Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Nordland

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 26 751 millioner kroner til prosjekter i Nordland.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, forberedende arbeider til OPS

300

300

E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt**

8 400

4 415

2 985

1 000

E6 Megården – Mørsvikbotn

8 500

500

8 000

E6 Ballangen sentrum

90

90

E6 Sørelva – Borkamo

1 000

1 000

Rv 80 Sandvika – Sagelva

300

300

E10 Fiskebøl – Nappstraumen (start)

Stor usikkerhet

1 250

E10 Nappstraumen – Å

750

750

E6 Helgeland nord, Krokstad sentrum – Bolna

450

450

Sum

19 790

5 305

14 735

1 000

** Endelig kostnad er usikker da store deler av kostnaden er avhengig av kontrakten med et OPS-selskap


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Helgeland sør, veiutviklingskontrakt (fra store prosjekter)

508

508

E6 Helgeland sør, Kappskarmo – Brattåsen – Lien

1 721

1 567

154

E6 Helgeland nord

515

513

2

Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset

960

350

610

E6 Hålogalandsbrua

148

148

Sum

3 852

3 086

766

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer informasjon om prosjektene, se Vegvesenets hjemmeside

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Nordland til gode.


Jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

I planperioden legges det opp til bygging av kryssingsspor på Nordlandsbanen og mindre terminaltiltak for å styrke godstransporten med bane i korridoren. Fornyelse av signalanlegg planlegges utbygget i 2022-2023.

I samarbeid med svenske myndigheter har jernbaneverket utredet muligheten for utbygging av dobbeltspor på Ofotbanen for å øke kapasiteten. Kapasitetsutfordringene er størst på svensk side, og disse må løses før det gjøres tiltak på norsk side. Det er så langt ikke prioritert fra svensk side i planperioden. Regjeringen vil ta initiativ til en konsekvensutredning av strekningen på norsk side.

Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Vedlikehold og fornying er prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i tolvårsperioden, og dette vil komme Nordland til gode.

Kystprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Andenes fiskerihavn

470

235

235

Risøyrenna Andøy

50

50

Røst fiskerihavn

157

157

Værøy fiskerihavn

400

400

Innseiling Mo i Rana

65

65

Sum

1 142

235

907


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Innseiling Bodø 2

100

100

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at risiko, drifts- og vedlikeholdskostnader reduseres.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep.


Luftfartsprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029

Flytting av Bodø lufthavn

5 200 (inkl. 200 til flytting av redningshelikopter)

2 200

200

2 800*

Bygging av ny lufthavn i Mo i Rana

2 090

1 470

600**

Sum

7 290

2 200

1 670

3 400

* Bidrag fra Avinor og gevinst fra salg av statens lufthavnarealer
** Lokale bidrag

Avinor har startet arbeidet med en regional analyse om fremtidens lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Arbeidet skal etter planen avsluttes våren 2018. samferdselsdepartementet vil avvente resultatet av arbeidet og komme tilbake til Stortinget med saken.