Skatt og avgift

Lavere skatter og avgifter for folk flest

Fremskrittspartiet vil

FrP mener at folk må få beholde mer av sin egen inntekt. Vi prioriterer derfor å sette ned skatter og avgifter, slik at folk flest kan sikre velferd for seg og sin familie. Vi vil gi folk valgfrihet til å prioritere pengebruken etter egne behov. Staten skal ikke prioritere for deg.

Vi øker derfor personfradraget som kommer alle skattebetalere til gode. Dette vil gi en skattelette på omtrent 2.600 kroner for en person som tjener fra 450.000 i året.

Vi foreslår også å øke frikortgrensen betydelig fra dagens nivå, til 100.000 kroner.

FrP mener at flere skal få mulighet til å greie seg på egen inntekt, i stedet for å være avhengig av offentlige støtteordninger. Det skal lønne seg å jobbe.

Visste du at omlag 87.000 personer vil slippe å betale skatt dersom frikortgrensen økes til 100.000 kroner?

Kutter avgifter på grensehandelsvarer

FrP mener mer av norsk handel bør foregå i Norge og ikke i Sverige. Mer handel i Norge skaper verdier og arbeidsplasser. Derfor vil vi redusere avgifter, særlig på alkohol og snus, og bringe dem ned på nivå med Sverige.

Vi starter med å redusere alkoholavgiftene betydelig for 2022, og ned på nivå med Sverige i løpet av 2 år. FrP vil også fjerne særnorske avgifter som emballasjeavgiften, som bidrar til at brusbokser og flasker er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige, og avvikler denne i forslaget til statsbudsjett for 2022.

Lavere bilavgifter

Bilavgiftene i Norge er alt for høye. Bilen er vårt viktigste og mest fleksible transportmiddel, og står for mer enn 80 prosent av persontrafikken. FrP vil derfor prioritere å senke avgiftene på bil og drivstoff, slik at det blir billigere både å kjøpe og bruke bil for vanlige folk.

Regjeringen legger derimot opp til å straffe norske bilister med en milliardregning gjennom økt engangsavgift og CO₂-avgift som vil øke drivstoffprisene. Spesielt dramatisk er avgiftsøkningen som rammer ladbare hybrider. Dette kan gjøre flere enkeltmodeller inntil 80 000 kroner dyrere.

Nye biler er tryggere, og har mye lavere utslipp enn gamle biler. FrP vil redusere avgiftene for å stimulere til å bytte ut bilparken raskere. Det er bra både for trafikksikkerheten og klimaet.

FrP vil halvere vektavgiften, noe som vil gjøre større familiebiler langt rimeligere og gjøre det mulig for langt flere å kjøpe ny bil.

FrP vil avvikle engangsavgiften på biler, og starter med å redusere og avvikle vektkomponenten over 2 år. Vi reverserer regjeringens angrep på de ladbare hybridbilene, for å sikre forutsigbarhet både for de som vil kjøpe bil og de som selger biler.

Ladbare hybridbiler:

 • Ford Explorer ladbar hybrid: Dagens avgift: 143.000 - Forslag Ap/Sp: 224.000 - Forslag FrP: 65.000
 • Toyota Rav 4 ladbar hybrid: Dagens avgift: 0 - Forslag Ap/Sp: 45.000 - Forslag FrP: 0

MC

FrP mener at MC er et praktisk transportalternativ som bør være tilgjengelig for flere. FrP ønsker å stimulere til økt bruk av MC. Det fører til mindre kø på veiene, lavere utslipp og redusert behov for parkeringsplasser.

Lavere engangsavgift gjennom å avvikle volumkomponenten gjør at mange nye MC får redusert pris til beste for forbrukerne. Lavere priser gjør at flere kan få realisere drømmen om en ny MC.

FrPs forslag MC

 • 1250 cc - (BMW GS/GSA, Norges mest solgte MC): 38.963 kroner billigere
 • 1000 cc: 20.494 kroner billigere
 • 700 cc: 6.468 kroner billigere

FrPs forslag snøscooter

 • 900 cc: 4.272 kroner billigere

FrP vil også gjøre bilbruken billigere. I vår krisepakke foreslår vi en betydelig reduksjon i drivstoffavgiftene gjennom redusert veibruksavgift. I tillegg foreslår vi å stoppe regjeringens foreslåtte økning i CO₂-avgiften.

