Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Aust-Agder

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 12 181 millioner til prosjekter i Aust-Agder.

Dette er ikke inkludert enkelte poster som for eksempel rassikring av riksvei, programområdemidler og en del av bysatsingen som ennå ikke er fordelt mellom fylkene.

Vei
Rv 9 Skomedal:
Ligger inne i Nasjonal transportplan som en videreføring med et kostnadsoverslag på 23 millioner kroner.
Prosjektet er en videreføring av utbygging av Rv 9 gjennom Setesdalen, slik at strekningen får nok veibredde til at det kan merkes med gul midtstripe.

Vedlikehold og fornying:
Regjeringen prioriterer vedlikehold og fornying høyt i Nasjonal transportplan, og i 2015 ble etterslepet redusert for første gang på flere tiår.
Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold i 12-årsperioden.
Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes, noe som også kommer Aust-Agder til gode.

Programområder og utbedringsstrekninger:
Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak.
Dette er mindre tiltak på veinettet som for eksempel gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdettiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023, og denne vil først være klart tidlig i 2018.

Nytt i denne NTP-perioden er at det innenfor programområdene skal settes av midler til utbedring av lengre strekninger, såkalte utbedringsstrekninger.
I planperioden vil regjeringen prioritere utbedring av delstrekninger på Rv 9 i Setesdalen.

Nye veier:
Det settes av 61,7 milliarder kroner i NTP-perioden til utbygging av Nye Veier AS` portefølje. Etter vedtak i Stortinget skal selskapet planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 530 km av riksveinettet.

I Aust-Agder er E18 Tvedestrand - Arendal en del av Nye Veier AS` portefølje.

Jernbane
Grenlandsbanen:
Grenlandsbanen ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029 som et nytt prosjekt med et kostnadsoverslag på 26 000 millioner kroner, hvor 1 500 millioner kroner ligger inne i denne transportplanen.

En sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan gi grunnlag for positiv regional utvikling i Agder, Grenland- og Vestfoldområdet og kan føre til at toget blir et mer konkurransedyktig transportmiddel i regionen.

En sammenkopling av banene vil kunne gi vesentlig kortere reisetid på strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger.

1, 5 milliarder kroner prioriteres i planperioden for planlegging og forberedelse til byggestart i siste del av planperioden.

Godspakken:
Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i en mer miljøvennlig retning.

Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoplinger.
Og på jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden.
Dette prosjektet dekker flere fylker.

På Sørlandsbanen planlegges nye kryssingsspor og nye terminalløsninger.

Vedlikehold og fornying:

Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan, og regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen.
Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden. Dette vil komme Aust-Agder til gode.

Dette bevilgningsnivået vil sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.
Det bygges ut et nytt signalanlegg på Sørlandsbanen i perioden 2027-2028.

Planlegging:
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.