Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Vest-Agder

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 19 776 millioner til prosjekter i Vest-Agder.

Dette er ikke inkludert enkelte poster som for eksempel rassikring av riksvei, programområdemidler og en del av bysatsingen som ennå ikke er fordelt mellom fylkene.

Bysatsing

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange og sykkeltiltak i de største byområdene, deriblant Kristiansand.

Det er satt av rundt 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

Avtale med Kristiansand innenfor belønningsordningen ventes å være klar i løpet av våren 2017.

Vei

E39 Gartnerløkka – Kolsdalen

E39 Gartnerløkka – Kolsdalen ligger inne i Nasjonal transportplan med et kostnadsoverslag på 3 000 millioner kroner, hvorav 1 200 av dem er statlige midler og resten må finansieres gjennom bompenger og andre tilskudd og refusjoner.

Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 i Kristiansand med nye kryss med Vestre Strandgate, ferjeterminalen og Rv 9 og del av ny Havnegate med tilkomst til containerhavn.

Det vil også komme prioriterte løsninger for kollektivtrafikk og gjennomgående sykkelekspressvei.

Prosjektet er viktig for utviklingen av et robust veisystem i Kristiansandregionen.

E18 varoddbrua videreføres med 591 millioner kroner, hvor alt er statlige midler.


Vedlikehold og fornying:

Regjeringen prioriterer vedlikehold og fornying høyt i Nasjonal transportplan, og i 2015 ble etterslepet redusert for første gang på flere tiår.

Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold i 12-årsperioden.

Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes, noe som også kommer Vest-Agder til gode.


Programområder og utbedringsstrekninger:

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak.

Dette er mindre tiltak på veinettet som for eksempel gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdettiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023, og denne vil først være klart tidlig i 2018.

Nytt i denne NTP-perioden er at det innenfor programområdene skal settes av midler til utbedring av lengre strekninger, såkalte utbedringsstrekninger.

I planperioden vil regjeringen prioritere utbedring av delstrekninger på Rv 41/451 mellom Timenes og Kjevik.


Nye veier:

Det settes av 61,7 milliarder kroner i NTP-perioden til utbygging av Nye Veier AS` portefølje. Etter vedtak i Stortinget skal selskapet planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 530 km av riksveinettet.

I Nye Veier AS` foreløpige porteføljeprioriteringer er E18 Kristansand vest til Lyngdal vest ett av de aktuelle prosjektene.


Jernbane

Prosjektet Sira – Krossen AT på KL videreføres med 265 millioner kroner i statlige midler i planperioden.


Grenlandsbanen:

Grenlandsbanen ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029 som et nytt prosjekt med et kostnadsoverslag på 26 000 millioner kroner, hvor 1 500 millioner kroner ligger inne i denne transportplanen.

En sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan gi grunnlag for positiv regional utvikling i Agder, Grenland- og Vestfoldområdet og kan føre til at toget blir et mer konkurransedyktig transportmiddel i regionen.

En sammenkopling av banene vil kunne gi vesentlig kortere reisetid på strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger.

1, 5 milliarder kroner prioriteres i planperioden for planlegging og forberedelse til byggestart i siste del av planperioden.


Godspakken:

Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i en mer miljøvennlig retning.

Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoplinger.

Og på jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden.

Dette prosjektet dekker flere fylker. 

På Sørlandsbanen planlegges nye kryssingsspor og nye terminalløsninger.


Vedlikehold og fornying;

Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan, og regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen.

Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden. Dette vil komme Vest-Agder til gode.

Dette bevilgningsnivået vil sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Det bygges ut et nytt signalanlegg på Sørlandsbanen i perioden 2027-2028.


Planlegging:

Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.


Kyst

Følgende kystprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Innseiling Kristiansand med et kostnadsoverslag på 50 millioner kroner, hvor alt er statlige midler.

Innseiling Farsund med et kostnadsoverslag på 50 millioner kroner, hvor alt er statlige midler.


Vedlikehold og fornying:

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten blir best mulig og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden.

De innretningene som er særlig viktig for sikker navigasjon og de med dårlig tilstandsgrad prioriteres.