FrP mener at alle skal ha mulighet til å velge bilen til sin dagligtransport. Da må avgiftene ned og bompengene bort. FrP foreslår å avvikle alle bomprosjekter og fjerne bompengegjelden gjennom bruk av infrastrukturfondet.

FrP fikk flertall for å fjerne flypassasjeravgiften i 2021. Nå foreslår regjeringen å gjeninnføre den. FrP ønsker å fjerne avgiften permanent.

Lavere skatt på verdiskaping

FrP er opptatt av å trygge arbeidsplasser og legge forholdene til rette for å skape nye arbeidsplasser i Norge. Formuesskatten er en særnorsk avgift, som gir en fordel for utenlandske eiere.

Skatten må betales uansett om bedrifter går med overskudd eller underskudd, og i mange bedrifter består verdiene av maskiner, kjettinger, båter og utstyr.

FrP mener dette er en skatt som tar verdier fra distrikter der det er mye verdiskaping, og sender pengene inn til byråkratiet i Oslo, som deler de samme pengene ut til andre utvalgte bedrifter.

FrP foreslår derfor å reversere regjeringens skatteøkninger på verdier, og fremmer samtidig forslag om å øke bunnfradraget til 2 millioner kroner, som vil komme mange til gode.

Vil beholde taxfree

FrP ønsker at folk skal beholde valgfriheten når de reiser og sier nei til regjeringens forslag om å ta vekk muligheten til å veksle inn tobakk med to flasker ekstra vin i taxfreekvoten.

FrP sier også nei til regjeringens forslag om å øke tobakksavgiftene.

Reversering av skatte- og avgiftsøkninger

FrP foreslår å reversere en rekke av de mange skatte- og avgiftsøkningene som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreslått i neste års statsbudsjett.

FrP sier tydelig nei til regjeringens forslag om å øke CO₂-avgiften, som blant annet vil føre til dyrere drivstoff. Frp sier også nei forslaget om å øke CO₂-komponenten i engangsavgiften på bil.

FrP sier nei til forslaget om å innføre en ny skatt på dyre boliger. Vi anser dette som et første skritt på å innføre skatt på alle boliger, og sier derfor nei til forslaget.

Vi vil heller ikke øke formuesskatten.

FrP sier også nei til forslaget om å øke fagforeningsfradraget og foreslår heller å øke personfradraget, som kommer alle til gode, ikke bare medlemmer av fagforeninger.

Frp går mot regjeringens forslag om å fjerne momsfritaket for alternativ behandling. Vi sier også nei til regjeringens forslag om å halvere skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner.

Virkninger av FrPs skatteopplegg

Sammenlignet med regjeringens opplegg foreslår FrP å øke personfradraget fra 58.250 kroner til 70.000 kroner. Det gir en isolert skattelettelse på 2.585 kroner sammenlignet med regjeringens opplegg og gjelder for alle inntektsgrupper. Tabellen viser skattelettelse for en gitt inntekt sammenlignet både mot 2021 og Ap-Sp-regjeringens skatteopplegg for arbeidsinntekt.

FrP foreslår også å øke frikortgrensen fra 60.000 kroner til 100.000 kroner, slik at for eksempel studenter kan jobbe mer uten å betale skatt. Sammenlignet med 2021 betyr det en skattelette på 8.113 kroner om man tjener inntil maks frikortgrense.

Inntekt (kr)

Mindre skatt med FrP sammenlignet med 2021 (kroner)

Mindre skatt med FrP sammenlignet med Ap-Sp (kroner)

100.000

-8 113

-8 013

300.000

-3 814

-2 585

400.000

-3 914

-2 585

500.000

-4 014

-2 585

600.000

-4 114

-2 585

750.000

-2 368

-2 585

1000.000

-2 368

-2 585

1200.000

-2 368

-2 585

Tabellen viser at skattelettelsene er størst for folk med vanlige inntekter. En person som tjener 500.000 kroner vil få redusert inntektsskatten med om lag 4.000 kroner med FrPs opplegg.

