Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Rogaland

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 22 420 millioner kroner til prosjekter i Rogaland.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gang- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Nord-Jæren, i tolvårsperioden. Det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, gang-, og sykkeltiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E39 Rogfast

16 280

3 050

450

12 780

Haugalandspakka

160

160

E39 Ålgård – Hove

3 550

1 550

2 000

E39 Smiene – Harestad

3 300

1 350

1 950

Rv 42 Eigerøy bru

310

310

Rv 509 Transportkorridor vest (eks. fellesstrekning med Bussveien)

700

700

E39 Aksdal – Våg (start)

1 400

250

250

E134 Arm til Husøy havn

120

120

Rv 13 Melkeråna – Årdal

820

820

Rv 13 Lovraeidet – Rødsliane

800

800

Sum

27 440

3 210

5 650

17 680


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E39 Hove – Sandved

118

114

4

E39 Eiganestunnelen

842

828

14

Rv 509 Sømmevågen

121

28

93

Sv 509 Sømmevågen – Sola skole

55

55

Rv 509 Sømmevågen – Sola skole, refusjon

260

260

Rv 13 Ryfast

1 840

508

1 332

Sum

3 236

1 478

1 758

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer informasjon om prosjektene se Vegvesenets hjemmeside

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Rogaland til gode.


Jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

R2027 Jærbanen

51

51

Sandnes – Nærbø

8 200

30

120

Sum

8 251

81

120


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Sandnes – Stavanger, signalanlegg

92

Ganddal godsterminal, signalanlegg

77

Sum

169

For mer informasjon om prosjektene, se Bane Nors hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Vedlikehold og fornying er prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i tolvårsperioden, og dette vil komme Rogaland til gode.


Kystprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nytt prosjekt (tall i millioner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Innseiling Stavanger havn

115

115

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at risiko, drifts- og vedlikeholdskostnader reduseres.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep.