Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Hedmark

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 26 981 millioner kroner til prosjekter i Hedmark.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk (start)

7 100

300

800


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Minnesund – Skaberud, refusjon

260

260

Rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, forberedende arbeider til OPS

502

502

Rv 3/rv 25 Ommangersvollen – Grundset/Basthjørnet

5 228

1 845

3 383

Sum

5 990

2 670

3 383

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer informasjon om prosjektene se Vegvesenets hjemmeside.  

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Hedmark til gode.

Jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Kleverud – Sørli – Åkersvika

9 885

7 045

2 840

Ytre IC Dovrebanen

24 500

14 977

Sum

34 385

7 045

17 817


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Stasjonsutbedringer Kongsvingerbanen

451

451

For mer informasjon om prosjektene se Bane Nors hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Vedlikehold og fornying er prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i tolvårsperioden, og dette vil komme Hedmark til gode.