Folk med skattepliktig formue vil få redusert formuesskatt med FrPs forslag om økt bunnfradrag. FrP sier i tillegg nei til økt skatt på dyre boliger, nei til økt formuesskattesats og regjeringens spark til alle som sparer i aksjer.

Ap-Sp-regjeringens skjerpelser for nedbetalte hjem og hytter og inntekter fra aksjesparing fremgår ikke av tabellen. FrP foreslår dessuten å øke bunnfradraget i formuesskatten til 2 mill. kroner per person, dvs. 4 mill. kroner for et samboerpar. Satsen skal holdes på 0,85 prosent, og verdsettelsene skal ikke økes slik regjeringen foreslår.

FrP foreslår også å øke foreldrefradraget for barn 2 fra 15.000 kroner til 25.000 kroner, noe som betyr en skattelettelse på 2.200 kroner. Dette fremgår heller ikke av tabellen, men illustreres i eksemplene under.

Nedenfor illustreres effekten av FrPs skattelettelse gjennom tre eksempler:

Husholdning 1
Familie på to voksne og to små barn

 • Hun tjener 400.000 kroner
 • Han tjener 500.000 kroner
 • Bolig med årsforbruk 16000 kWh per år
 • Kjører dieselbil 15.000 km per år, bruker 0,4 ltr/mil
 • Han har «store sykdomsutgifter» og har frikort
 • Solgt aksjefond for å pusse opp, fortjeneste 50.000 kroner (utover skjermingsfradrag)
 • Får foreldrefradrag for begge barna

Mindre skatt/avgift med FrP sammenlignet med 2021

Mindre skatt/avgift med FrP sammenlignet med Ap/Sp

Lavere skatt for husholdningen

10.128 kroner i spart skatt

7.370 kroner i mindre skatt enn med Ap/SP

Lavere avgifter på strøm

5.870 kroner spart på strøm

5.289 kroner mindre i avgift enn med Ap/SP

Lavere drivstoffkostnader

1.996 kroner spart på drivstoff

2.037 kroner mindre i avgift enn med Ap/SP

Lavere egenandel på medisiner og legebesøk

32 kroner spart på helseutgifter

461 kroner sparte helseutgifter enn med Ap/SP

Lavere skatt på aksjegevinst

1400 kroner i mindre skatt enn med Ap/SP

SUM økt kjøpekraft

18.026 kroner spart

16.557 kroner spart

Husholdning 2
Familie på to voksne

 • Hun tjener 750.000 kroner
 • Han tjener 600.000 kroner
 • Bolig med årsforbruk 16000 kWh per år
 • Kjører bensinbil 16.000 km per år, bruker 0,7 ltr/mil

Mindre skatt/avgift med FrP sammenlignet med 2021

Mindre skatt/avgift med FrP sammenlignet med Ap/Sp

Lavere skatt for husholdningen

6.482 kroner i spart skatt

5.170 kroner i mindre skatt enn med Ap/SP

Lavere avgifter på strøm

5.870 kroner spart på strøm

5.289 kroner mindre i avgift enn med Ap/SP

Lavere drivstoffkostnader

4.835 kroner spart på drivstoff

4.906 kroner mindre i avgift enn med Ap/SP

SUM økt kjøpekraft

17.187 kroner spart

15.366 kroner spart

Husholdning 3
Pensjonistpar

 • Hver har grunnpensjon på 106 399 kroner
 • Nedbetalt bolig til 16 mill. kroner i markedsverdi
 • Bolig med årsforbruk 16000 kWh per år
 • Kjører dieselbil 10.000 km per år, bruker 0,4 ltr/mil

Mindre skatt/avgift med FrP sammenlignet med 2021

Mindre skatt/avgift med FrP sammenlignet med Ap/Sp

Redusert avkortning av grunnpensjon fra 10 pst. til 5 pst.

