 000 000
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret. Spesialisering og kompetanseheving. Opplæring ansatte (eks. CBRNE/smittevern): 5 250 000
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret. Mobil forsterkning distrikt (MFE), Innsatsuniformer, Innsatskjøretøy, Innsatstelt til felt: 100 000 000
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tilskudd redningsselskapets ungdomssatsning «redning ung» og holdningsskapende arbeid: 2 000 000
 • Overføringer til private. Driftstøtte til Human Rights Service (HRS): 3 000 000
 • Overføringer til private. Overføring til pott for private organisasjoner, hvorav 3.000.000 øremerket til Ecpat Norge: 7 000 000

Reduksjoner:

 • Fri rettshjelp. Halvere tilskudd til spesielle rettshjelptiltak (NOAS): - 30 000 000
 • Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Redusere ressursbruken til etterforskning av hatefulle ytringer: - 10 000 000
 • Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten. Reduksjon av kommunikasjonsrådgiverstillinger: - 26 000 000

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen gjøre en gjennomgang av finansieringsmodellen for politiet for å vurdere endringer med sikte på en mer effektiv ressursutnyttelse.
 • Stortinget ber regjeringen om å utarbeide forslag til forhandlingsrett for Advokatforeningen for fastsettelse av salærsats og stykkprisordning.
 • Stortinget ber regjeringen tilrettelegge for at den integrerte påtalemyndigheten i politiet får en egen budsjettpost.
 • Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av politiutdanningen, med fokus på å øke de praktiske elementene i utdanningen.
 • Stortinget ber regjeringen skille ut Politiets beredskapssenter som eget særorgan, hvor også den Kongelige livvaktstjeneste er plassert.
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for å honorere reise- og fraværstid i fri rettshjelpssaker med lik salærsats som arbeidede timer.
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til lovendring som gir begge parter i barnefordelingssak fri rettshjelp dersom en part får fri rettshjelp, med en øvre inntektsbegrensning på kr. 1 500 000 brutto.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.