Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Hordaland

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 53 226 millioner kroner til prosjekter i Hordaland.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gang- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Bergen, i tolvårsperioden. Det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, gang-, og sykkeltiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

Rv 555 Sotrasambandet

9 600

4 500

600

4 500

E39 Hordfast, Ådland – Svegatjørn (start)

40 000

14 000

5 000

E39 Vågsbotn – Klauvaneset (start)

5 400

200

100

E134 Vågsli – Røldal (start)

4 000

250

50

E134 Røldal – Seljestad

2 900

2 400

500

E16 Stangehelle – Arna

11 000

7 600

3 400

E16 Ringveg øst, Arna – Vågsbotn

4 500

2 200

2 300

E16 Nærøydalen (Hylland – Sleen)

1 700

1 700

Sum

79 100

4 500

28 950

15 850


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E39 Svegatjørn – Rådal

3 845

3 406

439

Rv 555 Sotrasambandet, forberedende arbeider til OPS

825

825

Rv 13 Hardangerbrua, refusjon

55

30

25

E16 Vossapakken, refusjon

84

84

Rv 13 Deildo

88

88

Rv 13 Joberget

68

68

Rv 13 Skjervet, refusjon

28

28

Sum

4 993

4 529

25

439

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer informasjon om prosjektene se Vegvesenets hjemmeside

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Hordaland til gode.


Jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Dobbeltspor Stanghelle – Arna

10 250

7 250

R2027 Vossebanen

1 117

154

964

Sum

11 367

154

8 214

Ringeriksbanen (Har betydelig virkning for reisetid Oslo-Bergen)

20 614

6 831

13 783


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Arna – Bergen

4 146

For mer informasjon om prosjektene se Bane Nors hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Vedlikehold og fornying er prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i tolvårsperioden, og dette vil komme Hordaland til gode.


Kystprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Bømlo fiskerihavn

197

197

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at risiko, drifts- og vedlikeholdskostnader reduseres.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep.