Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Buskerud

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 41 350 millioner kroner til prosjekter i Buskerud.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gang- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Buskerudbyen, i tolvårsperioden. Det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, gang-, og sykkeltiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum

2 550

1 100

1 450

Rv 23 Oslofjordforbindelsen

4 500

380

1 250

2 870

Rv 282 Holmenbrua

760

380

380

Rv 23 Linnes – kryss E18

1 030

680

350

E134 Strømsåstunnelen, nytt tunnelløp (start)

1 600

200

200

E16 Skaret – Hønefoss

8 600

5 400

3 200

E134 Saggrenda – Elgsjø (start)

2 000

250

150

Sum

21 040

1 860

7 780

8 600


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

Rv 23 Dagslett – Linnes

1 715

706

1 009

E134 Damåsen – Saggrenda

2 061

1 327

734

E15 Bjørum – Skaret

4 125

2 165

1 960

Sum

7 901

4 198

3 703

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer informasjon om prosjektene kan du gå inn på Vegvesenets hjemmesider

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Buskerud til gode.

Jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Drammen – Kobbervikdalen/Gulskogen

9 596

7 446

2 150

Ringeriksbanen

20 613

6 830

13 783

Sum

30 209

14 276

15 933

For mer informasjon om prosjektene se Bane Nors hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Vedlikehold og fornying er prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i tolvårsperioden, og dette vil komme Buskerud til gode.