Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Enklere reisehverdag i hele landet

Regjeringen vil bruke 1 064 milliarder i ny nasjonal transportplan (NTP) for å gi bedre og tryggere reisehverdager for folk flest.

– Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nødvendig for å ta hele landet i bruk
– Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klare for den. Derfor foreslår vi å bruke 1 064 milliarder kroner på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikrere og mer effektive transportløsninger, sier Solvik-Olsen.

Han understreker at muligheter for vekst og arbeidsplasser henger sammen med at samferdselsløsningene er på plass.

– Jernbane, vei, havn, lufthavn og digital infrastruktur er nødvendig for at vi skal kunne ta hele landet i bruk. Vi må binde regionene tettere sammen og vi må fjerne køer og forurensing i og rundt byene våre. For å få folk til og fra jobb, for å få våre produkter ut til markedene, og for å kunne ta del i den stadig mer digitaliserte hverdagen, må vi styrke vår infrastruktur, sier han.

536 milliarder til vei
Regjeringen foreslår å bruke 536 milliarder kroner til veiformål i tolvårsperioden. Det utgjør 57 prosent av planrammen.

– Vi legger opp til en ambisiøs plan for det norske veisystemet. Rekordhøye investeringer vil gi bedre fremkommelighet for både personer og gods i hele landet, sier Solvik-Olsen.

Bygging av riksveier er prioritert, og det er planlagt å bruke 217 milliarder kroner til dette i planperioden. I tillegg settes det av 24 milliarder kroner til skredsikring av riks- og fylkesveier, samtidig som trygge gang- og sykkelforhold prioriteres høyt.

Tiltakene som er prioritert i ny nasjonal transportplan gir om lag 290 km ny firefelts vei og 910 km øvrig ny vei i planperioden.

319 milliarder til jernbane
Om lag 319 milliarder, omtrent 35 prosent av den totale økonomiske rammen, er satt av til jernbaneformål.

– I tettbefolkede områder er det spesielt viktig å få til en god kollektivsatsing. Togtransport er både raskt og arealeffektivt, men jernbanestrekningene i disse områdene møter ikke behovet. Mange steder er kapasiteten for liten, slik at det er nødvendig med ny infrastruktur som reduserer reisetidene og gir mulighet for flere avganger, sier Solvik-Olsen, og fortsetter:

– For å legge til rette for at mer gods kan gå på bane, er det nødvendig med en spisset satsing. I denne planen har vi derfor satt sammen en egen pakke med tiltak. Elektrifisering av banestrekninger, nye banekoblinger, etablering og oppgradering av terminaler og flere krysningsspor er viktig for å styrke konkurransekraften til den skinnegående varetransporten.

Prioriterer vedlikehold
Samferdselsministeren viser samtidig til at regjeringen i inneværende stortingsperiode har stoppet forfallsveksten på vei og jernbane.

– Det bygges, vedlikeholdes og organiseres bedre. Nå skal etterslepet reduseres og infrastrukturen utvikles med et mer langsiktig perspektiv gjennom den største og mest ambisiøse NTP noensinne, sier han, og legger til:

– Fremkommeligheten skal bli bedre for folk og næringsliv. Vi bygger nye veier, og vi skal gjøre det effektivt og ikke stykkevis og delt. Vi vil bygge mer jernbane enn noen regjering har gjort på over 50 år. Samtidig tar vi vare på det vi har fra før.

Effektiviserer transportsektoren
Solvik-Olsen forklarer at regjeringen i tillegg til å bevilge mer penger i ny NTP, også har endret måten norsk samferdsel bygges og drives.

– Transportsystemet har lenge vært for lavt prioritert. Samtidig har Norge fått for lite igjen for pengene som er brukt på bygging, drift og vedlikehold. Derfor er det gjennomført reformer som effektiviserer transportsektoren. Det vil vi kunne høste gevinstene av i årene fremover. Vi har i vår første regjeringsperiode vist vilje til å ta nødvendige valg, også utover det å øke budsjetter og bevilgninger, sier han.

Forbedrer folks reisehverdag

Regjeringen vil at transportsystemet skal være sikkert, fremme verdiskaping og bidra til omstilling.

– Vi vil åpne for ny teknologi som forbedrer folks reisehverdager, gjør transport sikrere og bidrar til en omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette er en transportplan som skaper nye muligheter for mange og legger til rette for videre vekst. Moderne og effektiv transport fremmer konkurransekraft og hjelper næringslivet å skape nye arbeidsplasser, avslutter Solvik-Olsen.


Du kan lese mer om Nasjonal transportplan her