10.640 kroner mer i pensjon

10.640 kroner mer i pensjon

Lavere avgifter på strøm

5.870 kroner spart på strøm

5.289 kroner mindre i avgift enn med Ap/Sp

Lavere drivstoffkostnader

1.331 kroner spart på drivstoff

1.358 kroner mindre i avgift enn med Ap/Sp

Lavere formuesskatt

8.500 kroner i lavere formuesskatt

20.900 kroner i lavere formuesskatt enn Ap/Sp

SUM økt kjøpekraft

26.341 kroner spart

38.187 kroner spart

Reduserte skatter. Tall i millioner kroner

 • Personskatt, heve personfradraget til kr 70 000 kr: 7.000
 • Frikortgrensen økes til 100 000 kr: 500
 • Øke bunnfradraget i formuesskatten til 2 mill. kr: 1.300
 • Sum reduserte skatter: 8.800

Reduserte avgifter. Tall i millioner kroner

 • Fjerne emballasjeavgiften: 2.200
 • Alkoholavgifter reduseres til finsk nivå, øl, vin og sprit: 2.000
 • Avgift på snus reduseres med 25%: 300
 • Engangsavgift, vektkomponenten reduseres med 50 % og fradrag og rekkeviddekrav for ladbare biler ligger fast fra 2021: 1.700
 • Politibiler og brannbiler fritas for engangsavgift: 30
 • Avvikle slagvolumkomponent i engangsavgiften for motorsykkel og snøscooter: 100
 • Lavsats i trafikkforsikringsavgiften fjernes (traktor, veterankjøretøy, snøscooter og motorredskap): 45
 • Veibruksavgift på naturgass og LPG fjernes: 14
 • Fiskaravgift: 18
 • Sum reduserte avgifter: 6.407

Reversering av skatteøkninger

 • Foreldrefradraget, øke den laveste satsen til 25.000 kr: 10
 • Oppjusteringsfaktor for utbytte reduseres fra 1,6 til 1,44: 2.595
 • Øke fradraget for individuell pensjonssparing til 40.000 kr: 190
 • Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner økes til 50.000 kr: 80
 • Opprettholde ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer: 105
 • Redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formueskatten: 1.270
 • Verdsettelse av primærbolig økes ikke: 230
 • Verdsettelse av sekundærbolig økes ikke: 155
 • Verdsettelse av fritidsbolig økes ikke: 115
 • Formuesskattesatsen økes ikke: 1.725
 • Verdsettelse av oppdrettstillatelser, ingen økning: 210
 • Fagforeningsfradraget økes ikke: -340
 • Sum reversering av skatteøkninger: 6.345

Reversering av avgiftsøkninger

 • Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen økes ikke: 75
 • CO2-avgiften økes ikke: 1.990
 • Avgift på avfallshåndtering innføres ikke: 140
 • Fritak for naturgass og LPG til veksthusnæringen opprettholdes: 3
 • Avgifter på kvotepliktige utslipp av klimagasser fra luftfarten og petroleumsvirksomheten økes ikke: 17
 • CO2-komponenten i engangsavgiften økes ikke: 160
 • Flypassasjeravgiften gjeninnføres ikke: 1.600
 • Taxfree-kvoten beholdes som for 2014: 110
 • Opprettholde MVA-fritak for alternativ behandling: 200
 • Tobakksavgiften økes ikke: 250
 • Sum reversering av avgiftsøkninger: 4.545

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen innføre 98-oktans bensin uten innblanding av biodrivstoff (98E0) som sikringskvalitet innen 01.05.2022.
 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre kravet til veteranstatus for kjøretøy fra 30 til 20 år i omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022.
 • Stortinget ber regjeringen snarest beregne provenyvirkning av å endre forskrift om engangsavgift med en ny hovedregel for definisjon av bobil for beregning av engangsavgift, slik at alle kjøretøy som leveres som bobil fra fabrikk og har typegodkjenning som bobil, skal ha slik avgiftsberegning.
 • Stortinget ber regjeringen snarest beregne provenyvirkning av å la pickup kjøretøy som oppfyller vareomsetningskrav på plan for varebilregistrering beholde baksete uten å miste varebilstatus.
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide en nedtrappingsplan for omregistreringsavgiften slik at denne reduseres til selvkost.
 • Stortinget ber regjeringen avslutte utredningsarbeidet med GPS-basert bompengeinnkreving.
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide en videre nedtrappingsplan for engangsavgiften slik at denne avgiften avvikles senest i forbindelse med statsbudsjett for 2025.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.