Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Finnmark

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 2 782 millioner kroner til prosjekter i Finnmark.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E69 Skarvbergtunnelen

765

765

Rv 94 Hammerfest sentrum

1 050

500

550

Rv 93 Kløfta (start)

970

210

Sum

2 785

765

710

550

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

E6 Storsandnes – Langnesbukt

141

141

E6 Halselv – Møllnes

60

60

E6 Tana bru

302

302

E105 Elvenes – Hesseng

66

66

Sum

569

569


For mer informasjon om prosjektene, se Vegvesenets hjemmeside

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Finnmark til gode.


Kystprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Årviksand fiskerihavn

82

82

Kamøyvær fiskerihavn

35

35

Gamvik fiskerihavn

90

90

Vardø havn

34

34

Kjøllefjord fiskerihavn

232

232

Kiberg fiskerihavn

77

77

Havøysund fiskerihavn

90

90

Sum

640

640


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Mehamn fiskerihavn

53

50

Båtsfjord fiskerihavn

128

48

Sum

181

98

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at risiko, drifts- og vedlikeholdskostnader reduseres.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep.


Luftfartprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Angående ny lufthavn i Hammerfest pågår Avinors værmålinger i Fuglenesdalen frem til våren 2017. Deretter tar Avinor sikte på å komme tilbake til Samferdselsdepartementet med forslag til videre prosess. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med saken.

Avinor er i gang med å planlegge en forlenging av rullebanen på Kirkenes lufthavn. Forlengelsen er planlagt ferdigstilt i 2019/2020.