Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Sør-Trøndelag

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 18 330 millioner kroner til prosjekter i Sør-Trøndelag.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gang- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Trondheim, i tolvårsperioden. Det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, gang-, og sykkeltiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

I planperioden er det lagt til grunn er statlig bidrag på 50 prosent av kostnadene for trinn 1 av kollektivprosjektet Superbuss i Trondheim. Det er satt av 1,5 milliarder kroner i statlige midler til dette.

Statlige bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (tall i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Vindåsliene – Korporalsbrua

1 530

755

755

Rv 706 Sluppen bru med tilknytninger

1 100

100

700

300

E6 Skjerdingstad – Melhus sentrum

450

450

Sum

3 080

855

1 150

1 075


Igangsatte prosjekter som videreføres (tall i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen

1 336

956

380

E6 Nordre avlastningsvei, refusjon

54

54

Sum

1 390

1 010

380

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

For mer informasjon om prosjektene, se Vegvesenets hjemmeside

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Sør-Trøndelag til gode.


Jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

3 585

3 585

R2027 Trønderbanen

358

358

Sum

3 493

3 585

358


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Leangen stasjon

150

150


For mer informasjon om prosjektene se Bane Nors hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Vedlikehold og fornying er prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i tolvårsperioden, og dette vil komme Sør-Trøndelag til gode.


Kystprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Gjennomseiling Leiaskjæra

90

90


Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at risiko, drifts- og vedlikeholdskostnader reduseres.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep.