Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Sogn og Fjordane

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 10 724 millioner kroner til prosjekter i Sogn og Fjordane.

Enkelte poster som midler til rassikring av riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (tall i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

E39 Myrmel – Lunde

500

280

220

Rv 5 Kjøsnesfjorden

1 100

1 100

E39 Bogstunnelen – Gaular grense

1 100

1 100

E39 i Sogn og Fjordane, strekningsvise tiltak (Byrkjelo – Sandane)

1 000

E39 Skjersura

700

700

E39 Våtedalen

1 300

1 300

E16 Nærøydalen (Hylland – Sleen)

1 700

1 700

Sum

6 400

1 380

6 020


Igangsatte prosjekter som videreføres (tall i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

E39 Dregebø – Gryås og Birkeland – Sande N

10

10

E39 Bjørset – Skei

517

517

E16 Varpe Bru – Smedalsosen

100

100

E16 Smedalsosen – Borlaug

14

14

Rv 5 Loftenesbrua

108

108

Rv 13 Vik – Vangsnes

548

548

Sum

1 297

1 297


For mer informasjon om prosjektene, se Vegvesenets hjemmeside

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan, og regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Det vil komme Sogn og Fjordane til gode.


Kystprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Gjennomseiling Stad skipstunnel

2 699

1 504

1 195

Gjennomseiling Bremanger

50

50

Florø havn

80

80

Kalvåg fiskerihavn

98

98

Sum

2 927

1 504

1 423


Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket vi har langs norskekysten. Stad skipstunnel blir 1 700 m lang, 50 m fra bunn til tunneltak og 36 m mellom tunnelveggene, og dimensjoneres for de største hurtigruteskipene. Byggetiden er beregnet til 3 – 4 år. Prosjektet forventes å redusere ventetid, og vil gi større forutsigbarhet og fremkommelighet for godstransport forbi Stad.

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at risiko, drifts- og vedlikeholdskostnader reduseres.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep.