Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Oslo

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 35 700 millioner kroner til prosjekter i Oslo.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gang- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Oslo og Akershus, i tolvårsperioden. Det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, gang-, og sykkeltiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Manglerudprosjektet (start)

13 000

400

700

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer informasjon om prosjektet, se Vegvesenets hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Oslo til gode.


Jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018-2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Ny regiontogtunnel i Oslo

17 500/40 100*

643

15 887

R2027 Østlandet

10 415

4 690

5 725

Sum

27 915/50 515

5 333

21 612

* 40,1 milliarder kroner er kostnadsoverslaget til summen av jernbanetiltak i det anbefalte konseptet i konseptvalgutredningen (KVU Oslonavet). 17,5 milliarder er kostnadsanslaget til jernbanetunnel Oslo S – Lysaker alene.


Igangsatte prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Follobanen

26 000

11 647

Oslo Omformerstasjon

475

475

Ferdigstilling av mindre prosjekter

Mange mindre tiltak ferdigstilles

80

Sum

26 475

12 202

For mer informasjon om prosjektene, se Bane Nors hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Vedlikehold og fornying er prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i tolvårsperioden, og dette vil komme Oslo til gode.